Działanie 8.4 – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 29 września 2016

FAQ – najczęściej zadawane pytania
1. Czy w ramach jednego wniosku beneficjent może ubiegać się o dofinansowanie na działania w ramach kilku typów projektu
TAK2. Czy katalog wydatków kwalifikowanych obejmuje również sprzęt ujęty w rekomendacjach men dot. realizacji działań: zakup sprzętu ict, wg standardów ujętych w projekcie rządowym „Cyfrowa szkoła” oraz „Rozwijajcie umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczania wszystkich przedmiotów.
Szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK zawiera się w dwóch katalogach: „Wykaz pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK_Cyfrowa szkoła” (https://efs.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/5/2016/01/Wykaz-pomocy-dydaktycznych-oraz-narzedzi-TIK_Cyfrowa-szkola-1.pdf) oraz Wykaz pomocy dydaktycznych w ramach infrastruktury sieciowo usługowej” (https://efs.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/5/2016/01/Wykaz-pomocy-dydaktycznych-w-ramach-infrastruktury-sieciowo-us%c5%82ugowej.pdf)
3. Dlaczego załącznik nr 7.14 katalog wydatków kwalifikowanych obejmuje tylko pracownie matematyczne ?
Wyposażenie pracowni przyrodniczych zgodne jest z listą MEN zawierającą zestaw elementów wyposażenia. W katalogu kosztów zamieszczono linki do poszczególnych list. IP zdecydowała się odstąpić od ustalenia maksymalnej stawki ze względu na specyfikę wydatku. Ceny poszczególnych elementów wyposażenia, muszą być racjonalne i nie mogą odbiegać od cen rynkowych.
4. Jak wnieść wkład niepieniężny w formie sal wykładowych , metodologia wyliczenia wkładu i późniejsze rozliczenie we wniosku o płatność ?
Wyliczenie wartości wkładu własnego w postaci użyczenia sal polega na skalkulowaniu kosztów eksploatacji (czynsz, media, koszty utrzymania czystości itp.) całego budynku, wyliczenia na tej podstawie kosztu utrzymania 1 m2 i przemnożenia wartości przez ilość metrów użyczanej sali.
5. Wsparcie dzieci i uczniów z deficytami rozwojowymi, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz niepełnosprawnościami.
Dokumentem pomocnym przy planowaniu wsparcia w projekcie powyższych grup docelowych są Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.
6. Czy załącznik 7.15 – zestawienie standardu i cen rynkowych wydatków i usług dla konkursu w ramach działania 8.4 – zawiera nieprzekraczalne kwoty brutto? Czy dopuszczalne jest „przesuwanie kwot” pomiędzy pozycjami – np. przeniesienie części środków pomiędzy „rzutnik” a „tablica multimedialna”?
Przesuwanie kwot nie jest możliwe. Wskazane w katalogu kosztów stawki są stawkami maksymalnymi, nieprzekraczalnymi. Nie ma możliwości przesuwania kwot między pozycjami.
7. Dlaczego załącznik 7.15 nie zawiera cen innych narzędzi TIK, oraz elementów infrustruktury sieciowo-usługowej, przewidzianych i rekomendowanych przez MEN?
W przypadku braku wskazania w załączniku 7.15 dopuszczalnych kosztów, należy założyć w budżecie projektu odpowiednie wartości zgodne z cenami rynkowymi.
8. Obecnie największą trudnością jest zaplanowanie projektu w kontekście planowanej reformy systemu oświaty. Projekt ustawy o systemie oświaty przewiduje przekształcenie szkół podstawowych sześcioletnich w ośmioletnie oraz likwidację gimnazjów poprzez włączenie ich w szkoły podstawowe, przekształcenie ich w szkoły podstawowe lub w szkoły ponadpodstawowe. Z formalnego punktu widzenia będą to nowe instytucje, zapewne z nowymi numerami REGON. Stąd nie jesteśmy min pewni co będzie z projektem w momencie przekształcenia szkół, jak wskazywać wskaźniki. Czy w przypadku realizacji projektu będzie możliwość dokonywania zmian i wskazania we wniosku nowych szkół? To tylko część wątpliwości jakie budzi reforma w kontekście projektu?
We wniosku o dofinansowanie należy ujmować wszystkie informacje aktualne na dzień jego składania. Podobnie z zakładanymi wskaźnikami. W trakcie realizacji projektu, jeśli planowana ustawa wejdzie w życie będzie można dokonywać zmian pozwalających dostosować zawarte pierwotnie we wniosku informacje do stanu faktycznego, jeżeli zmiany te będą istotnie wpływać na informacje wskazane we wniosku o dofinansowanie.
9. Jak zinterpretować zapisy kryterium dopuszczalności nr 9 pn. “Zgodność wsparcia”, definicja nr 10 regulaminu konkursu w przypadku, gdy uśredniona wartość ze wszystkich części egzaminu szóstoklasisty dla danej szkoły jest powyżej średniej wojewódzkiej, mimo że wynik np. z części I egzaminu jest poniżej średniej wojewódzkiej? Czy w takim przypadku daną szkołę należy nie obejmować wsparcie w ogóle, czy mimo wszystko w projekcie można zaplanować działania skierowanej do tej placówki uwzględniając fakt, że minimum 50% godzin zajęć przewidzianych do realizacji w ramach projektu odnosiło się będzie do tej części sprawdzianu, z której średni wynik dla szkoły był nie wyższy niż średnia wojewódzka dla tej części?
Szkoła podstawowa – szkoła może zostać objęta wsparciem jeżeli uzyskała średnią punktów (uśredniona wartość ze wszystkich części) ze sprawdzianu szóstoklasisty osiągniętą przez uczniów danej placówki, lub uzyskała wynik nie wyższy od średniej wojewódzkiej tylko z jednej części sprawdzianu wówczas może ubiegać się o wsparcie pod warunkiem że zaplanuje minimum 50% godzin zajęć w projekcie odnoszących się do tej części sprawdzianu, z której średni wynik dla szkoły był niższy (zgodność wsparcia, pkt 10).
10. Co oznacza “wybrana część egzaminu gimnazjalnego” w tym opisie? Która to część egzaminu? Czy gimnazjum, które ma uśrednioną wartość ze wszystkich części egzaminu na poziomie wyższym niż uśredniona wartość egzaminu  w województwie kwalifikuje się do objęcia wsparciem w ramach projektu czy też nie? 
W przypadku gimnazjum tylko ta szkoła może zostać objęta wsparciem, która uzyskała średnią punktów z wybranej części egzaminu gimnazjalnego (np. humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej lub językowej) osiągniętą przez uczniów danej placówki nie wyższą od średniej województwa dla danej części i dodatkowo kryterium będzie spełnione wtedy jeżeli oprócz tych wyników zaplanowane będzie minimum 50% godzin zajęć w projekcie, które będą się odnosiły do tej części egzaminu, z której wyniki były niższe.  W przypadku gimnazjum nie uśredniamy wyników ze wszystkich części egzaminu (zgodność wsparcia, pkt 10) .
11. Czy aby w ramach Działania 8.4 RPO WZ 2014-2020 – konkurs nr RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16spełnić kryterium dopuszczalności punkt 9 – zgodność wsparcia podpunkt 10 „Szkoła lub placówka systemu oświaty objęta wsparciem osiągnęła wynik egzaminów zewnętrznych nie wyższy niż średnia województwa zachodniopomorskiego w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie”, należy ująć rok szkolny czy może rok kalendarzowy?
Kryterium dopuszczalności – zgodność wsparcia, podpunkt 10 „Szkoła lub placówka systemu oświaty objęta wsparciem osiągnęła wynik egzaminów zewnętrznych nie wyższy niż średnia dla województwa zachodniopomorskiego w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie” regulaminu konkursu nr RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16 mówi o roku kalendarzowym, co oznacza, że przedstawiają Państwo wyniki egzaminów uzyskanych przez uczniów w roku 2015 (rok szkolny 2014/2015).

12. W jaki sposób w projekcie rozpisać wkład własny niepieniężny (użytkowanie sali) dla szkoły 5 % oraz dla przedszkola 15% w przypadku kiedy projekt będzie realizowany jednocześnie dla szkoły oraz dla przedszkola ? Przedszkole i szkoła wchodzą w skład jednego zespołu szkół dlatego nie jest możliwe złożenie dwóch oddzielnych wniosków.

Odp. W projekcie, który obejmuje różne poziomy wymaganego wkładu własnego, należy wyliczyć jego odpowiednią proporcję dla każdego z realizowanych zadań, zgodnie z przytoczonym poniżej przykładem:

Wymagany wkład własny:

15 % wartości projektu – Typy projektów 1, 2, 3, 4, 5;

5 %  wartości projektu – Typy projektów 6, 7, 8, 9, 10.

Zadanie 1 – skierowane na wsparcie OWP

Zadanie 2, 3, 4 – skierowane na wsparcie SP

Zadanie Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie

przy stawce ryczałtowej 25 %

Razem KB + KP Udział % wkładu własnego Wartość wkładu własnego
Zadanie 1 10 000 zł 2 500 zł 12 500 zł 15 % 1 875 zł
Zadanie 2, 3, 4 40 000 zł 10 000 zł 50 000 zł 5 % 2 500 zł
Wartość całego projektu 62 500 zł Sumaryczna wartość wkładu własnego dla całego projektu 4 375 zł

Generator automatycznie wyznacza wkład własny  na poziomie 5 % zatem w przypadku wyboru kategorii z 15 % poziomem wkładu własnego należy odznaczyć pole Zmień wysokość dofinansowania dla wydatku i „ręcznie” ustawić na poziom 85% dofinansowania. Analogicznie postępujemy z wydatkiem nie zawierającym wkładu własnego, gdzie wartość dofinansowania ustawiamy na poziomie 100%.

13. Jeżeli dana sala będzie do projektu wnoszona jako wkład własny zarówno w typach projektów z wymaganym 5% jak i 15% wkładem własnym, to należy określić jego wysokość na podstawie kosztów eksploatacji, proporcjonalnie do czasu wykorzystania w poszczególnych typach projektów. Najważniejsze jest zatem, aby wkład własny sumarycznie odpowiadał wartości wyliczonej dla poszczególnych zadań. To, w ramach których zadań zostanie on wniesiony oraz w jakiej formie, jest dla oceniających kwestią wtórną.

W ramach Działania 8.4 poprzez placówkę objętą wsparciem należy rozumieć poszczególne szkoły/ośrodki wychowania przedszkolnego, nie zaś zespoły szkół. W związku z tym, realizacja dwóch oddzielnych wniosków jest jak najbardziej możliwa, pod warunkiem wyraźnego wskazania w obydwu wnioskach, że dane placówki wchodzą w skład danego zespołu szkół.

14. Czy w ramach typu projektu 1 i 2 mogą aplikować przedszkola niepubliczne?
Zgodnie z Podrozdziałem 2.2.1 Regulaminu konkursu O dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach w/w działania mogą się ubiegać:
Dla typów projektów 1, 2, 3, 4, 5:
– wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz.U.2014 poz. 1353).
– osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych.
Jednocześnie, zgodnie z Podrozdziałem 2.1.3 Regulaminu konkursu Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następującej grupy odbiorców:
Dla typów projektów 1, 2, 3, 4, 5:
– dzieci w wieku przedszkolnym,
– rodzice lub opiekunowie prawni dzieci w wieku przedszkolnym,
– nauczyciele i pracownicy pedagogiczni ośrodków wychowania przedszkolnego,
– istniejące ośrodki wychowania przedszkolnego, w tym przedszkola specjalne i z oddziałami integracyjnymi,
– inne formy wychowania przedszkolnego.
Przypis nr 47 w Regulaminie konkursu definiuje Ośrodek wychowania przedszkolnego w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014 -2020. Niniejsze Wytyczne określają ośredek wychowania przedszkolnego jako „publiczny lub niepubliczny podmiot wymieniony w art. 14 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, z uwzględnieniem art. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827, z późn. zm.), w którym jest prowadzone wychowanie przedszkolne”.
W związku z powyższym, przedszkola niepubliczne również mogą aplikować o wsparcie w ramach typu projektu 1 i 2.
15. Czy w ramach projektu obejmującego finansowanie bieżącej działalności nowych miejsc przedszkolnych dopuszczalne jest pobieranie częściowych opłat od rodziców?
W ramach Działania 8.4 można zaplanować częściową odpłatność od rodziców, traktując ją tylko jako wkład własny w projekcie. W przeciwnym wypadku zostanie ona potraktowana jako dochód w projekcie, co stanowi wydatek niekwalifikowalny. Ponadto, opłata nie może ograniczać udziału w projekcie grupom docelowym i musi zostać rzetelnie uzasadniona. W przypadku pobierania powyższych opłat należy mieć na uwadze, iż powinny być one symboliczne i nie stanowić istotnej bariery dla uczestników.
Jednocześnie informuję, że źródłem finansowania wkładu własnego mogą być zarówno środki publiczne jak i prywatne. O zakwalifikowaniu źródła pochodzenia wkładu własnego (publiczny/prywatny) decydować będzie status prawny beneficjenta/partnera/strony trzeciej lub uczestnika. Wkład własny może pochodzić m. in. ze środków:
 • budżetu JST (szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego) – projekty wpisujące się w zadania z zakresu administracji samorządowej, określone odpowiednio w ustawach o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim,
 • Funduszu Pracy – projekty na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy realizowane przez instytucje rynku pracy na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – projekty na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • prywatnych, m.in. wkład wniesiony od podmiotów prywatnych, (np. firm, organizacji pozarządowych, partnerów społecznych i gospodarczych), wkład wniesiony przez pracodawców w związku np. z udzieloną pomocą publiczna, opłaty uzyskane od uczestników projektów.
16. Czy dotacja z gminy przyznawania dla nowo-przyjmowanych dzieci może stanowić wkład własny do projektu?
Zgodnie z zapisami w pkt. 13 Podrozdziału 3.1 Wytycznych w zakresie finansowania przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 IZ RPO zapewnia, że korzystanie z finansowania działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego obliguje organ prowadzący OWP do złożenia zobowiązania przeciwdziałającego ryzyku podwójnego finansowania, deklarującego, iż informacje dotyczące liczby dzieci korzystających z nowo utworzonych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego miejsc wychowania przedszkolnego nie będą uwzględniane w przekazywanych comiesięcznie organowi dotującemu sprawozdaniach.
Ponadto, zgodnie z pismem Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. nie ma jednoznacznego przepisu wskazującego, że dotacja celowa/subwencja oświatowa nie mogłaby stanowić wkładu własnego w projektach, więc należy założyć, że co do zasady możliwe jest wniesienie środków pochodzących z tych źródeł w ramach projektu, przy czym należy pamiętać o konieczności spełnienia kilku warunków:
 • nie może wystąpić podwójne finansowanie – czyli należy zapewnić, że wydatki finansowane z dotacji/ subwencji oświatowej nie są finansowane z dofinansowania uzyskanego w ramach projektu i jest to widoczne na dokumentacjach księgowych,
 • zasady uzyskiwania środków z dotacji/subwencji nie mogą zabraniać wnoszenia tych środków jako wkładu własnego do projektów Europejskiego Funduszu Społecznego.
17. Dla typu projektu 1 i 2 jaką kategorię interwencji należy wybrać 115 czy 117?
Dla typu projektu 1 i 2 należy wybrać kategorię interwencji 115 Ograniczenie  i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.
18. Dla typu projektu 1 i 2 jaki jest temat uzupełniający?
Jako temat uzupełniający dla typu projektu 1 i 2  należy wybrać niedyskryminacja lub równość płci
19. W regulaminie jest zapis : W ramach projektu dla wszystkich uczniów i wychowanków szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych obligatoryjnie zaplanowano realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego, obejmującego ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych i/lub predyspozycji osobowych do wykonywania poszczególnych zawodów (Typ projektu 6,8-10). Np. do gimnazjum uczęszcza 88 uczniów, a od września 2017r (czyli od momentu rozpoczęcia projektu) odejdzie klasa 3 i zostanie w Gimnazjum 65 uczniów ( po reformie oświaty nie będzie już klas 1). Czy teraz do projektu nalezy przyjąć iż na zajęcia z doradztwa będzie uczęszczać 88 uczniów czy 65 uczniów?
Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej RPO WZ, obowiązującym dokumentem w ramach trwających naborów, w tym dla Działania 8.4 RPO WZ, jest wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  obowiązująca od 10 kwietnia 2015 do 13 października 2016. Nowe Wytyczne(…) są dokumentem obowiązującym dla naborów ogłoszonych od dnia 14 października 2016 r.
20. Na czym polega kompleksowość projektu?
Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w projektach, należy opisać  jakie działania, plan realizacji wsparcia zaplanował Projektodawca, by planowane w ramach projektu wsparcie było udzielane jego uczestnikom w sposób kompleksowy, zaspakajający wszystkie zdiagnozowane potrzeby i oddziaływujący na wszystkie zdiagnozowane problemy/deficyty. W związku z tym ważne jest zaprezentowanie w jaki sposób prowadzona będzie diagnoza potrzeb, deficytów i oczekiwań uczestnika oraz jak wyglądać będzie ścieżka uczestnictwa w projekcie, by w kontekście założonych celów zrealizować wymagane wskaźniki.
21. Co oznacza stwierdzenie zawarte w Regulaminie placówki oświatowe różnych typów?
Z definicji zawartej w Regulaminie Działania 8.4 należą do nich placówki systemu oświaty prowadzące  kształcenie ogólne i kształcenie zawodowe.
22. W jaki sposób naliczana jest punktacja za spełnienie kryterium jakości?
W zakresie naliczanej punktacji, należy zwrócić uwagę na zapis w Regulaminie Działania 8.4 pkt 4.3.3, że podczas II fazy oceny  projekty są szeregowane  wg ilości punktów otrzymanych  za spełnienie kryterium jakości  odpowiedniość/adekwatność/ trafność wobec założeń  Strategii ZIT, a także pozytywną weryfikację po I fazie oceny.  Wyższe miejsce na liście rankingowej  otrzyma ten projekt, który uzyskał wyższą liczbę punktów, a w przypadku projektów, które otrzymują równą liczbę punktów, wyższe miejsce na liście rankingowej otrzyma projekt za wyższa liczbę punktów  w kryteriach  ocenianych przez IP WUP tzn.: skuteczność/efektywność, użyteczność, odpowiedniość/adekwatność/trafność, trwałość (Regulamin Działania 8.4 Kryteria jakości oceniane przez IP RPO WZ, str. 42-44). Pkt 4.3.11. Regulaminu Działania 8.4: „Maksymalna liczba punktów za spełnianie wszystkich kryteriów jakości ocenianych w ramach I i II fazy wynosi 100 punktów”.
23. Czy w  Działaniu 8.4 środki przeznaczone są również na budowę przedszkola ?
Celem tego działania  jest:
 1. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, w istniejących lub nowoutworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego,
 2. dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej  umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności,
 3. rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne  dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty.
 4. Powyższe działania obejmują typy projektu od 1 do 5.
 5. W przypadku  projektów współfinansowanych  z EFS wydatki objęte cross-financingiem  wynoszą nie więcej niż 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu i mogą dotyczyć wyłącznie:
– zakupu nieruchomości
– zakupu infrastruktury, przy czym  poprzez infrastrukturę rozumie się  elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku
– dostosowanie lub adaptację (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń
24. Czy typ 8 działań można skierować również do ucznia zdolnego – czy jest on zarezerwowany do uczniów posiadających specjalne potrzeby rozwojowe, edukacyjne i psychofizyczne.
W ramach konkursu nr: RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16, Typ projektu 8 nie umożliwia realizacji wsparcia skierowanego do uczniów zdolnych. Jak słusznie zauważono, ma on na celu wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych (zgodnie z obecnie obowiązującym Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020). Proszę jednak pamiętać, że jedynym rodzajem placówki, która w każdej części egzaminu [szóstoklasisty] osiągnęła wynik wyższy niż średnia wojewódzka, przez co może realizować Typ projektu 8 jako jedyny, jest szkoła podstawowa.
25. Czy nie będzie poddana w wątpliwość diagnoza, z której będą wynikały również inne potrzeby – np. związane z rozwijaniem umiejętności u dzieci zdolnych i nie ujmowaniem ich do projektu – na który nie kwalifikujemy się ze względu na wyniki z egzaminów.
Projekt powinien być kompleksową odpowiedzią na zapotrzebowanie danej placówki, wynikające z przeprowadzonej i zatwierdzonej diagnozy, jednak tylko w tym zakresie, w jakim umożliwia mu to prowadzenie działań projektowych. Zatem jeżeli szkoła podstawowa może aplikować tylko w ramach Typu projektu 8, to może realizować interwencję tylko w tym zakresie, które określają typy operacji w ramach rzeczonego typu projektu.
26. Czy ze względu na planowaną reformę w oświacie, związaną z gimnazjami bezpieczne z punktu widzenia oceny projektu i jego trwałości będzie ujmowanie w projekcie uczniów gimnazjum (na co również będzie wskazywać diagnoza).
Jeżeli diagnoza wskazuje, że wsparciem powinni zostać objęci także uczniowie gimnazjum, to nie ma przeciwwskazań, by ująć ich w projekcie. Projektodawcy powinni opierać się na faktycznym stanie prawnym, a w przypadku wejścia w życie reformy, będzie możliwe wprowadzanie stosownych zmian do projektu.
Jednocześnie informuję, że IZ RPO będzie monitorować przedmiotowe projekty w kontekście planowanych zamian w systemie oświaty, a także współpracować z beneficjentami w celu zagwarantowania spełnienia wymogu zachowania trwałości projektów. Ponadto przedmiotowa kwestia jest obecnie przedmiotem analiz Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Edukacji Narodowej, tak by zasada trwałości projektów i efektywnego inwestowania funduszy UE zostały zachowane.
27. Czy Wnioskodawcą może być Gmina Miasto Kołobrzeg, a realizatorem projektu szkoła lub inna placówka oświatowa, której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg?
Nie ma przeciwwskazań, aby realizatorem projektu była szkoła lub inna placówka oświatowa. Zgodnie z Regulaminem konkursu RPO WZ 2014 – 2020 dla Działania 8.4, w pkt 2.2 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu, pkt 2.2.1. dla typów projektów 6, 7, 8, 9, 10:
– organy prowadzące szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych),
– organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w zakresie edukacji.
Pkt  2.2.3. Regulaminu Działania 8.4: W części wniosku poświęconej realizatorowi wskazać należy dane dotyczące jednostki pomocniczej Wnioskodawcy. W części B 9 wniosku należy wskazać jakie zadania i przez jaką jednostkę organizacyjną wnioskodawcy będą realizowane. Ponadto, powinny znaleźć się również zapisy o realizatorze (posiadane doświadczenie i potencjał oraz klarowny opis podziału obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności projektodawcy i jego jednostki organizacyjnej w realizacji projektu. Ponadto należy zwrócić uwagę, że kryteria dopuszczalności  ww. Regulaminu, pkt 8 dotyczący wymogów organizacyjnych, w opisie znaczenia kryterium znajduje się wyjaśnienie  dotyczące pkt 2: Kryterium nie wyklucza możliwości składania więcej niż jednego projektu przez jednego Projektodawcę; – w przypadku składania kilku projektów przez jednego Projektodawcę (będącego organem prowadzącym placówkę) należy w nazwie Wnioskodawcy wpisać nazwę Wnioskodawcy np. Gmina Miasto Szczecin natomiast w polu dotyczącym Realizatora (C4) wskazać odpowiednią placówkę – np. Szkoła nr 1 w Szczecinie. Niedopuszczalne jest złożenia więcej niż jednego wniosku przewidującego wsparcie dla konkretnej placówki.
28. Okres trwałości w odniesieniu do tworzenia miejsc wychowania przedszkolnego. Zgodnie z regulaminem w ramach konkursu mogą być realizowane projekty zakładające utworzenie miejsc w przedszkolach dla dzieci 3-4 letnich. W przypadku projektu zakładającego dodatkowe miejsca dla 2 grup dzieci 3-letnich i 2 grup dzieci 4-letnich (łącznie 4 grupy x 25 miejsc) w jaki sposób należy zachować trwałość projektu? Czy wystarczającym będzie zachowanie miejsc w następujący sposób:

rok realizacji projektu: 2 grupy 3-latków i 2 grupy 4-latków
1 rok trwałości: 2 grupy 4-latków  i 2 grupy 5-latków
2 rok trwałości projektu: 2 grupy 5-latków i 2 grupy 6-latków
3 rok (bez trwałości): 2 grupy 3-latków i 2 grupy 6-latków.
4 rok (bez trwałości): 2 grupy 3-latków i 2 grupy 4-latków.

Zgodnie z Podrozdziałem 5.3.5 Regulaminu konkursu, w punkcie 9) czytamy:
Beneficjent realizując typ projektu jest zobowiązany do zachowania trwałości projektu utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego, przez okres, co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu.
Trwałość powinna być rozumiana jako instytucjonalna gotowość OWP do świadczenia usług przedszkolnych w ramach utworzonych w projekcie miejsc wychowania przedszkolnego. Liczba zadeklarowanych w arkuszu organizacyjnym placówki miejsc wychowania przedszkolnego uwzględnia dokładną liczbę miejsc utworzonych w projekcie. Weryfikacja spełnienia powyższego warunku, nastąpi po upływie okresu wskazanego w umowie o dofinansowanie projektu.
Powyższe będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o stosownej treści, wskazując dodatkowo sposób finansowania placówki po zakończeniu realizacji projektu.
W związku z powyższym Beneficjent musi zapewnić możliwość uczęszczania do przedszkola w okresie trwałości co najmniej takiej ilości dzieci, jaka uczęszczała w trakcie realizacji projektu. Zaproponowane przez Państwa rozwiązanie powinno zatem spełnić powyższe wymagania.

29. Czy szkoła, która osiągnęła wynik egzaminu gimnazjalnego wyższy od średniej dla województwa, może napisać projekt zakładający wsparcie ucznia zdolnego wyłącznie poprzez realizację typu projektu nr 8 w ramach Działania 8.4?

Zgodnie z obowiązującymi w dniu ogłoszenia konkursu regulacjami (Wytyczne w obszarze edukacji z dn. 2 czerwca 2015 r.), w ramach typu projektu nr 8 nie jest możliwe wsparcie ucznia zdolnego. Ponadto projekt o takim zakresie nie może być realizowany przez gimnazja, których uczniowie w roku 2015 osiągnęli wynik egzaminu gimnazjalnego wyższy od średniej dla województwa. Szkoły te nie mogą bowiem realizować jednocześnie typu projektu nr 6, w którym zaplanowano wsparcie ucznia zdolnego.

Niezależnie od powyższego, zapisy RPO WZ 2014-2020 co do zasady nie wykluczają gimnazjów ze wsparcia w ramach typu projektu nr 8. Realizacja obligatoryjnego doradztwa edukacyjno-zawodowego (wskazanego literalnie w typie projektu nr 6) może odbywać się również w ramach porad i konsultacji, możliwych do sfinansowania w typie projektu nr 8. Tym samym szkoły gimnazjalne, które osiągnęły wyniki egzaminów wyższe niż średnia wojewódzka mogą realizować wyłącznie typ projektu nr 8, spełniając jednocześnie wymogi wskazane w kryterium dostępu Zgodności wsparcia pkt 11.

Jednocześnie informujemy, że świetle zmienionych w dniu 6 września 2016 r. zapisów Wytycznych w obszarze edukacji, umożliwiających wsparcie ucznia zdolnego w ramach działań związanych z indywidualizacją pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi Instytucja Zarządzająca RPO WZ 2014-2020 wprowadziła takie możliwości do zapisów SOOP RPO WZ w obszarze wsparcia edukacji ogólnej w Działaniu 8.2. Placówki szkolne, które w związku z przedmiotową sytuacją nie mogły aplikować o środki w ramach konkursu dla Działania 8.4, będą mogły to uczynić w konkursie dla Działania 8.2, który został ogłoszony w dniu 10.11.2016 r. (termin składania wniosków od 14.12.2016 r. do 12.01.2016 r.).

30. Realizacja typu projektu nr 8 w ramach Działania 8.4
W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi możliwości realizacji w ramach Działania 8.4 RPO WZ wyłącznie typu projektu nr 8, uwzględniającego wsparcie ucznia zdolnego przez szkołę, która osiągnęła wynik egzaminu gimnazjalnego wyższy od średniej dla województwa, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, co następuje.
Zgodnie z obowiązującymi w dniu ogłoszenia konkursu regulacjami (Wytyczne w obszarze edukacji z dn. 2 czerwca 2015 r.), w ramach typu projektu nr 8 nie jest możliwe wsparcie ucznia zdolnego. Ponadto projekt o takim zakresie nie może być realizowany przez gimnazja, których uczniowie w roku 2015 osiągnęli wynik egzaminu gimnazjalnego wyższy od średniej dla województwa. Szkoły te nie mogą bowiem realizować jednocześnie typu projektu nr 6, w którym zaplanowano wsparcie ucznia zdolnego.
Niezależnie od powyższego, zapisy RPO WZ 2014-2020 co do zasady nie wykluczają gimnazjów ze wsparcia w ramach typu projektu nr 8. Realizacja obligatoryjnego doradztwa edukacyjno-zawodowego (wskazanego literalnie w typie projektu nr 6) może odbywać się również w ramach porad i konsultacji, możliwych do sfinansowania w typie projektu nr 8. Tym samym szkoły gimnazjalne, które osiągnęły wyniki egzaminów wyższe niż średnia wojewódzka mogą realizować wyłącznie typ projektu nr 8, spełniając jednocześnie wymogi wskazane w kryterium dostępu Zgodności wsparcia pkt 11.
Jednocześnie informujemy, że świetle zmienionych w dniu 6 września 2016 r. zapisów Wytycznych w obszarze edukacji, umożliwiających wsparcie ucznia zdolnego w ramach działań związanych z indywidualizacją pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi Instytucja Zarządzająca RPO WZ 2014-2020 wprowadziła takie możliwości do zapisów SOOP RPO WZ w obszarze wsparcia edukacji ogólnej w Działaniu 8.2. Placówki szkolne, które w związku z przedmiotową sytuacją nie mogły aplikować o środki w ramach konkursu dla Działania 8.4, będą mogły to uczynić w konkursie dla Działania 8.2, który został ogłoszony w dniu 10.11.2016 r. (termin składania wniosków od 14.12.2016 r. do 12.01.2016 r.).
31. Zgodnie z kryterium dopuszczalności nr 1 Beneficjent od co najmniej 1 roku na dzień złożenia wniosku posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa zachodniopomorskiego. Czy biuro handlowe firmy, wnioskującej o dofinansowanie w ramach konkursu stanowi „prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu”, przy założeniu, że nie jest wpisane do KRS? Czy w przypadku projektu partnerskiego, w którym to Partner spełnia warunek min. rocznego prowadzenia oddziału na terenie woj. zachodniopomorskiego, ww. kryterium będzie spełnione?
Przywołane kryterium dotyczy wyłącznie Beneficjenta, zatem posiadanie przez Partnera siedziby, filii, delegatury, oddziału czy innej prawnie dozwolonej formy organizacyjnej działalności podmiotu na terenie województwa zachodniopomorskiego nie wykazuje przesłanek wymaganych do spełnienia kryterium. Niemniej jednak, prowadzenie oficjalnej działalności poprzez biuro terenowe firmy, funkcjonujące w danym województwie (informacje o tym powinny znajdować się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), mieści się w kategorii „prawnie dozwolona forma organizacyjna działalności podmiotu”, o której mowa w ww. kryterium.
Weryfikacja spełnienia kryterium odbywa się na etapie oceny wniosku o dofinansowanie na podstawie zapisów treści wniosku. Ponadto prawdziwość informacji podanych we wniosku w tym zakresie potwierdzana jest na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu oraz w trakcie realizacji projektu podczas prowadzonych kontroli.
 32. W załączniku nr 7.11 “KRYTERIA JAKOŚCI OCENIANE PRZEZ IP ZIT” wskazano minimalną punktację w kolumnie “Maksymalna/minimalna liczba punktów”, jednakże ze względu na specyfikę projektu (typ 1,3 i 4) brak jest możliwości spełnienia kryterium w wierszach 3 i 4 ze względu na specyfikę, czy projekty obowiązkowo muszą dotyczyć zarówno wsparcia szkół jak i przedszkoli w ramach jednego przedsięwzięcia składanego na konkurs? Wsparciem objęte będą dzieci w wieku przedszkolnym  – w kryterium nr 4 mowa jest o uczniach, tworząc przedszkole w ramach przedsięwzięcia nie ma możliwości wesprzeć tej grupy docelowej. Czy wspierając dzieci w wieku przedszkolnym o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest szansa na uzyskanie punktów w kryterium, czy dotyczy ono tylko i wyłącznie placówek szkolnych i indywidualizacji organizowanej w niej?
Kryteria jakości wskazane na ww. liście sprawdzającej oceniane są w ramach II fazy oceny projektów przez IOK ZIT. Aby projekt dostał się do tego etapu musi przejść pomyślnie pierwszą fazę oceny. Poszczególne projekty będą oceniane na zasadzie analizy porównawczej z innymi projektami i uszeregowania od tych, które w pełni spełniają wizję rozwoju regionu do tych, które jej nie realizują. Niemożliwe jest natomiast odrzucenie projektów na tym etapie oceny. Warto zauważyć, iż skala punktów obejmuje przedział od 1 do 3. Nie można zatem uzyskać 0 punktów w przypadku tej fazy oceny. Każdy projekt otrzyma minimalną liczbę punktów, nawet w sytuacji, gdy nie realizuje danego kryterium. Przykładowo, w przypadku przedmiotowego kryterium nr 3 Kompleksowość projektu każdy projekt uzyska minimum 6 punktów (1 punkt x 6 (waga punktowa)). Największą ilość punktów otrzyma projekt zakładający najbardziej kompleksowe, długofalowe wsparcie jak największej ilości szkół i placówek z jak największej ilości powiatów. Następnie, kolejne punktacje przyznawane będą kolejno projektom które zaplanowały interwencje na mniejszą skalę, aż do tych które spełniają ją w stopniu najmniejszym lub nie spełniają kryterium w ogóle i te otrzymają 6 punktów. Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku kryterium jakości nr 4.
Projekt nie musi obejmować wsparciem jednocześnie przedszkola i szkoły. Niemniej jednak, zgodnie z kryterium jakości ocenianym przez IP ZIT,  szansę na większą liczbę punktów mają projekty, które przewidują kompleksowe wsparcie placówek oświatowych różnych typów z co najmniej jednego powiatu. Zaplanowane wsparcie tylko np. do dzieci w wieku przedszkolnym nie wyklucza projektu z możliwości uzyskania dofinansowania. Wsparcie musi być skierowane do placówek oświatowych z terenu Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.