Działanie 8.3 – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 28 lutego 2017

Najczęściej zadawane pytania

 

1. Czy w ramach Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego można zaplanować wsparcie dla  uczniów  7 i 8 klasy szkoły podstawowej?
Jeśli Wnioskodawca, planując realizację projektu, posiada wiedzę, iż konkretni uczniowie obecnych klas 5 i 6 będą w kolejnych latach uczniami klas 7 i 8 danej Szkoły Podstawowej, to można zaplanować realizację działań uwzględniając uczniów będących w kolejnych latach uczniami 7 i 8 klas.

 

2. Co w sytuacji, gdy dana szkoła (podstawowa, gimnazjum,  ponadgimnazjalna) ma wyniki lepsze we wszystkich częściach sprawdzianu czy też egzaminu. Czy taka placówka może być uwzględniona w projekcie i realizować typ 3 „Indywidualizacja pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w tym ucznia młodszego oraz ucznia zdolnego i wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym zakończeniem nauki szkolnej”? Czy wówczas kryterium dopuszczalności – zgodność wsparcia, będzie uznane za spełnione?
Jeżeli projektodawca  jednym projektem chciałby objąć i szkoły w których wyniki są poniżej średniej i takie gdzie wyniki są powyżej średniej to jest to możliwe. W takim przypadku należy bardzo wyraźnie we wniosku rozdzielić szkoły i placówki, których dotyczy kryterium wyników egzaminów poniżej średniej, poprzez ich literalne wskazanie i podanie tych wyników od szkoły, gdzie wyniki są powyżej średniej i w której chcieliby Państwo realizować typ projektu związany z indywidualizacją nauczania.
Oceniający będą w stanie uznać to kryterium za spełnione wyłącznie przy jasnych zapisach, wskazujących, że dla szkoły, w kótrej wyniki osiągnęły poziom powyżej średniej realizowane jest wyłącznie wsparcie w ramach indywidualizacji.

 

3. Informacja dotycząca kryterium nr 4
Wnioskodawca przy planowaniu wsparcia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych winien zaplanować je w taki sposób by minimum 50 % godzin zajęć przewidzianych do realizacji odnosiło się do tej części sprawdzianu/egzaminu lub przedmiotu, z której średni wynik dla danej szkoły był nie wyższy niż średnia województwa dla tej części lub przedmiotu. Należy pamiętać, iż wyliczenia ogólnej liczby godzin wsparcia w projekcie należy dokonać zliczając wszystkie godziny wsparcia dla uczniów w danej szkole, które zostały zaplanowane w ramach typów: 1, 4, 5, np. zajęcia wyrównawcze, kółka zainteresowań, doradztwo zawodowe, zajęcia oparte na metodzie eksperymentu, zajęcia w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych. Kryterium nie dotyczy szkół specjalnych oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

 

4. Czy mikroprzedsiębiorstwo posiadające wpis do rejestru niepublicznych placówek oświatowych, działające w zakresie prowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży z kompetencji kluczowych na podstawie obowiązującej podstawy programowej  jest podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Podmiotami, które mogą otrzymać dofinasowanie w ramach przedmiotowego naboru są wyłącznie:
− organy prowadzące szkół i placówek systemu oświaty realizujących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych),
− organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w zakresie edukacji.
Ustawa o systemie oświaty jako podstawę programową kształcenia ogólnego definiuje obowiązkowe zestawy celów i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego, oraz zadania wychowawcze szkoły, uwzględniane odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego i programach nauczania oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych (art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.).
Stąd też, jeżeli podmiot realizuje kształcenie ogólne zgodnie z podstawą programową, będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie.