Działanie 7.6 – faq

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 21 czerwca 2016

Najczęściej pojawiające się pytania w ramach konkursu 7.6 RPO WZ
1. Z zapisów dotyczących usług społecznych w słowniczku Wytycznych w zakresie włączenia społecznego wynika, iż w można realizować usługi w postaci mieszkań wspomaganych, o ile liczba miejsc nie jest większa niż 30. Czy liczba ta dotyczy miejsc we wszystkich mieszkaniach, które prowadzi dany beneficjent, czy teżliczby miejsc w obiekcie (w budynku, w jego skrzydle, klatce itp.), w którym znajdują się mieszkania wspomagane?
Odp. Zgodnie z interpretacją obowiązujących Wytycznych, limit 30 miejsc nie dotyczy beneficjenta (nie jest to liczba miejsc we wszystkich mieszkaniach, które prowadzi dany beneficjent), ale właśnie liczby miejsc w obiekcie (w budynku, w jego skrzydle, klatce itp.), w którym znajdują się mieszkania wspomagane.
Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę, żeby mieszkania były jak najbardziej zakorzenione  w lokalnych społecznościach i nie tworzyły rozwiązań na zasadzie gett w postaci oddzielnych bloków, dzielnic, wyodrębnionych skupisk mieszkańdla osób np. z niepełnosprawnościami, co ma uniemożliwić dalsze wykluczanie ich mieszkańców z życia lokalnej społeczności. Warunki życia  w mieszkaniach wspomaganych winny być jak najbardziej zbliżone do normalnych warunków domowych.
2. Czy w ramach typu operacji 1 a beneficjent zobowiązany jest obligatoryjnie do świadczenia kompleksowo usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług asystenckich, czy może w ramach projektu zaplanować tylko rozwój usług asystenckich w postaci wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej?
Odp. Kryterium dopuszczalności nr 9 – Zgodność wsparcia, podpunkt 11.
„W ramach projektu obligatoryjnie jest realizowany typ operacji 1a wskazany w SOOP RPO WZ 2014-2020 dla Działania 7.6. (Typ projektu 1).”
 • Rozwój usług asystenckich   (skierowanych do osób z niepełnosprawnościami) i opiekuńczych (skierowanych do osób niesamodzielnych) , w tym:
  a) wsparcie działalności lub tworzenie nowych miejsc opieki w formach zdeinstytucjonalizowanych poprzez wsparcie dla usług opiekuńczych  i specjalistycznych usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz usług asystenckich.
Projektodawca winien we wniosku o dofinansowanie projektu określić właściwe dla przedmiotowego typu i operacji cele, działania, wskaźniki oraz koszty.
W ramach typu operacji 1 a Beneficjent ma możliwość wyboru pomiędzy świadczeniem usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych a świadczeniem usług asystenckich.
3.Czy Stowarzyszenie spełnia Kryterium dopuszczalności nr 9 w zakresie punktu 3 definicji o treści: “W przypadku realizacji usług społecznych, Beneficjent oraz partner (jeśli dotyczy) nie może być podmiotem leczniczym. (Typ projektu 1-3).” ?
Odp. Co do zasady usługi zdrowotne realizowane są przez podmioty  lecznicze zgodnie z  Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654. Jeśli zgodnie z zapisami przedmiotowej ustawy są Państwo podmiotem leczniczym nie mogą ubiegać się Państwo o dofinansowanie projektu.
4. Czy w ramach konkursu  Działania 7.6  Ośrodek  Pomocy Społecznej może złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach projektu, a jednocześnie być partnerem we wniosku złożonym przez PCPR?
Odp: W ramach konkursu Wnioskodawca może być jednocześnie Partnerem w innym projekcie. Nie ma jednak możliwości, aby Wnioskodawca złożył 2 odrębne wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu, ponieważ byłoby to niezgodne z kryterium dopuszczalności nr 8, pkt 2, które jasno precyzuje, że „Wnioskodawca ma możliwość złożenia wyłącznie jednego wniosku w ramach przedmiotowego konkursu. W przypadku złożenia przez projektodawcę więcej niż jednego wniosku, IOK odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wnioski o dofinansowanie projektu w związku z niespełnieniem przez projektodawcę kryterium dopuszczalności.”
5. Czy powyższe działania mogą być zastosowane wyłącznie w stosunku do Uczestników Projektu (w przypadku lit. e) opiekunów faktycznych UP) objętych usługami asystenckimi/opiekuńczymi finansowanymi w ramach przedmiotowego projektu, czy też można nimi objąć klientów, dla których MOPR świadczy usługi asystenckie/opiekuńcze w ramach własnego budżetu?
Zgodnie z zapisami Regulaminu, w ramach Działania 7.6 RPO projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następującej grupy odbiorców:
Osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym:
– rodziny w zakresie systemu wspierania rodziny, osoby sprawujące pieczę zastępczą, kandydaci na rodziny wspierające, zastępcze;
– osoby zależne i ich opiekunowie w zakresie usług opiekuńczych;
– podmioty realizujące usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej i społeczne wyłącznie w zakresie działań podnoszących standard i jakość usług realizowanych na rzecz bezpośrednich odbiorców.
Jednocześnie, wnioskodawca, na etapie konstruowania wniosku o dofinansowanie dokładnie określa grupę docelową, którą zamierza objąć wsparciem wskazując jednoznacznie jej cechy, wielkość itp.
Ponadto w przypadku wsparcia w postaci poradnictwa, to winno być ono świadczone opiekunom faktycznym osób objętych wsparciem w ramach 1 a.
Na etapie konstruowania projektu należy mieć na uwadze konieczność realizacji niektórych form niesamodzielnie, co wynika z kryterium zgodność wsparcia. Przykładowo, w przywołanym pierwszym typie projektu, należy zawsze realizować operację 1 a.
6. Czy w ramach 1 typu projektu dopuszczalne jest objęcie klientów  MOPR usługami opiekuńczymi świadczonymi w ramach tzw. pomocy sąsiedzkiej (świadczenie usług przez opiekuna nieformalnego na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z MOPR na rzecz sąsiadów w postaci: przygotowania posiłku, zrobienia zakupów, realizacji recept, wyjść do lekarza itp.)?
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (rozdział 2.1, przypis nr 4) Wsparcie dla osób będących w opiece instytucjonalnej tj. w placówkach opiekuńczo-pobytowych możliwe jest w sytuacji przejścia tych osób do opieki realizowanej w ramach usług  świadczonych w lokalnej społeczności, o ile przyczynia się do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w postaci isług świadczonych w lokalnej społeczności. IŻ RPO umożliwia podmiotom prowadzącym opiekę instytucjonalną, tj. placówkom opiekuńczo-pobytowym sfinansowanie działań pozwalającym na rozszerzenie oferty o prowadzenie usług świadczonych w lokalnej społeczności, o ile przyczyni się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w postaci isług świadczonych w lokalnej społeczności. Z kolei, zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Usługi świadczone w lokalnej społeczności to usługi umożliwiające osobom niezależne życie w środowisku lokalnym. Usługi te zapobiegają odizolowaniu osób od rodziny i środowiska lokalnego, a gdy to nie jest możliwe, gwarantują tym osobom warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwiają podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich. Zgodnie z powyższym istnieje możliwość zaplanowania oraz sfinansowania usług opiekuńczych świadczonych w ramach tzw. pomocy sąsiedzkiej.
7. Czy w ramach projektu można sfinansować zakup pawilonów mieszkalnych, które będą przeznaczone na mieszkania wspomagane?
Istnieje możliwość zakupu nieruchomości w ramach Działania 7.6 RPO WZ, natomiast należy mieć na uwadze iż, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, tego typu wydatek nie może przekroczyć 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu
8. Czy tworzenie miejsc pobytu w nowo tworzonych mieszkaniach wspomaganych może odbywać się poprzez adaptacje/remont/prace budowlane pomieszczeń, czy tylko i wyłącznie do dokonania zakupów związanych z przygotowaniem miejsca pobytu tj.: zakup specjalistycznego łóżka, szafki nocnej, materaca, pościeli, ręczników itp.?
W ramach Działania 7.6 adaptacja pomieszczeń jest kosztem kwalifikowanym. Należy mieć jednak na uwadze ograniczenia i limity określone w Regulaminie konkursu takie jak maksymalna wysokość wydatków ponoszonych w ramach cross financingu – 20% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu oraz zakupu środków trwałych – także 20% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Zaznaczam, iż cross financing może dotyczyć wyłącznie:
 1. zakupu nieruchomości,
 2. zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku,
 3. dostosowania lub adaptacji (prace remontowo ‐ wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.
9. Czy w ramach typu drugiego można sfinansować wynagrodzenie opiekunów pieczy zastępczej (zgodne z ustawą)?
Możliwy zakres usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą oraz podmioty uprawnione do realizacji tych usług określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. IZ RPO zapewnia, że wsparcie dla rodziny i pieczy zastępczej odbywa się zgodnie z ww. ustawą. Jednocześnie IZ RPO zapewnia, że z EFS nie są finansowane świadczenia wypłacane na podstawie tej ustawy. Świadczenia te mogą stanowić wkład własny do projektu.
10. Czy w ramach konkursu 7.6 RPO możliwym jest stworzenie nowych miejsc pobytu w formie utworzenia nowego Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla osób upośledzonych intelektualnie, przy założeniu, że Gmina Miasto Szczecin jest partnerem w projekcie organizacji pozarządowej i do jej zadań będzie należało prowadzenie ww. Dziennego Domu Pomocy Społecznej po zakończeniu realizacji projektu (przez wymagany okres w regulaminie konkursu) ?
W ramach Działania 7.6 możliwe jest tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności. Tworzone miejsca świadczenia usług opiekuńczych mogą być miejscami:
 1. a) stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego;
 2. b) stałego lub krótkookresowegopobytu całodobowego.
Miejsca krótkookresowego pobytu mają służyć przede wszystkim poprawie dostępu do usług opiekuńczych w zastępstwie za opiekunów faktycznych.
Po zakończeniu realizacji projektu placówka może być prowadzona przez Gminę
11. Czy Gmina Miasto Szczecin może po zakończeniu realizacji projektu (w okresie kiedy będzie prowadzić ww. Dom przez okres wymagany regulaminem)  pobierać odpłatność za pobyt osób niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o pomocy społecznej w tym zakresie, gdyż placówka ta po zakończeniu realizacji projektu ma być prowadzona przez Gminę Miasto Szczecin jako zadanie własne gminy finansowane przez budżet miasta (a nie jako forma środowiskowych domów samopomocy finansowanych z budżetu państwa) ?
Tak, dozwolona jest sytuacja, gdy Gmina w okresie trwałości projektu będzie pobierać odpłatność za pobyt osób niepełnosprawnych we wspieranej placówce, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12. Czy możliwym jest by w ramach konkursu wnioskodawcą był jednocześnie MOPR/Gmina Miasto Szczecin (działający z pełnomocnictwa Pana Prezydenta – składa wniosek w zakresie typu 2) oraz organizacja pozarządowa której partnerem będzie Gmina Miasto Szczecin (typ 1) ?   
Dozwolona jest sytuacja gdy dany podmiot pełni funkcje Wnioskodawcy w projekcie realizowanych w ramach Działania 7.6 RPO WZ jednocześnie pełniąc funkcje Partnera w innym projekcie realizowanym w ramach tego samego Działania.
 13. Kwalifikowanie do projektów realizowanych w ramach Poddziałania 7.6 uczestników dopuszcza objęcie wsparciem również kandydatów na rodziny zastępcze, które nie muszą być zagrożone wykluczeniem społecznym. Czy we wskaźniku produktu “Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie [osoby]” można w konsekwencji  takich uczestników nie uwzględniać (w ramach projektu przygotowywanego przez MOPR wsparciem objętych zostanie 150 osób, z czego 24 to kandydaci do prowadzenia rodzin zastępczych, wobec czego – zgodnie z interpretacją – liczba osób we wskaźniku powinna wynosić 126).
Zgodnie z definicją wskaźnika zawartą we Wspólnej Liście Wskaźników kluczowych Wskaźnik „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie”, obejmuje on osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym które rozpoczęły udział w projektach przewidujących wsparcie w postaci usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
Zgodnie z brzmieniem powyższej definicji kandydaci na rodziny zastępcze, którzy nie są zagrożeni wykluczeniem społecznym ani ubóstwem, nie powinni być wliczani do wartości powyższego wskaźnika. „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu”, w którym to zlicza się osoby, które ukończyły wsparcie, np. w postaci szkolenia, pozwalające na świadczenie usług społecznych po zakończeniu projektu (będą to m.in. asystenci, opiekunowie świadczący usługi w miejscu zamieszkania, rodziny zastępcze niezawodowe). Wskaźnik ten może być przydatny w odniesieniu do osób niezagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
14. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) jest komórką organizacyjną (na prawach wydziału) Urzędu Marszałkowskiego. Konieczność funkcjonowania ROPS oraz zadania ROPS określają ustawa o pomocy społecznej oraz ustawa o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Czy w przypadku  projektu 7.6  realizowanego przez ROPS obowiązuje zapis odnośnie połowy stawek ryczałtowych dla kosztów pośrednich?
W przedmiotowym konkursie również obowiązuje zapis odnośnie kwalifikowania połowy wysokości stawek ryczałtowych dla kosztów pośrednich w przypadku projektów realizowanych przez instytucje, które pełnią funkcje w systemie wdrażania programów współfinansowanych z EFS.
15. We wniosku o dofinansowanie jedno z działań zakłada przeszkolenie kandydatów na rodziny zastępcze oraz utworzenie w konsekwencji nowych rodzin zastępczych. Zaplanowane wydatki w budżecie dotyczą kosztów związanych z kształceniem oraz wynagrodzenia dla osób prowadzących rodziny zastępcze, co czyni ich odbiorcami/uczestnikami projektu.
Jak wygląda ocena możliwości kwalifikowania do projektu w pierwszej kolejności osób spełniających kryterium wykluczenia społecznego, a w przypadku ich braku również osób, które tego warunku nie spełniają.
Zgodnie z Regulaminem konkursu 7.6 pkt. 2.1.3 grupą docelową są przede wszystkim osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym
– rodziny w zakresie systemu wspierania rodziny, osoby sprawujące pieczę zastępczą, kandydaci na rodziny wspierające, zastępcze;
– osoby zależne i ich opiekunowie w zakresie usług opiekuńczych;
– podmioty realizujące usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej i społeczne wyłącznie w zakresie działań podnoszących standard i jakość usług realizowanych na rzecz bezpośrednich odbiorców.
W związku z powyższym mają Państwo możliwość kwalifikowania do projektu zarówno osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczenie społecznym jak również i kandydatów na rodziny zastępcze.
 16. Czy w ramach działania 7.6 można ubiegać się jedynie o środki na zwiększenie ilości miejsc w placówce, czy także na rozwój istniejącej placówki w innym zakresie, np. szkolenie kadry, dostosowanie pomieszczeń, zakupu sprzętu?
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego jest możliwe wyłącznie pod warunkiem:
a)zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub
b)rozszerzenia oferty wsparcia.
Istnieje zatem możliwość zaplanowania w projekcie rozwoju placówki bez konieczności zwiększania liczby miejsc w tej placówce, pod warunkiem rozszerzenia oferty wsparcia .
 17. W domu dziecka aktualnie przebywa 28 dzieci. Czy w ramach cross-finacingu jest możliwe przeprowadzenie dostosowania nowego budynku na potrzeby domu dziecka (w formie instytucjonalnej) i przeniesienie do nowodostosowanego pomieszczenia 14 z 28 dzieci? Nowodostosowany budynek będzie prowadzony w formie placówki opiekuńczo-wychowawczej opieki instytucjonalnej.
W ramach cross-financingu jest możliwe dostosowanie nowego budynku w ramach określonego dla konkursu limitu oraz zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Podrozdział 8.7 Cross-financing w projektach finansowanych ze środków EFS. W rozumieniu obecnie obowiązujących Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 Podrozdział 6.3 – Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, przedstawiony przez Państwa rodzaj interwencji wpisuje się w model deinstytucjonalizacji usług, a więc odejścia od opieki instytucjonalnej (tj. od opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 dzieci) do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych poniżej 14 dzieci. W szczególności zalecamy realizację usług zgodnie z Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności. Dzięki takiemu „rozbiciu” placówki na dwie odrębne jednostki realne stanie się stosowanie bardziej zindywidualizowanego podejścia do możliwości i problemów podopiecznych, stawiając przy tym ich potrzeby ponad potrzebami instytucji.
18. Jak określić trwałość projektu w zakresie:
 1. Rozwój usług asystenckich – poradnictwo;
 2. Rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej – działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej , tj. opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 dzieci do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych poniżej 14 dzieci (przeniesienie 14 dzieci do innego nowodostosowanego budynku).
 3. Rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej – poradnictwo rodzinne.
  Trwałość projektu, zachowana co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, jednak nie krócej niż 2 lata od momentu zakończenia realizacji projektu, należy określać następująco:
  1. a) w zakresie rozwoju usług asystenckich zgodnie z definicją: „Trwałość ta oznacza instytucjonalną gotowość podmiotów do świadczenia usług społecznych o zakresie zbliżonym do usług świadczonych w ramach projektu i o podobnej jakości. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia popytu na usługę (w tym przypadku wystąpienia popytu na usługi asystenckie i opiekuńcze) Beneficjent musi być gotowy do świadczenia usługi o zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości. W przypadku niewystąpienia popytu na te usługi nie ma konieczności zatrudnienia kadry, jednak w przypadku wystąpienia popytu na usługę (zgłoszenia się po usługę) kadra ta musi być zatrudniona, a tym samym usługa uruchomiona.
  Aktualna informacja o liczbie miejsc oferowanych przez podmiot po projekcie w okresie trwałości musi być obowiązkowo opublikowana na stronie internetowej beneficjenta. Potencjalni odbiorcy usług muszą wiedzieć, że mogą zgłosić się po usługę.
  Ponadto, Wnioskodawca zobowiązany jest do opisania sposobu w jaki zapewniona zostanie trwałość projektu  oraz do wskazania źródła finansowania usług społecznych po zakończeniu realizacji projektu.”
  1. b) oraz c) w zakresie rozwoju usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej zgodnie z definicją: „Trwałość rozumiana jest jako gotowość podmiotów do świadczenia usług pomocy w opiece i wychowaniu w ramach placówek wsparcia dziennego, w których mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  Oznacza to, że w przypadku wystąpienia popytu na usługę Beneficjent musi być gotowy do świadczenia usług o zakresie zbliżonym do usług świadczonych w ramach projektu i podobnej jakości.
  W przypadku niewystąpienia popytu na te usługi nie ma konieczności zatrudnienia kadry, jednak w przypadku wystąpienia popytu na usługę (zgłoszenia się po usługę) kadra ta musi być zatrudniona, a tym samym usługa uruchomiona.
  Aktualna informacja o liczbie miejsc oferowanych przez podmiot po projekcie w okresie trwałości musi być obowiązkowo opublikowana na stronie internetowej beneficjenta. Potencjalni odbiorcy usług muszą wiedzieć, że mogą zgłosić się po usługę.”
  Ponadto,  zgodnie z kryterium dopuszczalności 9. Zgodność wsparcia, pkt 12 Typ operacji 2a i 2f muszą być realizowane łącznie.
19. Czy maksymalny okres realizacji projektu typ 1a) może być dłuższy niż 3 lata zakładając, że w projekcie przewidywany jest okres przygotowawczy (rekrutacja uczestników projektu oraz przeszkolenie przyszłych opiekunów / asystentów niesamodzielnych osób niepełnosprawnych), a wsparcie na  utworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich, stworzonych w ramach projektu trwać będzie nie dłużej niż 3 lata.
Okres realizacji może być dłuższy niż 3 lata, na przykład w związku z wcześniejszymi pracami dostosowawczymi i/lub (zgodnie z załącznikiem 7.15 do Regulaminu tj. Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K09/16., w ramach Działania 7.6) przeszkoleniem asystentów w ramach projektu przed rozpoczęciem świadczenia przez nich usług na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Należy jednak mieć na uwadze, iż zgodnie z kryterium dopuszczalności „zgodność wsparcia”, Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych, utworzonych w ramach projektu po zakończeniu realizacji projektu, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, jednak nie krócej niż 2 lata od momentu zakończenia realizacji projektu. Zgodnie z powyższym zapisem, będą Państwo zobowiązani do zachowania trwałości projektu przez okres odpowiadający okresowi jego realizacji.
20. Jak należy rozumieć wskaźnik rezultatu “Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu [szt.]”     Czy chodzi o ilość osób, którym oferujemy usługi (ilość miejsc w placówce) ? czy jest to miejsce w sensie budynek/placówka?
Zgodnie z zapisami Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych Miejsce świadczenia usługi społecznej to:
 • miejsce wsparte ze środków EFS, na którym świadczona jest usługa społeczna lub miejsce gotowe do świadczenia usługi społecznej po zakończeniu projektu; są to miejsca m. in. w placówkach dziennego pobytu, świetlicach, mieszkaniach o charakterze wspomaganym.
 • osoba, np. asystent czy opiekun osób niesamodzielnych, który otrzymał wsparcie EFS (np. szkolenie), świadcząca lub gotowa do świadczenia usługi społecznej po zakończeniu projektu. Zakres świadczonych usług określony jest w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
Wartość wskaźnika należy zweryfikować na miejscu realizacji projektu, np. podczas kontroli, na podstawie analizy dokumentów oraz obserwacji.
21. Czy miejsca świadczenia usług mogą się zmieniać w trakce realizaji projektu? – tzn. w początkowej fazie prowadzenia projektu miejsce świadczenia usług będzie w istniejącej placówce Beneficjenta, a następnie w budynku docelowym świadczenia usług o innym adresie.
W Regulaminie nie pojawiają się obostrzenia dotyczące zmiany miejsca świadczenia usługi. Należy mieć jednak na uwadze kwestie związane z efektywnością i racjonalnością planowanych kosztów oraz pamiętać iż, zgodnie z kryterium dopuszczalności 8. Wymogi organizacyjne, Beneficjent zobligowany jest do prowadzenia biura projektu w okresie realizacji projektu na terenie województwa zachodniopomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniającego uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.
22. Czy w ramach wspierania i tworzenia nowych miejsc opieki w formach zdeinstytucjonalizowanych można realizować wsparcie środowiskowe w miejscu zamieszkania (mieszkaniach) podopiecznych, czy należy bezwzględnie świadczyć te usługi we wskazanym miejscu (placówce).
Świadczenie usług społecznych (m.in. pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, opiekuńczych  i zdrowotnych) w celu zwiększenia ich dostępności w tym: 1. rozwój usług asystenckich (skierowanych do osób z niepełnosprawnościami) i opiekuńczych (skierowanych do osób niesamodzielnych). Ponadto w przypisie  7 rzeczonego Regulaminu dla Działania 7.6, do pkt 2.1.2, str. 13:  ”Wsparcie dla usług opiekuńczych prowadzi każdorazowo do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych prowadzonych przez danego beneficjenta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. Liczba miejsc świadczenia usług opiekuńczych jest zwiększana wyłącznie w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności. Wsparcie dla usług opiekuńczych odbywa się poprzez tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności (miejsca stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego lub stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego). Miejsca krótkookresowego pobytu służą przede wszystkim poprawie dostępu do usług opiekuńczych w zastępstwie za opiekunów faktycznych”.  Ponadto o deinstytucjonalizacji usług – usług  świadczonych w lokalnej społeczności, informujemy  w Prezentacji znajdującej się na naszej stronie dla  Działania 7.6,  pod nazwą  Prezentacja Zasad Realizacji Projektów 7.6: slajd 9, myślnik 4 – usługi asystenckie i opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania.
23. Czy szkolenia dla nowo zatrudnianych opiekunów w ramach świadczenie usług opiekuńczych, będą kosztami kwalifikowanymi (gdy nie są to opiekunowie faktyczni)
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 można zaplanować w projekcie szkolenia dla opiekunów.
24. Jeżeli kadra tworząca zespół projektowy, związana jest z umową o pracę z realizatorem projektu (w tym przypadku GOPS, który sam nie może złożyć wniosku), ale czynności które będzie wykonywała zwiększają zakres obowiązków, to czy dodatek dla nich z tytułu wykonywania tych zadań może być wliczony w kosztach pośrednich.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu, w szczególności:
 1. koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie, o ile jego zatrudnienie jest niezbędne dla realizacji projektu, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń oraz koszty związane z wdrażaniem polityki równych szans przez te osoby
 2. koszty zarządu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu, np. kierownik jednostki),
 3. koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna) na potrzeby funkcjonowania jednostki,
 4. koszty obsługi księgowej (koszty wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej projektu biuru rachunkowemu).
25.  Przewidywana liczba podmiotów objętych wsparciem punkt D.2.3. Czy ten podmiot jest tożsamy z liczbą opiekunów (miejsc świadczeń), czy z instytucjami w których są realizowane zdania.
W tym miejscu należy zawrzeć przedmiotową liczbę „instytucji” objętych wsparciem.