Działanie 8.2 – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 1 grudnia 2016

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. Czy Partnerem projektu, którego Beneficjentem będzie jeden z podmiotów wskazanych w ppkt. 2.2.1 Regulaminu, może być każdy podmiot – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)?
Zgodnie z Kryterium dopuszczalności nr 5 Kwalifikowalność Beneficjenta/Partnera: „Beneficjent oraz Partner/rzy (o ile dotyczy) nie podlega/ją wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych”. Beneficjent musi być podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania/typu projektu, w którym ogłoszony został konkurs. Nie istnieją natomiast tego typu obostrzenia dotyczące Partnera.

 

2. W pkt. 2.1.1 regulaminu  Działanie 8.2 jest następujący zapis: “Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów z województwa zachodnio-pomorskiego” –> czy to oznacza, że wnioskodawca (organy prowadzące szkoły lub organizacje pożytku publicznego) muszą być z województwa zachodnio-pomorskiego (być zarejestrowane na terenie woj. zach-pom), czy też mogą być z terenu całej Polski pod warunkiem, że skierują wsparcie do szkół z woj. zachodnio-pomorskiego.  Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego. Ile miesięcy wynosi zalecany odgórnie czas realizacji projektu (12 m-cy, 24 m-ce, 36 m-cy)? W regulaminie został jedynie wskazany maksymalny okres realizacji projektu, który jest tożsamy z końcową datą kwalifikowalności wydatków, czyli 31 grudnia 2023 r.
Beneficjent spoza województwa zachodniopomorskiego, aby otrzymać dofinansowanie w ramach przedmiotowego Działania, musi oblogatoryjnie:
– być podmiotem uprawnionym do otrzymania dofinansowania zgodnie z Regulaminem (oraz SOOP);
– prowadzić biuro projektu (lub filię, delegaturę itp.) na terenie województwa zachodniopomorskiego;
– skierować projekt do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego (zgodnych z SOOP)
Czas realizacji projektu w przypadku Działania 8.2 nie został odgórnie określony. Od Projektodawcy zatem zależy ile będzie on wynosił. Należy mieć jednakże na uwadzę, iż działania planowane w projekcie muszą być zawsze racjonalne oraz efektywne, a czas trwania projektu odpowiadać jego specyfice. Tak jak Pani zauważyła, maksymalny okres realizacji projektu tożsamy jest z końcową datą kwalifikowalności wydatków.

 

3. Na jakich zasadach może odbywać się współpraca szkół ujęta w kryterium premiującym nr 1?
(Projekt zakłada współpracę szkół lub placówek systemu oświaty, które posiadają wyposażenie niezbędne do realizacji działań wymienionych w 5 typie projektu, pkt b, c i d ze szkołami lub placówkami systemu oświaty, które nie posiadają takiego wyposażenia (w tym w ramach zespołów szkół) (Typ projektu 5).
Przedmiotowa współpraca musi odbywać się bezkosztowo i nie generować zysku dla szkoły, która sprzęt udostępnia. Ponadto, nie ma konieczności aby współpraca ta odbywała się na zasadach Partnerstwa określonych w części Regulaminu 3.5. Wymagania dotyczące partnerstwa w projekcie. W tym wypadku wystarczy porozumienie dotyczące współpracy. IP RPO WZ dopuszcza natomiast sytuację, w której udostępnienie sal/ sprzętu  stanowić będzie wkład własny w projekcie.
 
4 .Jak rozumieć kryterium dopuszczalności nr 9 Zgodność wsparcia, punkt 5: W ramach projektu dla
wszystkich uczniów i wychowanków szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych obligatoryjnie zaplanowano realizację doradztwa edukacyjno zawodowego, obejmującego ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych i/lub predyspozycji osobowych do wykonywania poszczególnych zawodów (Typ projektu1,3-5). Kogo dokładnie należy objąć wsparciem zgodnie z powyższym kryterium?
Zgodnie z opisem znaczenia przedmiotowego kryterium: „Ad. 5. Wnioskodawca zobligowany jest do zapewnienia udziału w doradztwie edukacyjno – zawodowym 100% uczniów i wychowanków szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie (rozumianych jako uczestników projektu).” Oznacza to, iż powyższe kryterium odnosi się do uczestników projektu (beneficjentów), nie zaś wszystkich uczniów danej placówki (niezależnie od tego czy są uczestnikami projektu).

 

5. Czy ośrodek szkolno wychowawczy może uzyskać wsparcie w ramach Działania 8.2.
Tak, organ prowadzący ośrodka szkolno wychowawczego lub inny uprawniony o ubieganie się o dofinansowanie podmiot może objąć wsparciem ośrodek szkolno wychowawczy który, w świetle prawa, prowadzi kształcenie ogólne.

 

6. W jakiej formie ma zostać wykonana diagnoza? Czy może zostać wykonana przez zewnętrzną firmę? Co w przypadku gdy wnioskodawca planuje objąć wsparciem kilka szkół?
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, jako IP nie narzuca Projektodawcom formy przedmiotowej diagnozy. Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę lub placówkę systemu oświaty lub inny, zewnętrzny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz obowiązkowo zatwierdzona przez organ prowadzący. Ponadto, może ona przybrać formę zarówno jednego obszernego dokumentu, ujmującego informacje dotyczące wszystkich szkół obejmowanych wsparciem, jak i kilku dokumentów – osobno dla każdej ze szkół.

 

7. Czy proces powstawania diagnozy musi być wspierany przez instytucję systemu wspomagania pracy szkół, tj. placówkę doskonalenia nauczycieli, poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub bibliotekę pedagogiczną?
Instytucje systemu wspomagania pracy szkół mogą, lecz nie muszą, uczestniczyć w tworzeniu przedmiotowej diagnozy.

 

8. Czy w ramach typu 3 projektu: „(…)Indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym ucznia młodszego oraz ucznia zdolnego i wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym zakończeniem nauki szkolnej poprze (…).” Można zaplanować wsparcie takie jak w 1 typie projektu? (Kształcenie u uczniów i słuchaczy kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy głównie poprzez(…)”)
Tak, zgodnie z brzmieniem przypisu nr 17 (str. 12 Regulaminu): „Wsparcie uczniów zdolnych może się odbywać wyłącznie w celu kształtowania i rozwijania ich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz postaw/umiejętności, na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014 -2020 w Podrozdziale Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).” Należy jednak mieć na uwadze, iż realizując ujęte w pierwszym typie projektu wsparcie, ale mające na celu indywidualizacje pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami, wciąż realizują Państwo trzeci typ projektu. W takiej sytuacji nie należy wybierać we wniosku o dofinansowanie pierwszego typu projektu.

 

9.Nauczyciele szkoły mają stawkę 55 zł /h za zajęcia programowe, są to stawki obowiązujące u Wnioskodawcy. Czy taką stawkę możemy wpisać do projektu za realizację zajęć dodatkowych przez w/w nauczycieli zatrudnionych na umowę o pracę?
Zatrudnienie nauczycieli powinno odbywać się w zgodzie z prawodawstwem państwowym oraz wspólnotowym. Zatrudnianie personelu w projektach musi być także zgodne z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, rozdziałem 6.16 Koszty związane z angażowaniem personelu. Dodatkowo należy zwrócić uwagę czy koszt danej usługi nie jest określony w załączniku do Regulaminu 7.14 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu. Koszt usługi powinien odpowiadać cenom rynkowym, a poniesienie jego każdorazowo powinno znaleźć argumentację we wniosku o dofinansowanie. Jeśli proponowana przez Państwa cena odpowiada wszystkim powyższym warunkom może zostać zaplanowana w projekcie.
 
10. W taryfikatorze stawka dla lektora j.obcych określona jest na poziomie 40 zł. Co w przypadku nauczyciela j.angielskiego zatrudnionego w szkole, który ma stawkę 55 zł/h i będzie realizował w tej samej szkole zajęcia dodatkowe z j.angielskiego w ramach projektu? Czy możemy zastosować stawkę 55 zł/h za zajęcia dodatkowe z j.obcego dla naszego n-la?
Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług specyficznych dla konkursu w ramach Działania 8.2 RPO WZ 2014 – 2020 ujmuje cenę za daną usługę w oparciu o rozpoznanie rynku. Nie rekomendujemy zatem planowania wyższych kosztów w odniesieniu do danej usługi, a jeśli jednak jest to konieczne, należy wyczerpująco uargumentować poniesienie przedmiotowych kosztów we wniosku o dofinansowanie i liczyć się z możliwością podania w wątpliwość takiego rozwiązania przez oceniających.

 

11. Chcemy część zajęć specjalistycznych dla uczniów oraz szkolenia doskonalące dla nauczycieli zlecić trenerom/ firmom zewnętrznym.  Czy jest to możliwe?  W regulaminie konkursu nie ma informacji na temat zlecania zadań.
Oczywiście jest to możliwe w przypadku, gdy zlecenie danego zadania w projekcie podyktowane jest jego specyfiką i nie może być zrealizowane lub zrealizowane na wystarczająco wysokim poziomie przez Wnioskodawcę. Tego typu rozwiązanie należy także odpowiednio uzasadnić we wniosku o dofinansowanie. Wyczerpujące informacje dotyczące zlecania usług znajdują się w rozdziale 5.1.11.Regulaminu konkursu Zlecanie usług merytorycznych. Należy mieć na uwadze, iż wartość wydatków związanych ze zlecaniem usług merytorycznych w ramach projektu nie może przekroczyć 30% wartości projektu.

 

12.Jaki limit procentowy na zajęcia zlecone można przyjąć?
Zgodnie z Regulaminem konkursu wartość wydatków związanych ze zlecaniem usług merytorycznych w ramach projektu nie przekracza 30% wartości projektu. Zlecenie usługi merytorycznej w ramach projektu oznacza powierzenie wykonawcom zewnętrznym, nie będącym personelem projektu, realizacji działań merytorycznych przewidzianych w ramach danego projektu, np. zlecenie usługi szkoleniowej. Jako zlecenia usługi merytorycznej nie należy rozumieć:
  1. a) zakupu pojedynczych towarów lub usług np. cateringowych lub hotelowych, chyba że stanowią one część zleconej usługi merytorycznej,
  2. b) angażowania personelu projektu.

 

13. Jaką  stawkę za 45 minut zajęć dodatkowych możemy założyć w projekcie przy zleceniu  usług? Czy zastosowanie stawki 127 zł /h dla trenera zgodnie z taryfikatorem jest do zaakceptowania?
Jeśli osobą prowadzącą przedmiotowe zajęcia/ kursy/ szkolenie rzeczywiście jest trener w takiej sytuacji należy założyć w projekcie koszt trenera. Jeśli natomiast zajęcia nie będą prowadzone przez trenera lub ich rodzaj/ zakres nie wskazuje na taką konieczność, wysokość przedmiotowego kosztu może budzić wątpliwość.

 

14. Czy składając wniosek w styczniu 2017 r  mamy brać pod uwagę średnie z egzaminów zewnętrznych za 2016 r, czy za 2015 r?
We wniosku należy ująć wyniki z egzaminów złożonych w roku 2016.
15. Zajęcia dla uczniów i nauczycieli mogą się odbyć jeszcze w gimnazjum, jednak co z doposażonymi pracowniami jeżeli docelowo gimnazjum będzie przeniesione do budynku szkoły podstawowej? Czy te pracownie będą mogły być przeniesione do szkoły podstawowej, która jednak nie może ubiegać się o środki w ramach obecnego naboru 8.2, gdyż ma za wysokie wyniki w teście szóstoklasisty?

 

Wsparcie należy planować na podstawie obowiązujących przepisów, natomiast ze świadomością zmian zapowiedzianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekty weryfikowane będą pod kątem adekwatności i zasadności realizacji danej inwestycji. Szczególny nacisk, podczas oceny projektów, położony zostanie na ocenę możliwości dalszego wykorzystania infrastruktury i doposażenia dla celów edukacyjnych. Informacje, dotyczące planów późniejszego wykorzystana przedmiotowych zakupów, muszą znaleźć się we wnioskach o dofinansowanie. Jeśli zajdzie taka konieczność, na drodze negocjacji i ustaleń z Instytucją Pośredniczącą, zostaną wprowadzone do projektów odpowiednie, racjonalne i efektywne zmiany, w trakcie realizacji projektu.
16. Pytanie dotyczące kryterium nr 4. Co w przypadku gdy niepubliczna szkoła na prawach publicznej istnieje pięć lat i za rok dopiero będzie pierwszy raz 6 klasa? Czy organ tej szkoły może uczestniczyć w naborze wniosków bez dotychczasowego udziału w teście szóstoklasisty? Wynik zerowy jest niższy od średniej. 
W świetle kryterium zgodności wsparcia nr.4, podstawą do udzielenia wsparcia w ramach kształcenia ogólnego jest osiągnięcie przez szkoły lub placówki systemu oświaty wyników egzaminów zewnętrznych na poziomie nie wyższym niż średnia wojewódzka.
Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, nowopowstałe placówki, nie mogące legitymować się jeszcze wynikami z egzaminów zewnętrznych, nie mogą ubiegać się o wsparcie w ramach przedmiotowego Działania.
 17. Czy liczba uczestników projektu musi być przez cały okres projektu stała, tzn. na zajęcia z danego przedmiotu zapisze się 10 osób, ponieważ tak mamy określone we wskaźniku. Zajęcia prowadzimy przez 2 lata, czy ta liczba osób musi utrzymywać się przez cały okres trwania projektu, czy dopuszczalna jest taka możliwość, że z jakiegoś powodu kilka osób odpadnie z projektu i kończymy zajęcia np. z 7 osobami.
Liczba uczestników projektu w trakcie jego realizacji może ulec pewnym odchyleniom od liczby założonej we wniosku o dofinansowanie projektu (punkt D 2.2 we wniosku). W trakcie realizacji projektu istnieje także możliwość wprowadzania zmian do projektu, jeżeli nie wypływają one znacząco na ogólny kształt projektu i zakładane rezultaty. Zmiany takie każdorazowo rozpatrywane są indywidualnie, na drodze ustaleń i za zgodą Instytucji Pośredniczącej. Należy zwrócić jednak uwagę na konieczność spełnienia założonych we wniosku wskaźników, aby nie stało się konieczne zastosowanie reguły proporcjonalności, opisanej w Podrozdziale 8.8 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Reguła proporcjonalności nie ma jednak zastosowania w przypadku wystąpienia siły wyższej. Natomiast w projektach, w których zastosowano kwoty ryczałtowe, reguła proporcjonalności nie ma zastosowania, z uwagi na wynikające z przyjętego systemu kwalifikowanie poszczególnych zadań tylko i wyłącznie po osiągnięciu wskaźników na zakładanym poziomie. W związku z tym wydatki, które Beneficjent poniósł na zadanie objęte kwotą ryczałtową, która nie została uznana za rozliczoną, w całości uznaje się za niekwalifikowalne.
18. Czy w związku z ustawą likwidującą gimnazja dopuszczalna jest sytuacja, w której do wyposażenia pracowni przyrodniczej w szkole podstawowej korzystamy z katalogu MEN dla gimnazjum jako, że w późniejszym okresie szkoły gimnazjalne będą przekształcone w podstawówki?
 W ramach projektu nie ma możliwości zaplanowania wsparcia z wykorzystaniem katalogu wyposażenia pracowni przyrodniczej opracowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla gimnazjum, gdy wsparciem objęta ma zostać szkoła podstawowa. Zgodnie z pismem skierowanym przez Ministerstwo Rozwoju do Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi, w ramach inicjatyw w obszarze edukacji (w tym m. in. Działania 8.2 RPO WZ), należy zaplanować wsparcie na podstawie obowiązujących przepisów, natomiast ze świadomością zmian zapowiedzianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekty weryfikowane będą pod kątem adekwatności i zasadności realizacji danej inwestycji. Szczególny nacisk podczas oceny projektów położony zostanie na ocenę możliwości dalszego wykorzystania infrastruktury i doposażenia dla celów edukacyjnych. Informacje dotyczące planów późniejszego wykorzystana przedmiotowych zakupów na cele zgodne z celami edukacyjnymi przewidzianymi w projekcie (wraz z zachowaniem w okresie trwałości), muszą znaleźć się we wniosku o dofinansowanie. Ponadto, jeżeli zajdzie taka konieczność, na drodze negocjacji i ustaleń z Instytucją Pośredniczącą, w trakcie realizacji projektu zostaną wprowadzone do projektu odpowiednie, racjonalne i efektywne zmiany.
19. Dokumentacja konkursowa wskazuje, że pracownia matematyczna ma katalog otwarty, co w przypadku katalogu pracowni przyrodniczych czy może zajść sytuacja, w której możemy wykroczyć poza katalog men?
Katalog wyposażenia dla pracowni przyrodniczych opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jest katalogiem zamkniętym, w związku z czym nie ma możliwości zakupu sprzętów nieznajdujących się w niniejszym katalogu.
20. Jaką stawkę dla nauczyciela należy wpisać do projektu za realizację zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe np. z matematyki, przyrody – te rodzaje zajęć nie występują w taryfikatorze, a jest podana stawka dla nauczyciela j.obcych 40 zł/h. Czy dla n-li matematyki, przyrody też stosuje się stawkę 40 zł, analogicznie do stawki za j.obce?
Nie dysponujemy rekomendacją dotyczącą wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe. Wnioskodawca zobligowany jest do samodzielnego ich oszacowania. Cena nie może odbiegać od cen rynkowych oraz powszechnie stosowanych przez Wnioskodawcę. Musi tez być zgodna z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.
21. Wskaźniki E3-E4 są to główne wskaźniki projektu, jest ich 10 czy mamy je wszystkie wybrać?
 Te wskaźniki przenoszą się do częsci G do zadań, a w G w zadaniach przyporządkujemy do zadania  tylko 1 wskaźnik, gdyż więcej system nie pozwoli, czyli okazuje się że nie wszystkie wskaźniki zostaną wybrane w G. Czy tak ma zostać? Czy jednak wybrać w części E3-4 mniej tyle, aby zostały wykorzystane w części G.
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Wnioskodawca jest zobowiązany do wyboru wszystkich adekwatnych wskaźników wskazanych w Regulaminie konkursu w tabelach 3.4.2 i 3.4.3. Wskazane we wniosku o dofinansowanie wskaźniki powinny odpowiadać planowanym do realizacji typom projektu/ operacji. Nie oznacza to konieczności wyboru wszystkich wskaźników rezultatu i produktu ujętych w Regulaminie, lecz tych, które opisują założenia przedmiotowego projektu. Inaczej jest w przypadku wskaźników horyzontalnych. Wnioskodawca jest zobowiązany do wyboru wszystkich wskaźników horyzontalnych spośród wskazanych w tabeli 3.4.4 Regulaminu oraz do określenia ich wartości docelowej w odniesieniu do założeń projektu.
22. Czy w ramach projektu można ogłosić przetarg i wyłonić poprzez postepowanie przetargowe podmiot, który świadczyć będzie usługę edukacyjną na uczniów szkoły? Czy obowiązkowe jest zatrudnienie własnych nauczycieli (za ich zgodą) w oparciu o dodatkową umowę zlecenie lub nauczycieli spoza szkoły ale również w oparciu o umowę zlecenie? Czy możliwe jest jednak, tak jak w poprzedniej perspektywie wyłonienie podmiotu poprzez postepowanie przetargowe, który kompleksowo przeprowadzi usługę edukacyjną.
Zatrudnienie nauczycieli w projektach EFS może być prowadzone zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 j.t. z późn. zm.), Art. 7e:
1. “W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w szkole lub placówce publicznej może być zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje w tej szkole lub placówce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, posiadający kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz spełniający warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 2–4a tej ustawy. W celu potwierdzenia spełnienia:
1) warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły lub placówki informację z Krajowego Rejestru Karnego;
2) warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 4a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły lub placówki informację z rejestru, o którym mowa w art. 85w ust. 1 tej ustawy.
2. Nauczyciela, o którym mowa w ust. 1, zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że za każdą godzinę prowadzenia zajęć, o których mowa w ust. 1, nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć ustalone w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela dla nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie i realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 3 w tabeli w lp. 3 tej ustawy.
Mając na uwadze powyższe, możliwe jest wyłonienie podmiotu (zgodnie z ustawą PZP lub zasadą konkurencyjności), który przeprowadzi usługę edukacyjną, co jednak może stanowić przesłankę do wykorzystania limitu 30% wartości projektu, które można przeznaczyć na wydatki związane ze zlecaniem usług merytorycznych w ramach projektu.
Nie ma zatem obowiązku zatrudniania własnych pracowników szkoły jako kadry nauczycielskiej w projekcie. To w kwestii Wnioskodawcy należy podjęcie ostatecznej decyzji co do formy zatrudnienia kadry projektowej i tym samym wyboru odpowiedniej możliwości jej finansowania. Należy mieć jednak na uwadze, że każda umowa powinna być zawarta zgodnie z prawem krajowym i unijnym.
23. W związku z tym, że w katalogu kosztów nie wskazano maksymalnej stawki dla nauczyciela a jedynie czas trwania zajęć tj. 45 minut, bardzo proszę o wskazanie jaką kwotę można zaplanować dla nauczyciela zatrudnionego w oparciu o umowę zlecenie oraz w przypadku wyłonienia podmiotu świadczącego usługę edukacyjną w ramach procedury przetargowej.
Wnioskodawca zobligowany jest do samodzielnego oszacowania wynagrodzenia nauczyciela zatrudnionego w ramach projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej. Jego wartość nie może odbiegać od cen rynkowych oraz powszechnie stosowanych przez Wnioskodawcę. Cena rynkowa powinna być uzależniona od rodzaju/tematyki oferowanej usługi oraz zakresu wsparcia. Musi być także zgodna z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.
24. Czy można zdecydować się na wybór podmiotu oferującego usługę edukacyjną dla uczniów (podmiot wybrany w drodze przetargu nieograniczonego) i potraktować to jako zlecenie usługi do wysokości limitu 30% określonego w regulaminie? Czy będzie to zgodne z właściwymi zapisami?
Zlecanie usług merytorycznych w ramach projektu jest możliwe i powinno odbywać się zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, podrozdział 5.1.11. Zlecanie usług merytorycznych. Prawidłowość zakwalifikowania danych usług jako zlecone usługi merytoryczne będzie mogła zostać poddana ocenie dopiero podczas prac Komisji Oceny Projektów i w kontekście całościowych zapisów wniosku.
25. Jak należy interpretować zapis kryterium, które mówi “…średnią punktów z egzaminu maturalnego w WYBRANEGO PRZEDMIOTU..”, Czy koniecznym jest wybór jednego przedmiotu maturalnego z którego wyniki z egzaminów są niższe niż średnia wojewódzka, w przypadku, kiedy takich przedmiotów jest kilka? Czy właściwą będzie interpretacja, iż  suma zajęć ze wszystkich przedmiotów z których wyniki egzaminów sa niższe niż średnia krajowa będzie stanowić min. 50% zajęć w projekcie, a tylko w przypadku przedmiotów z których wyniki z egzaminów są wyższe, zajęcia nie mogą stanowić więcej niż 50%  zajęć w projekcie?
Zgodnie z zapisami kryterium nr. 4 zgodności wsparcia placówki prowadzące kształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym uprawnione są do ubiegania się o dofinansowanie w sytuacji gdy  przynajmniej jeden przedmiot na egzaminie maturalnym został napisany przez uczniów poniżej średniej wojewódzkiej. W sytuacji gdy szkoła w ramach tylko jednego przedmiotu uzyskała wyniki poniżej średniej, powinna szczególnie skupić się na tym przedmiocie planując wsparcie w taki sposób, by minimum 50% godzin zajęć przewidzianych do realizacji w ramach projektu odnosiło się właśnie do niego. Kryterium nie odnosi się jednak do sytuacji gdy szkoła z większej ilości przedmiotów uzyskała wyniki poniżej średniej wojewódzkiej. W takim przypadku Wnioskodawca może zaplanować wsparcie według własnego uznania, przykładając wszelkich starań, aby było ono odzwierciedleniem poczynionej diagnozy.
26. Czy w przypadku kiedy w projekcie jest kilka szkół objętych wsparciem, w celu wyliczenia średniej z wyników z danego przedmiotu możliwym jest uśrednienie wyników ze wszystkich szkół i porównanie wyniku ze średnią, czy każdą szkołę należy traktować oddzielnie. Jest to szczególnie problemowe w sytuacji kiedy kilka szkół osiąga wyniki wyższe niż średnia, a jedna poniżej i odwrotnie.
Nawet w przypadku gdy Wnioskodawca obejmuje wsparciem więcej niż jedną placówkę i pisze jeden wniosek dla kilku szkół, nie zwalnia to z obowiązku stworzenia planu interwencji dla każdej ze szkół osobno, planując wsparcie w oparciu o poczynioną diagnozę.