Działanie 8.10 – faq

Dodano przez: pub pub | 12 kwietnia 2016

Najczęściej pojawiające się pytania w ramach konkursu 8.10 RPO WZ

1. “Uzasadnienie dla wydatków ponoszonych poza terytorium UE” – czy w przypadku gdy certyfikaty ICT będą wystawiane przez firmę z terenu Stanów Zjednoczonych należy wypełnić tę rubrykę? Dotyczy przypadku gdy fakturę wystawia podmiot z UE ale certyfikat wystawiony jest przez podmiot z USA?

Odp. W przypadku, gdy wydatek ponoszony jest na terytorium UE (nie ma przepływów finansowych z krajami nienależącymi do UE) to nie ma konieczności uzasadniania takiego wydatku. W podanym przykładzie fakturę wystawia podmiot z UE więc należy przypuszczać, iż do niego będzie kierowana zapłata i nie ma konieczności uzasadniania wydatku, gdyż będzie ponoszony on na terytorium UE. Ponadto, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (część G9 Uzasadnienie wydatków – Uzasadnienie dla wydatków ponoszonych poza terytorium UE) „tę cześć uzasadnienia wydatków uzupełnia tylko Wnioskodawca, który będzie ponosić wydatki w ramach projektu poza terytorium UE w rozumieniu podrozdziału 8.1 Wytycznych kwalifikowalności; co do zasady tego typu wydatki są niekwalifikowalne w ramach projektu, chyba że Regulamin konkursu/naboru lub Wezwanie do złożenia wniosku dopuszcza możliwość ich poniesienia.”

2. Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej projektodawca może złożyć tylko jeden wniosek konkursowy.Czy projektodawca może być partnerem w innym projekcie złożonym w tym samym konkursie?

Odp. Zgodnie z regulaminem konkursu Beneficjent może złożyć nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie. Nie ma natomiast przeciwwskazań ku temu, aby dany Beneficjent w innych projektach występował jako Partner.

3. Jaka jest minimalna liczba uczestników w projekcie?

Odp. Regulamin konkursu nie przewiduje minimalnej liczby uczestników wspieranych w ramach projektu. Należy mieć jednak na względzie racjonalność działań zakładanych w projekcie.

4. Nie ma w Regulaminie min. okresu realizacji projektu – np. 1 rok, czy 6 m-cy?

Odp. Regulamin konkursu nie podaje minimalnego okresu realizacji projektu. Należy mieć jednak na uwadze, iż w przypadku realizacji projektu obejmującego szkolenia językowe należy zaplanować je w oparciu o wymagania dotyczące Stawki jednostkowej obejmującej 60 godzin lekcyjnych szkolenia (45 minut), przy czym jednorazowe zajęcia nie mogą trwać więcej niż 4 godziny lekcyjne dziennie, a po 2 godzinach szkoleniowych wymagana jest co najmniej 15 minutowa przerwa. Należy mieć to na względzie planując długość trwania projektu.

5. W LSI w pkt. B.11. znajduje się pole do uzupełnienia: Powiązanie projektu z innymi zrealizowanymi/planowanymi projektami, w tym finansowanymi z funduszy strukturalnych. Proszę o informację o jakich powiązaniach jest tu mowa.

Odp. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr: RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15 należy wskazać projekty inne niż wymienione w pkt. B 9.1, B 10, z którymi przedmiotowy projekt jest powiązany i w jakim zakresie. Należy wskazać tytuł projektu, jego numer/numer umowy o dofinansowanie, nazwę projektodawcy, obszar realizacji, grupę docelową, jego założenia, działania oraz planowane/zrealizowane wskaźniki. Ma to na celu m.in. wskazanie, czy projekt jest elementem realizacji szerszego przedsięwzięcia, czy jest uzależniony od przeprowadzenia innego projektu, czy realizacja jednego przedsięwzięcia wzmocni trwałość drugiego, czy pozostaje on w związku z realizacją innych projektów w ramach tego samego lub innego programu operacyjnego, czy projekty rozwiązują ten sam problem, czy są adresowane do tej samej grupy docelowej i/lub tego samego terytorium.

6.Czy w przypadku szkoleń językowych trwających 120 godzin można stosować zwielokrotnioną stawkę jednostkową! Czyli np. jeśli kurs języka angielskiego dla grupy 12 osobowej trwający 60 godzin stawka jednostkowa to 548,41 zł, to w przypadku kursu 120 godzinnego stawka jednostkowa to 548,41 zł X 2=1096,82 zł?

Odp. Możliwe jest podwojenie stawki jednostkowej na jednego uczestnika projektu, tj. zaplanowanie 120 godzin zajęć w ramach kosztów w wysokości podwójnej stawki jednostkowej.

7. Czy istnieje limit (ograniczenie) dot. cateringu uzależnione od ilości godzin danego dnia? Np. czy przy zajęciach 3 godzinnych można zapewnić catering czy też nie?

Odp.W przypadku usług cateringowych Wnioskodawca samodzielnie określa formę kosztów we wniosku o dofinansowanie np. wg. stawek rynkowych. Cena rynkowa powinna być uzależniona od rodzaju oferowanej usługi i być niższa, jeżeli finansowany jest mniejszy zakres usługi. Wydatek kwalifikowalny, powinien być uzasadniony specyfiką realizowanego projektu i potrzebami grupy docelowej.

8. Czy obowiązkowe zastosowanie stawek jednostkowych dot. tylko szkoleń językowych, ale nie dotyczy szkoleń ICT, inaczej mówiąc szkolenia ICT są zwolnione ze stosowania stawek jednostkowych?

Odp. Stawki jednostkowe obowiązują jedynie w przypadku kursów językowych. Wartość szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe powinna być zgodna ze stawkami rynkowymi dla takich szkoleń. Realizowane działania powinny być zaplanowane z możliwie największą efektywnością przy określonych nakładach finansowych i racjonalnie ulokowane w czasie, tak by nie podnosić kosztów stałych projektu np. poprzez jego nieuzasadnione wydłużanie.

9. Jak zastosować i wykorzystać praktycznie we wniosku o dofinansowanie informacje zawarte w tabelach w punkcie 5.3.2 Regulaminu konkursu. W którym punkcie wniosku oraz w jakiej formie opisy zawarte w ww. tabelach powinny się pojawić.

Odp. Informacje zawarte w tabelach w punkcie 5.3.2 Regulaminu konkursu powinny zostać wykorzystane w krótkim opisie projektu (pkt D.1 wniosku) oraz przede wszystkim w opisie poszczególnych zadań znajdujących się w punktach G1.1 Planowane zadania w ramach kosztów bezpośrednich i ich charakterystyka. Forma opisu powinna być adekwatna i możliwie szczegółowa do zaplanowanych działań, tak, aby na podstawie danych dostępnych w SL 2014, osoby do tego uprawnione wiedziały, czego dokładnie dotyczy dane zadanie. Ponadto, w przypadku organizacji szkoleń konieczne jest podanie najważniejszych informacji dotyczących sposobu ich organizacji (miejsce prowadzenia zajęć, liczba edycji kursu, warunki do jego rozpoczęcia, planowane harmonogramy szkolenia z liczbą godzin szkoleniowych, zaangażowana kadra, ramowy opis programu nauczania, materiały szkoleniowe jakie zostaną przekazane uczestnikom).

10. Czy szkoła językowa może starać się o dotację kursów, które zostaną zorganizowane dla swoich klientów?

Odp. Szkoła językowa, o ile nie jest Instytucją podlegającą wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania w którym mowa w art. 207 ust. 5 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.10 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Niezbędnym jest jednak, aby projekt odpowiadał na zdiagnozowane w naszym regionie problemy.
Przede wszystkim musi być on skierowany do określonej grupy docelowej. Przynajmniej w 90% muszą być to osoby 50+ lub/i osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie włącznie). Bardzo istotne jest, aby osoby te były z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji. Muszą one więc samodzielnie zgłosić chęć udziału w projekcie unijnym, a co za tym idzie, powinien Pan zorganizować rekrutację otwartą w tym sensie, że do udziału w organizowanym kursie zgłosić się może każdy kto spełnia założenia ujęte w Regulaminie Konkursu w ramach RPO WZ 2014-2020 Działanie 8.10 Wsparcie osób dorosłych w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno komunikacyjnych i porozumiewania się językach obcych.

11. Czy przewidziane są limity kosztów na jednego uczestnika?

Odp. Nie przewiduje się limitów kosztów na uczestnika w ramach szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe (koszty takie muszą być podyktowane stawkami rynkowymi). Limity kosztów na uczestnika przewidziane są jednak w ramach szkoleń językowych, które objęte są nieprzekraczalnymi stawkami jednostkowymi. Poza stawkami jednostkowymi istnieje możliwość sfinansowania wyłącznie kosztów związanych z zakupem podręcznika, przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego i wydaniem zewnętrznego certyfikatu, potwierdzającego zdobycie przez uczestników projektów określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego).

12. Czy w projekcie mogą wziąć udział osoby, pracujące w jednej instytucji (nie tylko takie, ale między innymi) i jeśli tak, to czy istnieją jakieś ograniczenia ilościowe, aby nie zaszły przesłanki do pomocy publicznej.

Odp. W projekcie mogą wziąć udział osoby, pracujące w jednej instytucji. Nie istnieją ograniczenia ilościowe, natomiast Projektodawca powinien dołożyć wszelkich starań, aby te osoby przystępowały do udziału w projekcie z własnej inicjatywy. Niedopuszczalne jest, aby pracodawca kierował swoich pracowników do udziału w projekcie realizowanym w ramach niniejszego działania.
Weryfikowana będzie trafność doboru form wsparcia w odniesieniu do zdiagnozowanych problemów grupy docelowej oraz stopnia i sposobu w jakim projekt przyczyni się do zaspokojenia potrzeb grup docelowych, które projekt ma rozwiązać albo załagodzić. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu . Niezbędna jest weryfikacja osób z terenu województwa zachodniopomorskiego na poczet prawidłowej realizacji projektu, natomiast Regulamin naboru nie narzuca obowiązku dokumentowania i weryfikacji miejsca zatrudnienia uczestników przez Projektodawcę. W Regulaminie 8.10 nie przewiduje się wydatków objętych pomocą publiczną. Wnioskodawca, aby zapobiec zrekrutowaniu 100 % osób pracujących w jednej instytucji może w momencie rekrutacji sam określić procentowo ilość osób biorących udział w danym szkoleniu i pochodzących z jednej instytucji.

13. Co należy rozumieć przez określenie “kwalifikacje lub kompetencje potwierdzone dokumentem w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” ?

Odp. Zgodnie z europejskimi ramami kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) „kwalifikacja” oznacza formalny wynik procesu oceny i walidacji uzyskany w sytuacji, w której właściwy organ stwierdza, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się zgodne z określonymi standardami.
Poprzez właściwy organ uprawniony do formalnego potwierdzenia uzyskania kwalifikacji należy rozumieć instytucje zapewniające odpowiedni proces walidacji oraz certyfikowania uzyskiwania kwalifikacji. Przykładami instytucji certyfikujących są: uczelnie, okręgowe komisje organizacyjne, instytucje szkoleniowe, stowarzyszenia zawodowe, organy administracji publicznej lub instytucje przeprowadzające egzaminy (np. językowe, finansowe, komputerowe) w oparciu o międzynarodowe standardy egzaminacyjne. Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży.

14. Wskaźnik projektu – Liczba osób, która uzyskała kwalifikacje lub nabyła kompetencje potwierdzone dokumentem. W liście sprawdzającej, jest nadmienione, iż minimum 75% uczestników powinno spełnić ten wskaźnik. Jak ma się to do osób niepełnosprawnych? Czy w ich przypadku wartość wskaźnika jest tożsama, czy może niższa?

Odp. Odsetek 75% uczestników, którzy w wyniku udziału w projekcie uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje potwierdzone dokumentem, jest obowiązkowy w stosunku do wszystkich uczestników projektu, także osób niepełnosprawnych. Jest to jedno z kryteriów dopuszczalności (zgodność wsparcia, pkt 6.) i zgodnie z nim „Projektodawca powinien zabezpieczyć w taki sposób realizację działań projektowych oraz środków naprawczych by odsetek osób, które przeszły całą ścieżkę wsparcia i otrzymały certyfikat nie był niższy niż 75%”.

15. Czy koszty zarządzania projektem również obejmuje stawka jednostkowa? Czy są to osobne koszty, które możemy ująć w projekcie? Czy stawka jednostkowa dla osoby niepełnosprawnej jest taka sama, jak dla osoby pełnosprawnej?

Odp. Stawka jednostkowa dotyczy:

  • 60 godzin lekcyjnych szkolenia (45 minut), przy czym jednorazowe zajęcia nie mogą trwać więcej niż 4 godziny lekcyjne dziennie, a po 2 godzinach szkoleniowych wymagana jest co najmniej 15 minutowa przerwa,
  • 1 osoby przy liczebności grupy nie przekraczającej 12 osób,
  • usługi szkoleniowej w pełnym zakresie kosztów tj. obejmującej w szczególności koszt organizacji szkolenia, koszt zakwalifikowania uczestnika projektu do odpowiedniej grupy, koszt wykładowcy w zakresie przygotowania się do zajęć, ich prowadzenia i weryfikacji prac domowych opracowywanych przez uczestników projektu, wyposażonej sali (w tym udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami dostosowanych do typu niepełnosprawności w przypadku obejmowania wsparciem osób z niepełnosprawnościami), materiałów szkoleniowych, w tym również dostosowanych do specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wody dla uczestników szkolenia, cyklicznych egzaminów wewnętrznych i testów, z wyjątkiem kosztów pośrednich rozliczanych w projekcie oraz kosztów podręczników, zakupionych na potrzeby realizacji usługi szkoleniowej.

Stawka nie obejmuje wydatków na zakup środków trwałych oraz nie obejmuje cross-financingu.
Koszty w ramach zarządzania projektem stanowią koszty pośrednie, których katalog znajduje się w “Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków”.
Oraz zgodnie z regulaminem konkursu 8.10 z punktem 5.3.1 podpunkt 3) Zestawienie stawek jednostkowych obowiązujących w województwie zachodniopomorskim, stawka jednostkowa dla osoby niepełnosprawnej jest nieco wyższa (Tabela w regulaminie konkursu strona 50)

16. Czy wkład własny może zostać wniesiony w ramach kosztów pośrednich projektu?

Odp. Wnioskodawca wykazując wkład własny we wniosku wskazuje, czy mieści się on w kosztach bezpośrednich czy pośrednich. Jeżeli w pośrednich to na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie do umowy wpisuje się kwotę kosztów pomniejszonych o wkład własny. Dodatkowo sposób wyliczenia wkładu własnego należy opisać pod szczegółowym budżetem.

17. Czy można ograniczyć się podczas rekrutacji do konkretnych miejscowości? Czy rekrutacja powinna obejmować całe województwo?

Odp. Zgodnie z kryterium premiującym projekt obejmuje wsparciem wyłącznie osoby z terenów gmin wiejskich i/lub miejsko/wiejskich z obszaru Specjalnej Strefy Włączenia. Aby to kryterium mogło być uznane za spełnione projektodawca musi w całości swój projekt skierować do osób zamieszkałych na ww. obszarze. Aby przeprowadzić rekrutację w konkretnych miejscowościach powinna być ona poprzedzona diagnozą wraz z uzasadnieniem dlaczego akurat te miejscowości wymagają większego zainteresowania się problemem i zamiarem przeprowadzenia projektu z grupą osób zamieszkującą konkretne miejscowości.
Należy pamiętać także, iż nie można się zamykać tylko na konkretne miejscowości. Jeżeli do projektu zgłoszą się osoby z miejscowości których Projektodawca nie objął rekrutacją, także powinni mieć możliwość przystąpienia do projektu.
Ostateczną decyzje o zapisach we wniosku podejmuje Projektodawca, natomiast poprawność i racjonalność oceniana jest przez Komisję Oceny Projektów.

18. Czy organizacje pozarządowe mogą aplikować o środki w tym konkursie?

Odp. Wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.);
− osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
W związku z powyższymi zapisami, jeżeli organizacja pozarządowa posiada osobowość prawną, ma możliwość aplikowania o środki w ramach ogłoszonego konkursu.

19. Co należy rozumieć przez obszar realizacji projektu?

Odp. W przypadku realizacji projektu na obszarach Strefy Specjalnego Włączenia, można wybrać opcję nie dotyczy, a w punkcie A.5 należy odpowiednio zaznaczyć opcję tak. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w przypadku projektów realizowanych na terenie kilku gmin, powiatów należy wskazać wszystkie gminy, powiaty, na terenie których realizowany będzie projekt. Gdy w ramach projektu zakłada się objęcie wsparciem osób z całego województwa (z powodu szerokiego oferowania wsparcia), lub w przypadku, gdy Projektodawca na etapie pisania wniosku nie jest w stanie określić obszaru realizacji do poziomu powiatu, czy gminy winien on zaznaczyć województwo. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż obszar realizacji jest ściśle powiązany z zaprezentowaną przez Wnioskodawcę analizą problemową, grupą docelową w kontekście terytorialnym, zatem jeżeli Projektodawca nie jest w stanie określić obszaru realizacji z dokładnością do miejscowości, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku i lokalu należy pola te pozostawić bez wypełnienia.

20. Czy w punkcie 3.4 “Rodzaj działalności gospodarczej” powinien zostać wypełniony nawet gdy Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej?

Odp. Należy wybrać właściwy z listy rozwijanej odpowiedni rodzaj działalności gospodarczej w odniesieniu do przedmiotu projektu – w przypadku Działania 8.10 RPO WZ będzie to Edukacja.

21. Czy można zaplanować poprawki egzaminów?

Odp. W regulaminie konkursu wśród kryterium dopuszczalności „zgodność wsparcia” widnieje zapis: poza stawkami jednostkowymi istnieje możliwość sfinansowania wyłącznie kosztów związanych z zakupem podręcznika, przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego i wydaniem ww. zewnętrznego certyfikatu. W związku z tym, że nie dookreślono czy chodzi jedynie o pierwsze podejście do egzaminu, nie ma zapisu zabraniającego sfinansowanie egzaminu poprawkowego. Dokumentacja konkursu nie wprowadza zastrzeżeń w tej kwestii, natomiast Wnioskodawca wskazując taki wydatek we wniosku o dofinansowanie projektu powinien brać pod uwagę planowaną zdawalność egzaminów oraz co za tym idzie efektywność projektu. Ponadto należy pamiętać, że wszystkie wydatki podlegają ocenie pod kątem efektywności oraz adekwatności do zaplanowanych działań i przeznaczonych na nie nakładów finansowych.

22. W pkt D.2.1.4 instrukcji wypełniania wniosków istnieje zapis „ Opisz w jaki sposób zapewnisz kompleksowe wsparcie na rzecz uczestnika projektu, w tym realizację zadań finansowanych poza środkami Funduszu Pracy, w tym w szczególności usługi rynku pracy w rozumieniu art. 35 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach na rynku pracy” – czy w ramach proj. należy zapewnić uczestnikom usługę pośrednictwa pracy bądź poradnictwa zawodowego zgodnie z pkt. powyższej ustawy?

Odp. W związku z tym, że Działanie 8.10 nie jest nastawione bezpośrednio na wsparcie związane z pośrednictwem pracy i/lub poradnictwem zawodowym, nie ma konieczności stosowania się do części zapisów Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ 2014-2020 związanej z realizacją zadań z art. 35 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pkt D.2.1.4 w Generatorze należy opisać zgodnie z dalszą częścią instrukcji. Powinno się tam zatem zamieścić informacje, jakie działania zaplanował Projektodawca, by zakładane w ramach projektu wsparcie było udzielane jego uczestnikom w sposób kompleksowy, zaspakajający ich wszystkie zdiagnozowane potrzeby i oddziaływający na wszystkie zdiagnozowane problemy/deficyty. Ważnym jest zatem zaprezentowanie w jaki sposób prowadzona będzie diagnoza potrzeb, deficytów i oczekiwań uczestników w kontekście projektu oraz jak wyglądać będzie ścieżka uczestnictwa w projekcie, by w odniesieniu do założonych celów i wskaźników odpowiedzieć w najwyższym stopniu na oczekiwania ostatecznych odbiorców wsparcia.

23. Czy w projekcie należy ująć realizację wszystkich 5 obszarów i 21 kompetencji z zakresu TIK?

Nie istnieje wymóg dotyczący konieczności planowania wsparcia obejmującego wszystkich 5 obszarów i 21 kompetencji ujętych w Standardzie wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach projektów w PI 10(iii) jak i certyfikowania uczestników projektu z zakresu wszystkich 5 obszarów. Uczestnicy projektu muszą jednak przystąpić do egzaminu sprawdzającego wiedzę z zakresu wszystkich obszarów ujętych w programie szkolenia oraz zdać przynajmniej jeden z nich. Należy również mieć na uwadze, iż założone w ramach projektu działania powinny być zaplanowane zgodnie z analizą potrzeb grupy obejmowanej wsparciem.

24. W jaki sposób, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku, należy określić miejsce realizacji projektu z dokładnością do miejscowości, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku i lokalu?

Odp. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku pkt A.4.2 jeżeli Projektodawca nie jest w stanie określić obszaru realizacji z dokładnością do miejscowości, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku i lokalu należy pola te pozostawić bez wypełnienia.

25. Co należy wpisać w polu “Nazwa dokumentu potwierdzającego zapewnienie środków” w części G7?

Odp. W części G7 generatora należy wskazać dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu własnego także w przypadku wnoszenia go w ramach kosztów pośrednich. Ma to stanowić jeden z elementów zabezpieczenia, dzięki któremu Komisja Oceny Projektów będzie miała pewność, że dany Projektodawca ma odpowiednie warunki do prawidłowej realizacji projektu. Podane zaś wcześniej przykłady są tylko jednymi z wielu dokumentów, które mogą to potwierdzić. Ponadto, zgodnie z instrukcją, w punkcie G.9 generatora należy uzasadnić wniesienie przewidzianego w projekcie wkładu własnego (maksymalnie 2000 znaków).

26. W instrukcji nie napisano co należy wpisać w polu “Uzasadnienie planowanej wartości (odniesienie do danych bazowych)”. Czy to pole trzeba wypełniać, gdy wartość bazowa wynosi zero?

Odp.Wartość bazowa wskaźników, w odniesieniu do projektów rozumiana jest dwojako i tak też jest opisana w Instrukcji. Wnioskodawca sam decyduje którą z nich wybiera – jeżeli realizował wcześniej podobne projekty i ma już na tym polu pewne „osiągnięcia”, to te dane mogą być w jego przypadku wartością bazową. Natomiast bardziej przejrzystą i czytelną formą jest przyjęcie wartości bazowej 0, zwłaszcza jeżeli wskaźniki opisują grupę docelową konkretnego projektu (a nie ogółu np. bezrobotnych). Uogólniając, wartość bazowa powinna być rozumiana jako punkt wyjścia – stan danej grupy docelowej przed rozpoczęciem realizacji projektu.
Wartość bazowa wskaźnika nie musi się opierać także na dotychczasowych doświadczeniach Wnioskodawcy, ponieważ jeżeli wskaźnik opisywałby np. poziom zdawalności jakichś egzaminów to jego wartość bazowa miałaby wartość większą od 0, ale wynikałoby to z ogólnodostępnych źródeł informacji. Wartość docelowa danego wskaźnika zależy tak naprawdę od rodzaju (nazwy) wskaźnika.
W punkcie Uzasadnienie planowanej wartości (odniesieniu do danych bazowych) należy uzasadnić, dlaczego wartość docelowa wskaźnika została określona na danym poziomie w stosunku do jego wartości bazowej (np. dlaczego jedynie 80% uczestników otrzyma certyfikaty). Oznacza to, że Projektodawca powinien odnieść się to opisanej powyżej wartości bazowej.

27. Pole A2 jest automatycznie w generatorze zaznaczane jako NIE DOTYCZY. W instrukcji jest to opisane inaczej.

Odp. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie stworzona jest na bazie instrukcji ogólnej, obejmującej zarówno działania z EFS jak i EFRR, co jest spójne z ideą stworzenia wspólnego generatora dla obydwu Funduszy. W związku z tym, mogą w niej jeszcze występować pewne elementy pochodzące z instrukcji ogólnej, które są nieadekwatne do danego Działania, dlatego oznaczenie NIE DOTYCZY w generatorze jest prawidłowe.

28. Jeśli wnioskodawca nie wie jeszcze, w którym miejscu na terenie gminy będzie realizował szkolenia (to też zależne będzie mi.in. od tego, skąd będzie pochodzić więcej osób chcących uczestniczyć w zajęciach – zgodnie z zasadami, wsparcie powinno być udzielane najbliżej uczestnika a w tym przypadku nie wiadomo, skąd na terenie gminy będzie większość uczestników) to czy może wskazać w A4 obszar realizacji projektu do poziomu gminy?

Odp. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, w przypadku projektów realizowanych na terenie kilku gmin/powiatów należy wskazać wszystkie gminy/powiaty, na terenie których realizowany będzie projekt. Gdy w ramach projektu zakłada się objęcie wsparciem osób z całego województwa (z powodu szerokiego oferowania wsparcia), lub w przypadku, gdy Projektodawca na etapie pisania wniosku nie jest w stanie określić obszaru realizacji do poziomu powiatu, czy gminy winien on zaznaczyć województwo. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż obszar realizacji jest ściśle powiązany z zaprezentowaną przez Wnioskodawcę analizą problemową, grupą docelową w kontekście terytorialnym, zatem jeżeli Projektodawca nie jest w stanie określić obszaru realizacji z dokładnością do miejscowości, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku i lokalu należy pola te pozostawić bez wypełnienia.

29. Czy na etapie ewentualnej realizacji szkolenia można będzie pobierać od uczestników opłatę np. 200 zł za udział w szkoleniu. Cena jednostkowa za jednego uczestnika szkolenia jest bardzo niska i niestety nie pokryje kosztów związanych z opłaceniem zatrudnieniem trenera i kosztami dodatkowymi.

Odp. Wysokość stawki jednostkowej została obliczona na podstawie cen rynkowych dla danego Województwa. Zastosowanie tych stawek ma na celu zapewnienie realizacji szkoleń na wyrównanym poziomie nie tylko w obrębie województwa, ale całego kraju. Właśnie z tego założenia wypływa fakt, iż nie ma możliwości zaplanowania kosztu szkolenia przekraczającego wysokość stawki jednostkowej, w tym wnoszenia w tym celu wkładu własnego w postaci wkładu wniesionego przez uczestników projektu. W odniesieniu do szkoleń takie rozwiązanie można zastosować jedynie w przypadku zakupu podręczników lub certyfikacji a więc działań nie ujętych w stawce jednostkowej.

30. Czy przy wyliczaniu kosztów pośrednich stawkami ryczałtowymi należy od wartości kosztów bezpośrednich odjąć koszty poniesione a środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, zadania zlecone oraz cross financing?

Odp. Zgodnie z Regulaminem konkursu 8.10 koszty pośrednie zgodnie z pkt. 5.1.5.6 rozliczane stawkami ryczałtowymi są przypisane odpowiednim % czyli np. 25% kosztów bezpośrednich w przypadku projektów do 1 mln zł. Ważnym dokumentem są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków zgodnie z którymi pkt 6.12.1.6 wynika że wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości równej lub wyższej niż 350 zł netto w ramach kosztów bezpośrednich oraz wydatków w ramach cross-finansingu może być max 10% wydatków projektu.W ramach kosztów bezpośrednich znajdują się koszty środków trwałych, wartości niematerialne i prawne, zadania zlecone oraz cross financing gdyż nie mogą zawierać się w kosztach pośrednich.

31. Czy w części G4 konieczne jest wypełnienie kolumn “Vat kwalifikowalny”, jeżeli w projekcie założono, że Vat w całości jest kwalifikowany?

Odp. W punkcie G4 Podsumowanie wydatków w Generatorze pola dotyczące podatku VAT są nieedytowalne z uwagi na to, że zgodnie z Regulaminem konkursu należy wprowadzić wydatki odpowiednio z podatkiem VAT, w przypadku, gdy jest kwalifikowalny lub bez, gdy jest on niekwalifikowalny zgodnie ze złożonym w części F oświadczeniem.

32. Projekt zakłada 4 nabory uczestników do 4 kolejnych edycji szkoleń – czy wówczas należy wpisać np. wskaźnik z p.1 zał.7.12 x 4? Wtedy wartości docelowe byłyby równe wartościom z każdego naboru a zmieniałby się rok docelowy? Podobnie z innymi wskaźnikami, które mają być wskazane w momencie rozpoczęcia projektu.

Odp. Każdy wskaźnik produktu, wykazywany we wniosku o dofinansowanie projektu, może wystąpić tylko jeden raz. W związku z tym nie ma konieczności wykazywania go kilka razy, w stosunku do każdego planowanego naboru w ramach projektu. W przypadku, gdy projekt będzie realizowany w kilku etapach przez kilka kolejnych lat, wskaźniki produktu należy podawać narastająco według stanu istniejącego w każdym roku rzeczowej realizacji projektu, co oznacza, że wartości w poszczególnych latach osiągają wartość docelową najpóźniej w ostatnim roku realizacji projektu. Dlatego w punkcie E.1 generatora należy podać wartość docelową (całkowitą docelowo osiągniętą na zakończenie realizacji projektu) w powiązaniu z rokiem docelowym (ostatnim) trwania projektu, np. 40 os. w 2019 r. zamiast 10 os. w 2016 r. + 10 os. w 2017 r. + 10 os. w 2018 r. + 10 os. w 2019 r.

33. Wkład niepieniężny w postaci komputerów, co jeśli sprzęt został zamortyzowany?

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 pkt. 6.10, wnosząc wkład własny w postaci niepieniężnej (np. sprzęt komputerowy), wartość wkładu niepieniężnego należy należycie potwierdzić dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom.

34. Czy przystąpienie do udziału w projekcie osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą narusza zasady pomocy publicznej?

Odp. Zgodnie z Regulaminem Projekt musi być skierowany bezpośrednio do osób fizycznych w wieku 18 lat i więcej, zamierzających uczestniczyć z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach w zakresie kształtowania kompetencji informatycznych oraz porozumiewania się w językach obcych. Pomoc publiczna/ de mini mis kierowana jest do przedsiębiorców, nie zaś do osób fizycznych.

35. Czy beneficjenci zobligowani są do wypełniania pola nazwa dokumentu potwierdzającego zapewnienie środków w ramach części G7 wniosku o dofinansowanie, tj. źródła finansowania projektu w przypadku wnoszenia wkładu własnego w ramach kosztów pośrednich?

Odp. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku Beneficjenci zobligowani są do wypełnienia pola nazwa dokumentu potwierdzającego zapewnienie środków w przypadku wnoszenia przez Państwa wkładu własnego w ramach kosztów pośrednich. W przypadku zmiany stanowiska pojawi się stosowna informacja.

36. Z jaką dokładnością należy określić we wniosku o dofinansowanie zasięg geograficzny zaplanowanych w projekcie Działań na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia?

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ 2014-2020 dla projektów w ramach EFS jeśli projekt jest realizowany na terenie Specjalnej Strefy Włączenia należy wymienić wszystkie gminy objęte wsparciem.

37. Jakimi wskaźnikami należy opisać wydatki planowane do poniesienia w ramach kwot ryczałtowych w projekcie?

Odp. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ 2014-2020 należy wprowadzić w polu tekstowym wskaźnik/wskaźniki produktu i/lub rezultatu oraz dokumenty potwierdzające ich osiągnięcie, na podstawie których weryfikowane będą założone do osiągnięcia zadania oraz zostanie dokonane rozliczenie projektu. Pole to umożliwia także wprowadzenie adekwatnych własnych wskaźników. Aby to zrobić należy zgłosić odpowiedni wskaźnik do Instytucji Ogłaszającej Konkurs najpóźniej 10 dni przed zakończeniem naboru.

38. W typach projektów dla Działania 8.10 występuje zapis „szkolenia językowe lub inne formy podnoszenia kompetencji”. Co w powyższym zapisie oznaczają „inne formy podnoszenia kompetencji”?

Odp. Podnoszenie kompetencji z zakresu umiejętności porozumiewania się w językach obcych w Działaniu 8.10 musi zostać zaplanowane do rozliczenia w ramach stawek jednostkowych. Z uwagi na fakt, iż stawki jednostkowe ujmują jedynie koszt realizacji szkoleń językowych, nie istnieje inna możliwość nabycia kompetencji językowych przez uczestników projektu, aniżeli poprzez udział w szkoleniach zgodnych ze stawką jednostkową.

39. Czy wymóg przeprowadzenia „walidacji” dotyczy zarówno kompetencji nabywanych z zakresu TIK jak i kompetencji językowych?

Odp. Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, Beneficjenci zobowiązani są do opracowania kryteriów oceny oraz przeprowadzenia weryfikacji osiągnięcia przez uczestników projektów efektów uczenia (walidacji) jedynie w przypadku kompetencji TIK.

40. Czy w ramach stawek jednostkowych możliwe jest wnoszenie wkładu własnego?

Odp. Wkład własny w projekcie może zostać wniesiony zarówno w formie pieniężnej jaki niepieniężnej, także w ramach stawek jednostkowych. Każdorazowo należy podać sposób jego wyliczenia oraz formę wniesienia.
Wkład własny może być wniesiony w kwocie odpowiadającej zarówno części jak i całości wysokości stawki jednostkowej. W związku z powyższym, możliwe jest np. wniesienie wkładu własnego w postaci udostępnienia sali na zajęcia dydaktyczne. W celu określenia wysokości przedmiotowego wkładu należy ustalić ilość godzin użytkowania sali podczas zajęć w ramach projektu oraz dokonać wyceny wartości wkładu biorąc po uwagę koszty eksploatacji/utrzymania danego metrażu bądź wynajmu danej sali, zgodnie ze stawkami rynkowymi. Jednocześnie w przypadku wkładu niepieniężnego może być on wnoszony ze składników majątku wnioskodawcy oraz z majątku innych podmiotów, o ile zostało to uregulowane prawnie (np. w umowie dzierżawy).

41. Czy wiadomo już ile będą wynosić stawki jednostkowe dla języków (konkurs 8.10) w zachodniopomorskim w 2017 r.?

Odp. Stawki jednostkowe na szkolenia językowe określane są przez Ministerstwo Rozwoju i ujęte w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie nie określa samodzielnie przedmiotowych stawek. W aktualnie obowiązujących Wytycznych z dnia 6 września 2016 r. zestawienie stawek jednostkowych, dla poszczególnych województw, znajduje się w Załączniku nr 1:Stawki jednostkowe na szkolenia językowe obowiązujące w ramach projektów w PI 10(iii). Jeśli przedmiotowe Wytyczne nie ulegną zmianie do momentu ogłoszenia naboru dla Działania 8.10 w roku 2017, zawarte w nich stawki będą obowiązującymi dla konkursu.