Działanie 8.1 – faq

Dodano przez: pub pub | 12 kwietnia 2016

1. Czy możliwa jest realizacja tylko drugiego typu projektu, tj. dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności?

Odp. Zgodnie z Regulaminem konkursu nr: RPZP.08.01.00-IP.02-32-K06/16 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Działania 8.1 możliwa jest realizacja tylko typu 2 projektu tj.: Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności. Jednakże w ramach przedmiotowego typu 2 projektu grupą, wsparcia mogą zostać objęte jedynie dzieci z niepełnosprawnością w wieku przedszkolnym. W związku z powyższym nie ma możliwości realizacji projektu dla grupy przedszkolnej, w której w skład nie będą wchodziły dzieci z niepełnosprawnością. Dodatkowe zajęcia są realizowane poza bezpłatnym czasem funkcjonowania ośrodków wychowania przedszkolnego określonym w art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. W przypadku dostosowania istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania liczby dzieci, wraz z określeniem rodzaju ich niepełnosprawności, która uczestniczy i/lub będzie uczestniczyła w edukacji przedszkolnej. Zakres prac musi wynikać z zdiagnozowanych potrzeb i bezpośrednio przekładać się na uczestnictwo dzieci z niepełnosprawnościami. W przypadku realizacji dodatkowej oferty edukacyjnej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym, Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania liczby dzieci, wraz z określeniem rodzaju ich niepełnosprawności, która uczestniczy i/lub będzie uczestniczyła w edukacji przedszkolnej, wymiar godzinowy, rodzaj zajęć, narzędzi oraz kadry specjalistycznej, niezbędnej do wyrównywania deficytów wynikających z niepełnosprawności. W celu upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród dzieci z niepełnosprawnościami, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, jest możliwe finansowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień, w tym np. zatrudnienie asystenta dziecka, dostosowania posiłków z uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z niepełnosprawności dziecka, zakup pomocy dydaktycznych adekwatnych do specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności, w oparciu o indywidualnie przeprowadzoną diagnozę. Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć w ośrodku wychowania przedszkolnego, w których zostały utworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego, odbywa się także przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. W celu upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród dzieci z niepełnosprawnościami, zgodnie z w/w Wytycznymi, jest możliwe finansowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień, w tym np. zatrudnienie asystenta dziecka, dostosowania posiłków z uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z niepełnosprawności dziecka, zakup pomocy dydaktycznych adekwatnych do specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności, w oparciu o indywidualnie przeprowadzoną diagnozę. Uwaga! W przypadku realizacji tylko projektu typu 2 nie jest obligatoryjny wskaźnik programowy rezultatu bezpośredniego wynikający z Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dotyczący wzrostu liczby dzieci objętych wsparciem w ramach edukacji przedszkolnej.

2. Kto jest beneficjentem ostatecznym?

Odp. Zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia stanowią:

  • dzieci w wieku przedszkolnym (Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425, z późn. zm.),
  • rodzice lub opiekunowie prawni dzieci w wieku przedszkolnym,
  • nauczyciele i pracownicy pedagogiczni ośrodków wychowania przedszkolnego,
  • istniejące ośrodki wychowania przedszkolnego (Ośrodek wychowania przedszkolnego w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014 -2020), w tym przedszkola specjalne i z oddziałami integracyjnymi,
  • inne formy wychowania przedszkolnego.

3. Jak należy rozumieć określenie „dziecko z niepełnosprawnością”?

Odp. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie finansowania przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 dziecko z niepełnosprawnością to dziecko posiadające orzeczenie lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, wydane przez zespół z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju).

4. Jeżeli realizację projektu rozpoczniemy od stycznia 2017 r., to w stosunku do jakiego okresu będzie liczony wskaźnik wzrostu liczby miejsc? Np. w roku szkolnym 2015-16 mamy w przedszkolu 78 dzieci 3 – 4 letnich. Od której liczby dzieci będzie liczony wskaźnik wzrostu liczby miejsc?

Odp. Liczba dzieci w wieku przedszkolnym objętych edukacją przedszkolną w gminie/mieście ogółem powinna odnosić się do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu w opisanym przypadku tj. w styczniu roku 2016.

5. Gmina ma w planie budowę przedszkola, ponieważ w starym budynku brak jest miejsc i nie ma możliwości jego rozbudowy. Czy jest możliwe zakwalifikowanie wydatków inwestycyjnych?

Odp. W ramach Działania 8.1 RPO WZ 2014 – 2020 nie ma możliwości zakwalifikowania wydatków inwestycyjnych. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w przypadku projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego cross-financing może dotyczyć wyłącznie:

a) zakupu nieruchomości,

b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku,

c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.

Należy zaznaczyć, iż wydatki inwestycyjne dotyczące budowy w kategorii „zaplanuj – wybuduj” nie są rozumiane jako zakup nieruchomości.

Do kwalifikowalności zakupu nieruchomości stosuje się przypisy podrozdziału 7.4 w/w Wytycznych. Zakup nieruchomości możne zostać uznany za kwalifikowalny do limitu 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, zgodnie z Metodologią wyliczenia kosztu przedstawionej w załączniku 2 Wytycznych.

6. Czy projekt obejmuje sfinansowanie zakupu nieruchomości/kontenera jako miejsca pod działalność opieki dziennej nad dziećmi ?

Odp. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w przypadku projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego cross-financing może dotyczyć wyłącznie:

a) zakupu nieruchomości,

b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku,

c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.

Za nabycie nieruchomości zgodnie z rozdz. 7.4 należy rozumieć w szczególności wydatki poniesione na nabycie nieruchomości zarówno zabudowanych, jak i niezabudowanych (w tym poniesionych na odszkodowania za przejęte nieruchomości).

Zakup nieruchomości jest kwalifikowalny o ile nieruchomość ta spełnia przesłanki wskazane w w/w Wytycznych tj. wpisuje się w pojęcie nieruchomości – zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z dnia23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.),

Do kwalifikowalności zakupu nieruchomości stosuje się przypisy podrozdziału 7.4 w/w Wytycznych. Zakup nieruchomości możne zostać uznany za kwalifikowalny do limitu 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, zgodnie z Metodologią wyliczenia kosztu przedstawionej w załączniku 2 Wytycznych.

7. Jakie warunki/wymogi musi spełniać lokal jeżeli chodzi o powiększenie liczby miejsc dla dzieci?

Odp. Warunki lokalowe tj. tworzenie i organizowanie oraz sposób działania form wychowania przedszkolnego zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2008 r. (Dz.U. 2008 nr 104 poz. 667) zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

8. Czy projekt jest objęty Pomocą de minimis i pomocą publiczną? / Jaki rodzaj pomocy publicznej występuje w projekcie? / Czy w ramach Działania może wystąpić pomoc publiczna?

Odp. Pomoc publiczną/ pomoc de minimis należy rozpatrywać w stosunku do prowadzonej komercyjnej działalności Wnioskodawcy. Co do zasady należy przyjąć, iż w przypadku krajowego systemu edukacji mamy do czynienia z podmiotami, których działalność jest w głównej mierze finansowana ze środków publicznych i służy wykonywaniu zadań przypisanych państwu, a jako takie będą mieścić się w krajowym systemie edukacji w zakresie nie skutkującym wystąpieniem pomocy publicznej/ pomocy de minimis. Podejście praktyczne wskazuje jednak na potrzebę analizy dotyczącej wykorzystania infrastruktury wytworzonej w ramach projektu tj. czy w oparciu o nią nie będzie prowadzona działalność gospodarcza wykraczająca poza cele statutowe, finansowane ze środków publicznych. Należy mieć na uwadze, iż przedsiębiorcą może być podmiot, który jest przedsiębiorcą w myśl prawa krajowego (np. ustawa o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej) ale również stowarzyszenie, fundacja, gospodarstwo pomocnicze, zakład budżetowy czy nawet organ administracji publicznej, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą. Pamiętajmy w tym miejscu, że zgodnie z orzecznictwem sądów europejskich, działalność gospodarcza polega na oferowaniu towarów czy usług za odpłatnością, bez względu na to czy jest nastawiona na zysk, czy też nie. Obejmuje ona także działalność partnerów społecznych lub gospodarczych, czy też organizacji pozarządowych. W ramach RPO WZ 2014 – 2020 realizacja typów projektów objętych pomocą publiczną powinna odbywać się w oparciu o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1073).

9. Wkład własny, w tym wkład niepieniężny

Odp. W ramach Działania 8.1 beneficjent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego nie mniejszego niż 15%. Wkład własny do projektu może zostać wniesiony w formie wkładu pieniężnego i niepieniężnego. Wkład własny wniesiony w formie wkładu pieniężnego, stanowi opłacenie przez beneficjenta ze środków własnych wydatków kwalifikowalnych w projekcie np.: za wynajem sali lub utrzymania powierzchni biurowych. Warunkiem kwalifikowalności wkładu niepieniężnego w przypadku wykorzystania nieruchomości na rzecz projektu jest jej wartość, która ma nie przekroczyć wartości rynkowej, ponadto wartość nieruchomości powinna być potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) – aktualnym w momencie złożenia rozliczającego go wniosku o płatność. W przypadku, gdy wkładem własnym nie jest cała nieruchomość; mogą być to np. sale, których wartość wycenia się jako koszt eksploatacji/utrzymania danego metrażu (stawkę może określać np. taryfikator danej instytucji). Dowodem poniesienia wydatku jest zapłacona faktura, inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej lub – w przypadku wkładu niepieniężnego – dokumenty, o których mowa w podrozdziale 6.10 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wkład niepieniężny powinien być wnoszony przez wnioskodawcę ze składników jego majątku lub z majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. W przypadku, wkładu niepieniężnego zastosowanie mają zapisy podrozdziału 6.10 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

10. Czy w budżecie można uwzględnić koszt wynajmu pomieszczeń (zgodnych ze standardami) w celu zapewnienia nowych miejsc przedszkolnych?

Odp. We wniosku o dofinansowanie można zaplanować koszty związane z nabyciem i utrzymaniem lokalu, w tym również wynajmu na cele związane z prowadzeniem ośrodka wychowania przedszkolnego, jednakże powinny być one zaplanowane w sposób zgodny obowiązującymi stawkami rynkowymi. Nie mniej jednak należy pamiętać, że w przypadku zmiany lokalu przewidziane na ten cel wydatki nie mogą ulec zwiększeniu w stosunku do pierwotnie założonych. Nie ma obowiązku podpisania umowy najmu czy też listu intencyjnego dot. najmu przed złożeniem wniosku, jednakże zaleca się zabezpieczenie lokalu w celu sprawnej realizacji projektu. Każdorazowo, należy mieć na uwadze wymogi związane z zachowaniem trwałości projektu rozumianej jako instytucjonalną gotowość zachowania miejsc opieki wychowania przedszkolnego do świadczenia usług w ramach utworzonych w projekcie miejsc opieki w okresie minimum 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej we wniosku o dofinansowanie/umowie o dofinansowanie projektu, a także planowanych działań zmierzających do utrzymania funkcjonowania tych miejsc opieki.

Wnioskodawca musi wskazać w jaki sposób zapewni trwałość rezultatów wypracowanych w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji w odniesieniu do utrzymania założonej we wniosku o dofinansowanie liczby miejsc opieki oraz wskazać źródło finansowania.

11. Czy adaptacja pomieszczeń może być realizowana wyłącznie w ramach cross-finansingu?

Odp. W ramach Działania 8.1 możliwe jest ponoszenie wydatków na adaptacje budynku na przedszkole. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu spójności na lata 2014-2020 wydatki na adaptacje budynków i pomieszczeń objęte są cross-financingiem. Jednocześnie ich wysokość nie może przekraczać 10% wartości projektu. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż wydatki w ramach cross-financingu oraz zakupu środków trwałych stanowią dwa oddzielne limity.

12. Czy środki trwałe będące jednocześnie cross-financingiem i środkiem trwałym będą liczone do limitu 20% podwójnie?

Odp. Wydatki spełniające jednocześnie definicję cross-financingu i środka trwałego, w celu uniknięcia podwójnego liczenia, powinny zostać zakwalifikowane tylko i wyłącznie do cross-financingu. W takiej sytuacji Projektodawca przygotowując wniosek o dofinansowanie powinien w budżecie projektu oznaczyć taki wydatek jako cross-financing. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż limit wydatków objętych cross-financingiem w Działaniu 8.1 wynosi 10% wartości projektu.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż wydatki w ramach cross-financingu oraz zakupu środków trwałych stanowią dwa oddzielne limity, które dla Działania 8.1 wynoszą:

  • w ramach cross-financingu 10 % wydatków kwalifikowalnych,
  • w ramach środków trwałych 20 %wydatków kwalifikowalnych.

13. Czy wkład własny może być wnoszony w formie częściowej odpłatności za przedszkole ponoszonej przez rodziców / Czy źródłem wkładu własnego mogą być wpłaty od rodziców?

Odp. Źródłem wkładu własnego w ramach projektu mogą być środki pochodzące z opłat pobranych od rodziców dzieci. Należy zaznaczyć jednak, iż opłaty nie powinny stanowić istotnej bariery uczestnictwa w projekcie. Informacja na temat pobierania opłat od rodziców powinna zostać zawarta we wniosku o dofinansowanie projektu i podlegać będzie ocenie pod kątem celowości i ewentualnego ograniczenia dostępu do projektu dla potencjalnych uczestników projektu przez Komisję Oceny Projektów.

Ponadto należy pamiętać, iż w ramach projektu niedozwolone jest podwójne finansowanie, tj. finansowanie tych samych wydatków w ramach działalności ośrodka wychowania przedszkolnego z różnych źródeł.

14. Czy dotacja może stanowić wkład własny w projekcie?

Odp. Zgodnie z zapisami w pkt. 13 Podrozdziału 3.1 Wytycznych w zakresie finansowania przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 IZ RPO zapewnia, że korzystanie z finansowania działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego obliguje organ prowadzący OWP do złożenia zobowiązania przeciwdziałającego ryzyku podwójnego finansowania, deklarującego, iż informacje dotyczące liczby dzieci korzystających z nowo utworzonych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego miejsc wychowania przedszkolnego nie będą uwzględniane w przekazywanych comiesięcznie organowi dotującemu sprawozdaniach.

Zgodnie z pismem Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. nie ma jednoznacznego przepisu wskazującego, że dotacja celowa/subwencja oświatowa nie mogłaby stanowić wkładu własnego w projektach, więc należy założyć, że co do zasady możliwe jest wniesienie środków pochodzących z tych źródeł w ramach projektu, przy czym należy pamiętać o konieczności spełnienia kilku warunków:

  • nie może wystąpić podwójne finansowanie – czyli należy zapewnić, że wydatki finansowane z dotacji/ subwencji oświatowej nie są finansowane z dofinansowania uzyskanego w ramach projektu i jest to widoczne na dokumentacjach księgowych,
  • zasady uzyskiwania środków z dotacji/subwencji nie mogą zabraniać wnoszenia tych środków jako wkładu własnego do projektów Europejskiego Funduszu Społecznego.

15. Czy wnioskodawca może pobierać dotacje na podstawie art. 80 i art. 90 ustawy o systemie oświaty na dzieci objęte wsparciem w ramach projektu?

Odp. Zgodnie z zapisami w pkt. 13 Podrozdziału 3.1 Wytycznych w zakresie finansowania przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 IZ RPO zapewnia, że korzystanie z finansowania działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego obliguje organ prowadzący OWP do złożenia zobowiązania przeciwdziałającego ryzyku podwójnego finansowania, deklarującego, iż informacje dotyczące liczby dzieci korzystających z nowo utworzonych w ramach EFS miejsc wychowania przedszkolnego nie będą uwzględniane w przekazywanych comiesięcznie organowi dotującemu sprawozdaniach.

W odniesieniu do pytania 14 można przyjąć, że możliwe jest pobieranie dotacji/subwencji oświatowej, pod warunkiem wniesienia jej w formie wkładu własnego Wnioskodawcy do projektu.

16. Czy utrzymanie przedszkola może być po uruchomieniu dofinansowania z gminy?

Odp. We wniosku o dofinansowanie należy wskazać w jaki sposób Wnioskodawca zapewni trwałość rezultatów wypracowanych w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji w odniesieniu do utrzymania założonej we wniosku o dofinansowanie liczby miejsc opieki oraz wskazać źródło finansowania. Dofinansowanie z gminy (subwencja oświatowa) może stanowić środki na utrzymanie ośrodka wychowania przedszkolnego, jednakże należy mieć na uwadze wymogi związane z zachowaniem trwałości projektu rozumianej jako instytucjonalną gotowość zachowania miejsc opieki wychowania przedszkolnego do świadczenia usług w ramach utworzonych w projekcie miejsc opieki w okresie minimum 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej we wniosku o dofinansowanie/umowie o dofinansowanie projektu, a także planowanych działań zmierzających do utrzymania funkcjonowania tych miejsc opieki.

Wnioskodawca musi zapewnić że owp będzie kontynuował działalność w rozumieniu powyższym od razu po zakończeniu realizacji projektu.

17. Czy można otrzymać pieniądze na bieżące funkcjonowanie utworzonego miejsca wychowania przedszkolnego, przez jaki okres?

Odp. Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem utworzonego miejsca wychowania przedszkolnego w ramach projektu (np. koszty ogrzewania) stanowią koszty bieżącego funkcjonowania utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego. Wobec tego mogą zostać uwzględnione we wniosku o dofinansowanie oraz stanowią koszty kwalifikowalne, o ile spełnią pozostałe warunki kwalifikowalności wydatków określone w Podrozdziale 6.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Podkreślić należy jednak, iż opłaty związane obsługą administracyjną projektu rozliczane będą w ramach kosztów pośrednich, z wykorzystaniem stawki ryczałtowej.

Finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

18. Czy koszt dowozu dzieci do przedszkola jest kwalifikowalny?

Odp. Zasadność ponoszenia wydatków na dowóz dzieci do przedszkola każdorazowo będzie weryfikowana na etapie oceny wniosku o dofinansowanie. Uzasadnieniem przedmiotowego wydatku może być np. odległość miejsca zamieszkania dzieci od ośrodka wychowania przedszkolnego bądź konieczność dowozu dziecka z niepełnosprawnością.

19. Zatrudnienie koordynatora i obsługi księgowej.

Odp. Zgodnie z Podrozdziałem 8.4 pkt 2) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 koszty administracyjne związane z obsługą projektu, w tym w szczególności koszty personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie oraz koszty wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, w tym koszty zlecenia obsługi księgowej projektu biuru rachunkowemu stanowią koszty pośrednie.

Jednocześnie w Podrozdziale 8.4 w pkt. 5) w/w Wytyczne wskazują, iż dla projektów finansowanych z EFS koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem stawek ryczałtowych. Stawki ryczałtowe zaś, w świetle zapisów Podrozdziału 6.6 Wytycznych, stanowią jedną z uproszczonych metod rozliczania wydatków w perspektywie finansowej 2014-2020.

20. Działania informacyjno-promocyjne projektu.

Odp. Zgodnie z rozdziałem 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 działania informacyjno-promocyjne projektu mieszczą się w katalogu kosztów pośrednich. Jednakże, dotyczą one wydatków związanych z działaniami informacyjno – promocyjnymi samego projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych) tj. utworzenia i utrzymania strony, ogłoszeń prasowych prezentujących zarys, zakres i cel projektu).

21. Czy będzie brany pod uwagę tak jak w poprzedniej perspektywie wskaźnik uprzedszkolnienia?

Odp. Współczynnik uprzedszkolnienia odnosi się do dzieci, które uczestniczą w programach edukacji przedszkolnej organizowanych przez gminę, a wyrażony jest udziałem procentowym określonej grupy wiekowej. Wskaźnik nie będzie brany bezpośrednio pod uwagę podczas oceny wniosku o dofinansowanie. Niniejszym jednak należy pamiętać, iż dane takie odzwierciedlają sytuację danej gminy i stanowić mogą uzasadnienie realizacji projektu oraz punkt wyjścia do oceny adekwatności doboru grupy docelowej. Istotne jest, aby zapotrzebowanie na nowe miejsca wychowania przedszkolnego wynikało z przeprowadzonej diagnozy.

Jeżeli zapotrzebowanie na usługi edukacji przedszkolnej w gminie może być zaspokojone przy dotychczasowej liczbie miejsc przedszkolnych, interwencja Europejskiego Funduszu Społecznego nie jest uzasadniona.

22. Jakie wskaźniki oprócz % wzrostu liczby dzieci trzeba obowiązkowo wykazać w projekcie i jakimi dokumentami mają być rozliczane?

Odp. Wnioskodawca zobligowany jest do wyboru minimum jednego wskaźnika rezultatu i produktu zgodne z Szczegółowym Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (SOOP) oraz ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych (WLWK), stanowiącą załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 wskazanych w pkt. 3.5.4 Regulaminu konkursu nr: RPZP.08.01.00-IP.02-32-K06/16 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Przy doborze wskaźników z WLWK należy mieć na uwadze wybór wskaźników adekwatnych do form wsparcia zaplanowanych w ramach projektu. W załączniku nr 7.13. Lista wskaźników specyficznych dla projektu określonych dla konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K06/16, Instytucja Organizująca

Konkurs (IOK) określiła dodatkowe wskaźniki, które Wnioskodawca winien wykorzystać we wniosku o dofinansowanie (również za zachowaniem zasady adekwatności).

Należy pamiętać, że wskaźniki określone w w/w załączniku są jedynie wybranymi wskaźnikami i mogą nie obejmować całości rezultatów i produktów danego projektu. W związku z tym, oprócz wymienionych na liście rozwijanej wskaźników, Wnioskodawca może określić też własne wskaźniki pomiaru celu zgodnie ze specyfiką projektu (wskaźniki projektowe). W tym celu Projektodawca zgłasza do IOK konieczność dodania do listy rozwijanej dla danego konkursu wskaźnika/ów przesyłając na wskazany adres poczty elektronicznej wskazany w Regulaminie konkursu, jego definicję, sposób pomiaru najpóźniej na 10 dni roboczych przed zakończeniem naboru.

Uwaga! W przypadku realizacji tylko projektu typu 2 nie jest obligatoryjny wskaźnik programowy rezultatu bezpośredniego wynikający z SOOP dotyczący wzrostu liczby dzieci objętych wsparciem wramach edukacji przedszkolnej.

23. Jakie działania należy rozumieć pod pojęciem „modernizacja istniejącej bazy przedszkolnej” w ramach Działania 8.1?

W zakresie wątpliwości prawnych dotyczących stosowania pojęcia „modernizacja” należy posiłkować się interpretacją prawną Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego: http://www.gunb.gov.pl/dziala/pliki/GI-modernizacja.pdf. Pojęcie „modernizacja” zostało wykreślone z art. 3 pkt 7 ustawy Prawo Budowlane. Ustawodawca dokonując zmian w Prawie budowlanym zrezygnował z posługiwania się pojęciem „modernizacja”, wprowadzając równocześnie zmianę definicji remontu. W obecnym stanie prawnymprzez pojęcie:

-„remont” należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżących konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;

-„przebudowa” należy rozmieć wykonanie robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość lub liczba kondygnacji.

Reasumując pojęcie „modernizacja” mieści się w zakresie pojęciowym remontu, przebudowy albo rozbudowy. Jednakże, mając na uwadze nie występowanie pojęcia „modernizacja” w ustawie Prawo budowlane, może to powodować wątpliwości w zakresie prawidłowego zakwalifikowania wykonanych robót, szczególnie dotyczących projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej.Zgodnie z interpretacją prawną GINB dopuszcza się umieszczanie w razie konieczności w wydawanych decyzjach o pozwoleniu na budowę, dotyczących przebudowy albo rozbudowy, w nawiasie określenia „modernizacja”.

24. Czy w ramach Działania 8.1 możliwa jest rozbudowa istniejącej bazy przedszkolnej, w szczególności: dobudowanie nowych pomieszczeń lub części budynku do istniejącego już przedszkola?

Z uwagi na zapisy zawarte w pyt. 1 należy przyjąć iż rozbudowa istniejącej bazy przedszkolnej jest dopuszczalna w świetle zapisów zawartych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Należy pamiętać, aby planując działania związane z rozbudową bazy przedszkolnej dokonać analizy czy wnioskodawca dysponuje odpowiednim zasobem lokalowym, który mógłby posłużyć do utworzenia nowych miejsc opieki przedszkolnej. Dodatkowo, wnioskodawca powinien mieć na względzie limity wydatków jakie związane są ze środkami ponoszonymi w ramach cross-financingu.