Działanie 8.10 – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 14 marca 2017

1. Jestem osobą przed 30 rokiem życia, po technikum, pracująca, samotną matką, mieszkająca w Warzymicach, czy mam szansę na uczestniczenie w kursie językowym w ramach projektu?
Kursy językowe finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z ramienia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie wspierane są w ramach Działania 8.10 RPO WZ 2014-2020. Działanie to ma na celu podnoszenia kompetencji językowych oraz cyfrowych wśród osób dorosłych, poprzez szkolenia i kursy. WUP nie realizuje jednak bezpośrednio projektów na obszarze województwa, a w drodze konkursowej wybiera podmioty, które takie szkolenia będą prowadzić.
Projekty skierowane są w szczególności do osób w wieku powyżej 50. roku życia oraz do osób z maksymalnie ponadgimnazjalnym wykształceniem (poziom ISCED 3 włącznie). Zgodnie z powyższym pytaniem, prawdopodobnie możnaby się do takiego projektu zakwalifikować, gdyby był realizowany w rejonie Pani zamieszkania/przebywania. Niestety na chwilę obecną na terenie Gminy Kołbaskowo nie jest realizowany żaden z wybranych projektów, przez co prawdobodobnie trzebaby się liczyć z ewentualnymi kosztami dojazdu do miejsca realizacji projektu, które nie zawsze będą zwracane przez podmiot realizujący dany kurs/szkolenie. Niemniej jednak sytuacja ta może ulec zmianie i możliwe jest, że w najbliższym czasie pojawią się także podmioty oferujące szkolenia w tym regionie. Dlatego należy monitorować stronę http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/, gdzie po wybraniu odpowiedniej dla siebie zakładki oraz województwa, będzie bieżący dostęp do wszystkich projektów realizowanych w danej chwili ze środków Europesjkiego Funduszu Społecznego.
W załaczeniu przekazuję także listę projektów w ramach Działania 8.10 RPO WZ, które pozytywnie przeszły procedurę konkursową (pierwsze 16 z listy) i realizują, bądź w najbliższym czasie będą realizowały projekty związane z rozowjem kompetencji językowych oraz cyfrowych w województwie zachodniopomorskim, dzięki czemu może Pani także we własnym zakresie sprawdzić, czy dany podmiot realizuje projekt w miejscu, w którym mogłaby Pani uczestniczyć. Ponadto, zarówno w 2017 r. jak i w kolejnych latach będą pojawiać się inni realizatorzy, oferujący możliwość podnoszenia kompetencji w powyższym zakresie, dlatego zachęcemy do monitorowania sytuacji, w szczególności poprzez śledzenie stron www.wup.pl/ oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
2. W Regulaminie widnieje informacja:  „Projektodawca we wniosku musi jasno zadeklarować, iż od co najmniej 1 roku na dzień złożenia wniosku posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa zachodniopomorskiego.” Prowadzimy działalność szkoleniową m.in. na terenie woj. zachodniopomorskiego od co najmniej roku, tym samym posiadamy tam oddział/filię, która nie jest wpisana do CEIDG. Czy taka deklaratywna informacja wpisana do wniosku wystarczy, aby spełnić kryterium dopuszczalności nr 8 ?
Zgodnie z treścią kryterium Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia deklaracji w treści wniosku, iż w okresie realizacji projektu posiada siedzibę (filię, delegaturę, oddział etc.) na terenie woj. zachodniopomorskiego.
W treści kryterium ani w opisie jego znaczenia nie wskazano warunku, iż fakt posiadania oddziału/filii musi być potwierdzony w dokumentach rejestrowych regulujących działalność wnioskodawcy. Niemniej jednak kryterium wskazuje na aspekt zgodności z prawem w odniesieniu do sposobu funkcjonowania podmiotu.
Weryfikacja spełnienia kryterium na etapie oceny wniosku o dofinansowanie odbywa się wyłącznie na podstawie zapisów treści wniosku. Niemniej jednak  prawdziwość informacji podanych we wniosku w tym zakresie potwierdzana jest na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu oraz w trakcie realizacji projektu podczas prowadzonych kontroli.
3. Czy w ramach projektu możemy rekrutować rolników którzy nie mają zarejestrowanego gospodarstwa rolnego, ale mieszkają na gospodarstwie rolnym, mają wykształcenie rolnicze i opłacają KRUS?
W przedmiotowym zakresie w ramach Działania 8.10 grupa docelowa w ramach Działania 8.10 nie uwzględnia:
  1. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, oraz
  2. osób fizycznych zajmujących się produkcją podstawową produktów rolnych objętych zakresem załącznika I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Wykluczenie to wynika z faktu, iż wsparcie w ramach Działania 8.10 wyłączone jest spod reguł pomocy publicznej/ de mini mis, która udzielana jest przedsiębiorcom.
Praktyka decyzyjna Trybunału Sprawiedliwości określa pojęciem przedsiębiorstwa każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na jego status prawny i sposób ich finansowania. W związku z tym:
  1. status podmiotu na podstawie prawa krajowego nie jest decydujący,
  2. o stosowaniu zasad pomocy publicznej nie decyduje to, czy dany podmiot utworzono po to, aby przynosił zyski, oraz
  3. klasyfikacja podmiotu jako przedsiębiorstwa zawsze odnosi się do konkretnej działalności (wskazany podmiot może bowiem prowadzić jednocześnie działalność gospodarczą i działalność o charakterze niegospodarczym).
Aby wskazać na różnicę pomiędzy działalnością gospodarczą a niegospodarczą, Trybunał Sprawiedliwości konsekwentnie utrzymuje, że wszelka działalność polegająca na oferowaniu na rynku towarów i usług jest działalnością gospodarczą – dotyczy to także oferowania na rynku produktów rolnych, które związane są z produkcją podstawową produktów objętych zakresem załącznika I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Rozporządzenie KE 651/2014 r. z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu definiuje produkcję podstawową produktów rolnych jako „wytwarzanie płodów ziemi i produktów pochodzących z chowu zwierząt, wymienionych w załączniku I do Traktatu, bez poddawania ich jakiemukolwiek dalszemu przetwarzaniu zmieniającemu właściwości tych produktów”. Innymi słowy, zgodnie z przyjętą definicją, produkcja podstawowa produktów rolnych oznacza ich uprawę, chów oraz hodowlę.
Konsekwentnie zatem, jeżeli osoba prowadząca działalność rolniczą (rolnik) zajmuje się ww. produkcją podstawową produktów rolnych, wówczas należy traktować ją jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, ergo przedsiębiorcę.
Pragnę również zaznaczyć, iż Np. art. 42.2. ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej za osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą przyjmuje również osobę fizyczną prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne. Zatem osoba fizyczna, która nabyła grunty rolne i utworzyła gospodarstwo rolne jest zobowiązana do złożenia w urzędzie statystycznym województwa, na terenie którego ma siedzibę albo adres zamieszkania, wniosku o wpis do rejestru podmiotów REGON.
Jeśli osoby, które planuje Pani objąć wsparciem nie ulegają wyłączeniu z grupy docelowej na podstawie powyższych zapisów – nie ma przeciwwskazań do objęcia ich wsparciem w projekcie.
4. Czy w przypadku osób biernych zawodowo wymagacie Państwo zbierania oświadczeń o planowaniu w przyszłości podjęcia pracy? – wzór oświadczenia w załączeniu
Jeśli decydują się Państwo objąć wsparciem osoby bierne zawodowo, ich identyfikacja odbywa się deklaratywnie. Nie ma natomiast potrzeby przedstawiania oświadczenia o planowaniu podjęcia pracy. Zaznaczam natomiast, iż w przypadku Działania 8.10 osoby bierne zawodowo nie muszą obligatoryjnie stanowić grupy docelowej, nie pojawiają się także we wskaźnikach lub kryteriach dopuszczalności czy premiujących. Jeśli zakładacie Państwo objąć osoby z przedmiotowej grupy wsparciem – w tym celu  powinni Państwo dodać wskaźnik własny, aby prawidłowo opisać grupę docelową.
Zwracam natomiast uwagę na obowiązujące w naborze kryteria dotyczące wieku i wyksztalcenia uczestników, które ujęte są w kryterium nr 2 Zgodności wsparcia (Grupę docelową projektu stanowią w co najmniej 90% osoby należące przynajmniej do jednej z poniżej wymienionych grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby o niskich kwalifikacjach).
5. Czy jeśli w projekcie mamy przeprowadzić egzaminy TOEIC i Widaf – ETS w łącznej kwocie 167 400,00zł, a jesteśmy akredytowanym ośrodkiem ETS i mamy własnych egzaminatorów zarówno z języka angielskiego i niemieckiego, to jesteśmy zobligowani do przeprowadzenia zapytania ofertowego/rozeznania rynku, czy też możemy rozliczać się notą księgową?
Egzaminy mogą zostać przeprowadzone przez Wnioskodawcę, jeśli jest podmiotem uprawnionym do certyfikacji w tym zakresie. W zależności od obowiązującej Państwa formy ewidencji księgowej: pełnej księgowości bądź podatkowej książki przychodów i rozchodów, kwestię rozliczenia reguluje w Państwa przypadku Ustawa o rachunkowości lub Rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Beneficjent powinien postępować zgodnie z prawem zamówień publicznych oraz zasadą konkurencyjności.
6. Czy jest górna granica wieku uczestników projektu?
W ramach Działania 8.10 nie została określona górna granica wieku dla grupy docelowej.
7. W regulaminie konkursu jest mowa o kryterium strategicznym Zrównoważony rozwój województwa. Jednak w generatorze nie ma możliwości wyboru zgodności ze strategiami, pkt. D6 jest nieedytowalny. W jaki sposób można spełnić ro kryterium i gdzie należy opisać jego spełnienie?
Ocena strategiczna projektów odbywa się poza Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie. Przeprowadzana jest przez pracowników Instytucji Zarządzającej RPO wchodzących w skład KOP, choć dotychczas nie miała ona miejsca w ramach żadnego z konkursów. Wniosek pod względem kryteriów strategicznych oceniany jest całościowo  pod kątem odpowiednich zapisów. Ocena strategiczna, jeśli się odbywa, dotyczy projektów pozytywnie ocenionych w I fazie oceny i ma na celu zbadanie ich wpływu na zrównoważony rozwój regionu. W efekcie możliwe jest premiowanie projektów szczególnie adekwatnych w odniesieniu do:
-przestrzennego rozkładu problemu adresowanego przez konkurs,
– zachowania równowagi pomiędzy różnymi formami wsparcia,
– nasilenia określonego rodzaju problemów społeczno – gospodarczych na obszarze realizacji projektu,
– równomierności i racjonalności rozłożenia pomocy w skali regionu,
– diagnozy przeprowadzonej w dokumentach strategicznych regionu i kraju lub w regulaminie konkursu.
Ponadto pragnę zaznaczyć, iż punkt D6 nie dotyczy kwestii związanych z oceną strategiczną.
 
8. W instrukcji piszą Państwo, że pkt D9 to zamówienia publiczne i nie dotyczy. W generatorze pkt. D9 dotyczy zamówień, niekoniecznie zamówień publicznych. Czy oznacza to, że pkt ten należy uzupełnić?
Niespójność ta zostanie poprawiona. Przedmiotowa sekcja w ramach tego i kolejnych Działań została dezaktywowana, a beneficjenci nie będą zobowiązani jej wypełniać.
9. Jak należy traktować “Rok docelowy” w przypadku wskaźników? Czy chodzi o to, w którym roku zdefiniowania wartość wskaźnika zostanie osiągnięta?
Tak, rok docelowy definiowany jest tak, jak to Pani opisała powyżej.
10. W ramach zadań pojawia się również zadania “koszty pośrednie”, jakiego rodzaju opisu Państwo oczekują w tym miejscu? Czy należy opisać jakiego rodzaju koszty będą ponoszone czy raczej opisać rodzaje czynności, które będą finansowanie w ramach kosztów pośrednich, np. zarządzanie projektem, promocja, rekrutacja itd.
We wnioskach o dofinansowanie projektu w ramach EFS, wydatki ponoszone w ramach kosztów pośrednich, opisywane są w sposób bardzo ogólny. Sposób wypełnienia tej części wniosku znajduje się na stronie 68 i 69 instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.
11.  W pkt D.2.1.1. jest napisane: Opisz powiązanie projektu w odniesieniu do analizy sytuacji problemowej zawartej w Dokumentacji Konkursowej (przełożenie na grupę docelową oraz obszar, w którym projekt będzie realizowany). W którym miejscu jest zawarta analiza sytuacji problemowej w dokumentacji konkursowej?
Przedmiotowa analiza zawarta w dokumentacji konkursowej istotnie pojawia się w ramach niektórych Działań, natomiast w przypadku Działania 8.10 RPO WZ, nie została ona dodana do dokumentacji. Powinni Państwo odnosić się do analizy sytuacji problemowej, którą są Państwo zobligowani poczynić na podstawie wiarygodnych danych, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i oprzeć na niej planowane w projekcie Działania.
12. Zauważyliśmy, że w przypadku stawek jednostkowych nie ma już podziału pomiędzy osoby pełnosprawne i niepełnosprawne. Zarazem jest napisane, że stawek jednostkowych nie stosuje się do projektów dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami. Jeżeli w naszym projekcie planowany jest udział niepełnosprawnych na poziomie np. 25%, to rozumiem, że nie jest to projekt dedykowany dla osób z niepełnosprawnościami i stosujemy stawkę jednostkową podaną w dokumentacji do wszystkich osób, niezaleznie od tego czy są osobami pełnosprawnymi czy z niepełnosprawnością?
Istotnie, stawki jednostkowe ujęte w części 5.3.1 Stawki jednostkowe na szkolenia językowe obowiązujące w ramach projektów w PI 10(iii) Regulaminu konkursu, stosuje się zarówno do osób z niepełno sprawnościami jak i bez niepełnosprawności, natomiast zgodnie z przypisem nr 6 na stronie 10 Regulaminu: Poza stawkami jednostkowymi istnieje możliwość sfinansowania wyłącznie kosztów związanych z zakupem podręcznika, przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego, wydaniem ww. zewnętrznego certyfikatu, pokryciem wydatków poniesionych w celu ułatwienia dostępu  w projekcie osób z niepełnosprawnością, koszty opieki nad dzieckiem do lat 7 albo osobą zależną oraz kosztów pośrednich“. 
13. Czy kursy TIK musza odnosić się do wszystkich 21 kompetencji DICCOMP czy jest wymagany jakies węższy zakres? jeżeli węższy, prosimy o podanie które są obowiązkowe?
Zgodnie z przypisem 4 na str 10 Regulaminu konkursu: ”(…) Każdy projekt powinien obejmować co najmniej wszystkie kompetencje ramowe wskazane w ramach Standardu w obszarach Informacja, Komunikacja i Tworzenie treści, na dowolnym poziomie zaawansowania“. W innym przypadku wniosek zostanie skierowany do poprawy.
14. W zadaniach podajemy główny wskaźnik projektu, jeżeli jego wartość docelowa to 400, a zadań jest 4 i w każdym bierze udział po 100 osób, to czy podajemy dla każdego 100, czy 400?
W sytuacji, gdy wskaźnik określa ilość osób które, przykładowo, uzyskały kwalifikacje, nie ma możliwości aby był on określony na poziomie wyższym niż ilość osób objętych wsparciem w projekcie. Oznacza to, że nie istotne w ilu formach wsparcia uczestniczy jedna osoba – do wskaźnika zlicza się ją tylko raz. Natomiast po zsumowaniu wartości poszczególnych wskaźników, używanych do opisu różnych zadań, kilkakrotnie, wartość nie musi być tożsama do ilości osób objętych wsparciem w projekcie i z reguły będzie ona wyższa.
15. W przypadku Zadań nie można zaznaczyć jednocześnie, że wydatki będą ponoszone na podstawie rzeczywiście ponoszonych kosztów i ryczałtowo. Oznacza to, że nie można stworzyć jednego zadania pt Kursy języka angielskiego, ponieważ koszty rzeczywiście ponoszone czyli podręczniki i egzaminy nie pojawią razem z lektorem i salą (czyli stawką jednostkową). Co Państwo sugerują w kwestii tworzenia zadań, czy poprawnym będzie wprowadzenie np. Zadania “Kursy języka angielskiego – wydatki rozliczane stawką jednostkową” i kolejne zadania “Kursy języka angielskiego – wydatki rzeczywiście ponoszone”?
Istotnie, najlepszym rozwiązaniem będzie podzielenie zadania jakim są kursy językowe na 2 części: część odnoszącą się do stawki jednostkowej i pozostałe wydatki, tzn. koszty związane z zakupem podręcznika, przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego, wydaniem ww. zewnętrznego certyfikatu, pokryciem wydatków poniesionych w celu ułatwienia dostępu  w projekcie osób z niepełnosprawnością, koszty opieki nad dzieckiem do lat 7 albo osobą zależną oraz kosztów pośrednich.
16. Jaki zakres informacji nt wyboru partnera jest wymagany jeżeli wnioskodawca nie jest jednostką sektora publicznego i nie musi wyłaniać partnerów w określonym trybie wynikającym z art. 33 ustawy wdrożeniowej?
W przedmiotowym zakresie, we wniosku, powinny znaleźć się informacje dotyczące szczególnie:
– utworzenia lub zainicjowania partnerstwa przed złożeniem wniosku o dofinansowanie;
– wniesienia przez partnera zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych adekwatnych do celów projektu;
– braku możliwości wywierania na siebie nawzajem dominującego wpływ poprzez powiązania osobowe istniejące między tymi podmiotami i tym samym braku możliwości nawiązania ze sobą równoprawnych relacji partnerskich;
– nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (na podstawie oświadczenia).
– bycia podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania/typu/ów projektu, w którym/ch ogłoszony został konkurs(deklaratywnie).
17. W poprzednim konkursie 8.10 z 2016 r. w polu D.2.2 można było wpisać “nie dotyczy”. Teraz jest to niemożliwe. Czy zatem należy podać w tym polu wartość “0”?
W ramach Działania 8.10 konieczne jest wypełnienie pola D 2.2, tj. Przewidywana liczba osób objętych wsparciem, gdzie należy wskazać przewidywaną liczbę osób objętych wsparciem w ramach projektu, a wskazanie wartości „0” jest ze względu na jego charakter raczej niewłaściwe.
Natomiast, zgodnie z aktualną Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu… pole B 8, czyli Charakterystyka podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, jest to pole wypełniane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. W przypadku innych podmiotów należy wybrać nie dotyczy”.
18. W przypadku szkoleń językowych obejmujących 60 godzin zajęć musimy stosować stawki jednostkowe. Czy w przypadku, gdy chcemy zrealizować szkolenie 80-cio lub 100-u godzinne powinniśmy się rozliczać na podstawie rzeczywistych kosztów czy też powinniśmy zastosować stawki jednostkowe wyliczone proporcjonalnie do liczby godzin?
Limity kosztów na uczestnika przewidziane są w ramach szkoleń językowych, które objęte są nieprzekraczalnymi stawkami jednostkowymi określonymi w Regulaminie konkursu 8.10 punkcie 5.3. Wytyczne do realizacji projektów (str.66)
Stawka jednostkowa dotyczy:
– 60 godzin lekcyjnych szkolenia (45 minut), przy czym jednorazowe zajęcia nie mogą trwać więcej niż 4 godziny lekcyjne dziennie, a po 2 godzinach szkoleniowych wymagana jest co najmniej 15 minutowa przerwa,
– 1 osoby przy liczebności grupy nie przekraczającej 12 osób,
– usługi szkoleniowej w pełnym zakresie kosztów tj. obejmującej w szczególności koszt organizacji szkolenia, koszt zakwalifikowania uczestnika projektu do odpowiedniej grupy, koszt wykładowcy w zakresie przygotowania się
do zajęć, ich prowadzenia i weryfikacji prac domowych opracowywanych przez uczestników projektu, wyposażonej sali (w tym udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami dostosowanych do typu niepełnosprawności
w przypadku obejmowania wsparciem osób z niepełnosprawnościami), materiałów szkoleniowych, w tym również dostosowanych do specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wody dla uczestników szkolenia, cyklicznych egzaminów wewnętrznych i testów, z wyjątkiem kosztów pośrednich rozliczanych w projekcie oraz kosztów podręczników, zakupionych na potrzeby realizacji usługi szkoleniowej. Stawka nie obejmuje wydatków
na zakup środków trwałych oraz nie obejmuje cross-financingu.
Minimalna liczba godzin to 60, a następnie jej wielokrotność 120, 180 etc. Możliwe jest podwojenie stawki jednostkowej na jednego uczestnika projektu, tj. zaplanowanie 120 godzin zajęć w ramach kosztów w wysokości podwójnej stawki jednostkowej.
W tym przypadku nie jest możliwa realizacji szkolenia 80-cio lub 100-u godzinnego.
Natomiast nie przewiduje się limitów kosztów na uczestnika w ramach szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe (koszty takie muszą być podyktowane stawkami rynkowymi).
19. Wnioskodawca chce rozliczyć wkład własny na podstawie stawek jednostkowych (projekt językowy). W związku z tym czy musi we wniosku podać szczegółową metodologię wyliczenia wkładu wraz z podaniem źródła jego wniesienia (np. sala która wchodzi w skład stawki jednostkowej)? Czy w powyższym przypadku jest możliwe wniesienie jako wkład własny sali nie będącej własnością Wnioskodawcy lecz wynajętą przez niego? Dodatkowo, czy w przypadku najmu takiej sali podstawą do oszacować jej wartości wiążącym będzie sporządzony przez rzeczoznawcę operat? Czy w przypadku, gdyby Wnioskodawca nie posiadał własnych sal, a chciał wnieść do projektu wkład w ich postaci ale ze źródeł zewnętrznych np. JST będzie to możliwe? JST posiadają z reguły zarządzenia w których ustalone są stawki za wynajem sal będących ich własnością. W związku z tym czy jeśli Wnioskodawca chciałby wnieść wkład w postaci sal ze źródeł JST to czy poprawnym będzie rozliczenie takiej sali na podstawie zarządzenia danej jednostki dysponującej salą i rozliczenie jej w projekcie za pomocą oświadczenia tego organu?
Wkład własny w projekcie może zostać wniesiony zarówno w formie pieniężnej jak i niepieniężnej. Każdorazowo należy podać sposób jego wyliczenia oraz formę wniesienia.
W związku z powyższym, możliwe jest np. wniesienie wkładu własnego w postaci udostępnienia sali na zajęcia dydaktyczne. W celu określenia wysokości przedmiotowego wkładu należy ustalić ilość godzin użytkowania sali podczas zajęć w ramach projektu oraz dokonać wyceny wartości wkładu biorąc pod uwagę koszty eksploatacji/utrzymania danego metrażu. Jeżeli wkładem własnym nie jest cała nieruchomość, a jedynie jej część (na przykład tylko sale), operat szacunkowy nie jest wymagany. Stawkę może określać m. in. taryfikator danej instytucji, np. JST. W przypadku wykorzystania części nieruchomości, której właścicielem nie jest Wnioskodawca, powinien posiadać on jednak umowę, z której będzie wynikać, iż posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością.
Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę na zapisy zmienionej Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (s. 66) w wersji 1.11, obowiązującej dla naborów rozpoczynających się z dniem 3 kwietnia 2017 r. Zgodnie z nimi, wnosząc wkład własny w ramach stawek jednostkowych, należy w szczególności pamiętać o przygotowaniu rzetelnej metodologii jego wyliczenia i przedstawić ją w polu G 9 wniosku o dofinansowanie projektu. Zasady i formy wnoszenia wkładu własnego oraz jego wyliczenia określają właściwe Wytyczne i Regulamin konkursu.
20. Wnioskodawca nie będący VAT-owcem wykazuje w budżecie projektu wartości brutto. W związku z tym, czy stawki jednostkowe wykazane w Regulaminie konkursu należy również traktować jako kwotę brutto i w takiej formie wprowadzić ją do budżetu?
Stawki jednostkowe wskazane w Regulaminie konkursu są stawkami brutto i jeżeli podmiot nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, to w takiej formie powinien wprowadzić je do budżetu.
21. Czy w ramach projektu należy realizować łącznie 3 typy projektu, czy można realizować  wyłącznie albo typ 1 albo wyłącznie typ 2 albo typ 3 projektu ?
Projektodawca może realizować łącznie 3 typy projektów lub wybrać oddzielnie każdy z nich.
22.Czy za każdym razem gdy w kryteriach wskazany jest “Beneficjent” należy to rozumieć – w przypadku projektów partnerskich jako Lidera Partnerstwa czy także jako Partnera projektu i wszytkie kryteria musi spełnić zarówno Lider jak i Partner w tym samym zakresie? Czy w w przypadku projektów partnerskich -dane kryterium będzie uznane za spełnione wyłącznie jeżeli spełniać je będzie Lider partnerstwa?
Określenie „Beneficjent” funkcjonujące w kryteriach należy rozumieć jako Wnioskodawcę ubiegającego się o dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonego konkursu.
W przypadku partnerstwa udział partnerów w realizacji projektu powinien być adekwatny, tj. każdy z partnerów zobowiązuje się do wniesienia zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych w proporcji odpowiadającej realizowanym zadaniom i podejmowanym działaniom. Udział partnera w realizacji projektu nie może mieć charakteru symbolicznego, nieznacznego czy pozornego.
W ramach RPO WZ 2014-2020 w przypadku projektu partnerskiego umowa o dofinansowanie projektu ze środków EFS jest zawierana z partnerem wiodącym (liderem) i tylko on będzie miał status beneficjenta, ponoszącego pełną odpowiedzialność za przygotowanie, realizację i rozliczenie projektu. Partnerzy natomiast współuczestniczą w realizacji projektu i tym samym pełnią rolę podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w projekcie. Lider będzie składał wnioski o płatność obejmujące cały zakres projektu. Lider musi tak odpowiednio skonstruować umowę o partnerstwie, żeby zabezpieczyć swoje interesy i uregulować kwestie praw i obowiązków stron, zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie oraz sposobu postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z postanowień tego porozumienia lub umowy.
Szczegółowe informacje w tym zakresie określa Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Wersja 1.11, C PARTNERSTWO I WSPÓŁPRACA, str. 34). Ponadto, jeżeli dane kryteria miałyby dotyczyć również Partnera byłoby to jednoznacznie wskazane w ich treści.
23. Czy w ramach konkursu wsparcie musi być realizowane na całym obszarze woj. zachodniopomorskiego, czy można ograniczyć obszar realizacji projektu -np. do danej gminy/powiatu/miasta?
Decyzja o realizowanym wsparciu powinna być ściśle powiązana z zaprezentowaną przez wnioskodawcę analizą problemową, grupą docelową w kontekście terytorialnym.
Szczegółowe informacje w tym zakresie określa Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Wersja 1.11 , Punkt A 4 Miejsce realizacji projektu, str.13)
24. Czy w przypadku kursów TIK w ramach typu projektu 2 oraz w przypadku nabywania kwalifikacji zakres tematyczny musi obejmować cały „Standard wymagań…” czyli 5 obszarów i 21 kompetencji? Zgodnie z zapisami regulaminu na stronie 10 każdy projekt powinien obejmować co najmniej wszystkie kompetencje ramowe wskazane w ramach „Standardu…” na obszarach Informacja , Komunikacja i Tworzenie treści na dowolnym poziomie zaawansowania. Tymczasem w kryteriach dopuszczalności w pkt 9 zgodność wskarcia ppkt. 4 znajduje się zapis że: „wsparcie powinno uwzględniać „Standard wymagań dla kompetencji informatycznych”.
Czy w związku z tym Wnioskodawca musi w projekcie zawrzeć wszystkie 5 obszarów a w wyżej wskazanych trzech ująć wszystkie kompetencje natomiast w pozostałych dwóch Bezpieczeństwo i Rozwiazywanie problemów nie musi zawierać wszystkich kompetencji?
Czy zapis wskazuje że w ramach projektu można zawrzeć wyżej wskazane trzy obszary z pełnymi kwalifikacjami bez ujmowania obszarów Bezpieczeństwa i Rozwiązywania problemów?
Przytoczony przypis obliguje Wnioskodawcę do zaplanowania projektu ujmującego następujące kompetencje na dowolnym poziomie zaawansowania, w zakresie wyszczególnionych obszarów:
Informacja
1.1 Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji
1.2 Ocena informacji
1.3 Przechowywanie i wyszukiwanie informacji
Komunikacja
2.1 Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji
2.2 Dzielenie się informacjami i zasobami
2.3 Aktywność obywatelska online
2.4 Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
2.5 Netykieta
2.6 Zarządzanie tożsamością cyfrową
Tworzenie treści
3.1 Tworzenie treści
3.2 Integracja i przetwarzanie treści
3.3 Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji
3.4 Programowanie
Pozostałe kompetencje mogą, aczkolwiek nie muszą zostać ujęte w projekcie.