Działanie 7.4 – faq

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 22 czerwca 2016

1.Najczęściej pojawiające się pytania w ramach konkursu 7.4 RPO WZW związku z publikacją regulaminu do działania 7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw, mam pytanie odnośnie akredytacji przez właściwego ministra, czy odnosi ono tylko do OWES, czy też innych podmiotów starających się o dofinansowanie.

Odp. Zgodnie z Regulaminem Naboru w ramach Działania 7.4 RPO WZ Beneficjentem wsparcia może być OWES posiadajacy akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii społecznej w rozumieniu KPRES, przyznanej w ramach Systemu Akredytacji i Standartów Działania Instytucji wsparcia Ekonomii Społecznej. Spełnienie tego kryterum jest konieczne do przyznania dofinasowania.

 2. W związku z publikacją regulaminu do działania 7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw dotyczącą punktu Kryteria dopuszczalności pkt. 8 wymogi organizacyjne, czy punkt 1,2 i 3 muszą być spełnione łącznie?

Odp. Kryteria dopuszczalności dotyczące wymogów organizacyjnych tj: Beneficjent w wyniku realizacji projektu, zasięgiem swojego działania obejmuje jeden z regionów województwa zachodniopomorskiego:

szczecińskiego (obejmującego następujące powiaty: gryficki, kamieński, goleniowski, policki, Miasto Świnoujście, Miasto Szczecin);

koszalińskiego (obejmującego następujące powiaty: sławieński, koszaliński, białogardzki, kołobrzeski, Miasto Koszalin);

stargardzkiego (obejmującego następujące powiaty: stargardzki, choszczeński, pyrzycki, myśliborski, gryfiński);

szczecineckiego (obejmującego następujące powiaty: szczecinecki, wałecki, drawski, świdwiński, łobeski),

tworząc na terenie regionu biuro zapewniające pełen zakres usług, z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu. Beneficjent składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie w ramach jednego z następujących regionów: szczecińskiego, koszalińskiego, stargardzkiego, szczecineckiego.

 Beneficjentem wsparcia jest Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, posiadający akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii społecznej w rozumieniu KPRES, przyznanej w ramach Systemu Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej (AKSES), muszą być spełnione łącznie. Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinasowania. Wniosek nie spełniający ww kryterum jest odrzucany.

3.Str. 56 Regulaminu konkursu 5.3.17 „w ramach działania 7.4 nie jest możliwe obejmowanie tym samym wsparciem tych samych osób, które były nim objęte w ramach działania 7. 3”.

Czy to oznacza, że te same osoby mogą uczestniczyć w obu tych projektach jednak na zasadach komplementarności, tj. uzyskane wsparcie w ramach jednego z projektów nie może się powielić ze      wsparciem oferowanym w drugim z projektów?   

Odp. Zapis ten rozumiany jest prawidłowo. Istnieje możliwość objęcia innym rodzajem wsparcia tej samej grupy docelowej. Dodatkowo należy zaznaczyć, iż nie należy tej samej osoby wykazywać we wskaźnikach związanych z zatrudnieniem w dwóch projektów.

4.Czy istnieje możliwość udzielania środków finansowych w ramach Działania 7.4 a wsparcia merytorycznego, zgodnie z typami określonymi w Regulaminie dla konkursu  w ramach działania 7.3?

Odp.W ramach Działania 7.3 należy realizować typy projektów przewidziane dla przedmiotowego Działania. Analogicznie należy postępować w przypadku Działania 7.4. Ponadto, Zgodnie z zapisami SOOP RPO WZ 8.0 realizacja projektu polegającego tylko na udzielaniu dotacji nie jest możliwa: „Przyznanie dotacji jest powiązane z innymi usługami służącymi nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego”.

 

5. Czy można przyjąć datę rozpoczęcia realizacji projektu od 01.01.2017 do 31.12.2020?

Czy z punktu widzenia racjonalności i efektywności wydatkowania środków oraz komplementarności działań z OWES istnieje konieczność realizacji projektów przez 36 miesięcy? Podstawowe wymogi dotyczące realizacji działań łącznie z okresem trwałości mogą być spełnione w okresie 24 miesięcy.

 Odp. Wnioskodawca określa datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu, mając na uwadze, że okres realizacji projektu jest tożsamy z okresem, w którym poniesione wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne.

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 maksymalny okres realizacji projektu nie może przekroczyć końcowej daty kwalifikowalności wydatków tj. 31 grudnia 2023 r.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu wsparcie powinno trwać co najmniej 36 miesięcy. Ponadto, zaplanowane działania powinny wpisywać się w zasadę racjonalności i efektywności ponoszonych kosztów.

 

6. Czy te same osoby mogą uczestniczyć w projektach 7.3 i 7.4 na zasadach komplementarności przy założeniu, że uzyskane wsparcie w ramach jednego z projektów nie może się powielić ze wsparciem oferowanym w drugim z projektów?

Odp. Zgodnie z Regulaminem konkursu „w ramach działania 7.4 nie jest możliwe obejmowanie tym samym wsparciem tych samych osób, które były nim objęte w ramach działania 7. 3”. Istnieje możliwość objęcia innym rodzajem wsparcia tej samej grupy docelowej. Dodatkowo należy zaznaczyć, iż nie należy tej samej osoby wykazywać we wskaźnikach związanych z utworzeniem miejsc pracy.

7. W jaki sposób należy dokumentować wydatki ryczałtowe? Czy dowody księgowe udokumentują wydatkowanie środków?

Odp. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz z Regulaminem konkursu dla Działania 7.4 projekty, w których łączna wartość środków publicznych nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100.000 EUR, powinny zastosować rozliczane wydatków metodą uproszczoną na podstawie kwot ryczałtowych.

Wydatki rozliczane powyższą metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą. Niemniej jednak, weryfikacja wydatków polega na sprawdzeniu, czy działania zadeklarowane przez beneficjenta zostały zrealizowane i określone w umowie o dofinansowanie, a wskaźniki produktu lub rezultatu osiągnięte.

Projektodawca zobligowany jest również do zastosowania limitów procentowych kosztów pośrednich, które rozliczane są w oparciu o stawki ryczałtowe, zgodne z limitami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Weryfikacja powyższych wydatków polegać będzie na sprawdzeniu, czy beneficjent prawidłowo zastosował określoną wysokość stawki ryczałtowej wynikającą z umowy o dofinansowanie oraz czy prawidłowo wykazał kwotę wydatków będących podstawą wyliczenia stawek ryczałtowych.

8. Czy projekt musi obejmować swoim zasięgiem cały region np. szczecinecki? Czy wymagane jest przygotowanie tylko jednego wniosku?

Odp. Wnioskodawca ma możliwość złożenia w ramach przedmiotowego konkursu jednego wniosku, w ramach jednego z następujących regionów: szczecińskiego, koszalińskiego, stargardzkiego, szczecineckiego.

W przypadku złożenia przez projektodawcę więcej niż jednego wniosku w ramach jednego z ww. regionów, Instytucja Pośrednicząca odrzuca wszystkie złożone w ramach danego regionu wnioski o dofinansowanie projektu, w związku z niespełnieniem przez projektodawcę kryterium dopuszczalności.

Projekt swoim zasięgiem obejmuje cały subregion.

9. Czy wnioskodawcą może być tylko Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej posiadający akredytację (30 pkt. premiowych)?

Odp. Beneficjentem wsparcia może być tylko Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, posiadający akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii społecznej w rozumieniu KPRES, przyznanej w ramach Systemu Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej (AKSES).

30 punktów może otrzymać projekt realizowany na obszarze, na którym OWES realizuje projekt dofinansowany w ramach Działania 7.3.

10. Czy w projekcie mogą być tworzone oddziały 1 spółdzielni socjalnej, czy współpraca kilku spółdzielni z jedną grupą zarządzającą kilkoma spółdzielniami w różnych miastach?

Odp. Wnioskodawca zobowiązany jest realizować projekt ukierunkowany na tworzenie miejsc pracy w spółdzielniach socjalnych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.

11. Czy wkładem własnym w projekcie może być praca wolontariusza np. zarządzanie bieżącą działalnością spółdzielni lub osób uzyskujących wsparcie, którzy w ramach działań promocyjnych mieliby przygotować lub wesprzeć lokalną inicjatywę?

Odp. Co do zasady praca wolontariusza może stanowić wkład własny w projekcie. Wydatek objęty wkładem własny musi spełnić wszystkie wymagania wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Należy zdefiniować rodzaj wykonywanej przez wolontariusza nieodpłatnej pracy (określić jego stanowisko w projekcie); zadania wykonywane i wykazywane przez wolontariusza muszą być zgodne z tytułem jego nieodpłatnej pracy (stanowiska).

W ramach wolontariatu nie może być wykonywana nieodpłatna praca dotycząca zadań, które są realizowane przez personel projektu dofinansowany w ramach projektu.

12. Czy liczba miejsc pracy w regionie szczecineckim – 20, dotyczy całego regionu np. po 5 osób w 4 oddziałach spółdzielni?

Odp. Projektodawca winien zaplanować w projekcie osiągniecie wartości wskaźnika Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu dla osób wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego dla regionu szczecineckiego na poziomie 20 osób.

Powyższe kryterium przypisane jest dla regionu, a nie dla oddziałów spółdzielni.

13. Czy sposobem zagwarantowania środków finansowych na trwałość projektu może być umowa z samorządem lokalnym na zastosowanie w zamówieniach publicznych “klauzuli społecznej”?

Odp. Beneficjent zobowiązany jest do zapewnienia środków finansowych do utrzymywania projektu w okresie trwałości. We wniosku o dofinansowanie należy zagwarantować, iż utworzone w wyniku realizacji projektu miejsca pracy będą utrzymane prze co najmniej 12 miesięcy.

14. Czy będzie kosztem kwalifikowanym zatrudnienie osoby np. informatyka, który pracuje gdzie indziej lub prowadzi działalność gospodarczą?

Odp. Grupa docelowa musi być zgodna z zapisami w Regulaminie konkursu oraz z definicją przedsiębiorstwa społecznego zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa… . Z punktu widzenia celowości i racjonalności wydatkowania środków EFS nie jest zasadnym objęcie wsparciem osób, które pracują.

Dotacje służą tworzeniu miejsc pracy dla osób najbardziej oddalonych od rynku pracy.

W opinii MR jedynymi wyjątkami od tej zasady może być wsparcie:

– ubogiej osoby pracującej – jeśli zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym przyczyni się do redukcji ubóstwa tej osoby;

– dla osoby z niepełnosprawnością, która opuszcza ZAZ. Zatrudnienie w ZAZ jest szczególną formą zatrudnienia i jeśli w ZAZ pracują osoby z niepełnosprawnościami, które mają potencjał do zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw społecznych należy im to umożliwić.

15. Czy partnerzy rozliczają również koszty pośrednie proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich wynikających  z udziału w partnerstwie?

Odp. Koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu, których katalog został wskazany w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ( podrozdział 8.4). Podstawą wyliczenia limitu kosztów pośrednich jest wartość kosztów bezpośrednich.

W przypadku projektów partnerskich, w których Partner partycypuje w kosztach pośrednich należy pamiętać, iż suma kosztów pośrednich wskazana dla wszystkich podmiotów musi odpowiadać wartości procentowej określonej w stawce ryczałtowej.

16. Jak w projekcie ujmować rozliczenie wynagrodzeń dla pracowników spółdzielni socjalnej?

Odp. Główną formą wsparcia w ramach Działania 7.4 musi być przyznanie środków finansowych na utworzenie miejsc pracy, zatem we wniosku należy wskazać ilość dotacji x kwotę (max. sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia), jednak nie większą niż trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia dla jednego podmiotu.

17. Czy kosztem kwalifikowalnym będą: koszty związane np. z remontem pomieszczenia kuchni (środki trwałe), materiały budowlane, koszty prac specjalistycznych np. podłączenie gazu?

Odp. Należy pamiętać, iż kosztu w ramach projektu winy być bezpośrednio związane z realizowanym wsparciem. W przypadku przedmiotowego konkursu, głównie w postaci dotacji na utworzenie miejsc pracy. Zatem koszty w ramach środków trwałych i cross – financingu są kwalifikowalne, o ile są niezbędne m.in. do utworzenia miejsca pracy.

Ponadto dotacja przyznawana jest na podstawie biznesplanu, zatem wydatki, na pokrycie których będzie przyznana dotacja wynikają również z biznesplanu.

18. Czy tworząc i prowadząc spółdzielnie dofinansowaną w ramach konkursu można ubiegać się o sfinansowanie z Funduszu Pracy składek emerytalnych, rentowych, ZUS, czy kosztów wynagrodzeń zatrudnianych pracowników w ramach tzw. prac interwencyjnych, jednorazowego wsparcia na utworzenie miejsca pracy?

Odp. W ramach przedmiotowego konkursu można ubiegać się o przyznanie dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych lub w istniejących przedsiębiorstwach społecznych, zatem można pokryć koszty niezbędne ich utworzenia.

19. Na jakich obszarach OWES Szczecinek realizuje projekty w ramach Działania 7.3?

Odp. W ramach Działania 7.3 nie występuje OWES Szczecinek.

20. Czy będą dodatkowe pkt. premiujące, gdy działania spółdzielni będą szersze lub częściowo różniły się od obszarów z 7.3?

Odp. Kryterium: Projekt jest realizowany przez OWES na obszarze, na którym OWES realizuje projekt dofinansowany w ramach Działania 7.3.

Kryterium ma na celu zapewnienie komplementarności działań realizowanych na danym obszarze w ramach Działań 7.3 i 7.4.

Punkty premiujące za spełnienie przedmiotowego kryterium zostaną przyznane dla projektu, w którym Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie na realizację projektu w ramach Działania 7.3 na tożsamym obszarze (regionie) i planuje realizację zadań projektowych w ramach Działania 7.4.

21. Przy założeniu, że aplikować o środki mogą jedynie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej posiadające akredytację czy konieczne jest ogłoszenie odrębnego naboru partnerów dla projektu w ramach działania 7.4? Posiadamy akredytację przyznaną dla Ośrodka prowadzonego przez 7 partnerów i skład tego partnerstwa nie może ulec zmianie. Czy w związku z tym istnieje możliwość zmiany konfiguracji partnerów w zależności od subregionów na który będą składane wnioski?

Odp. W przykładowej sytuacji nie są Państwo zobligowani do ogłaszania naboru partnerów projektowych.

Ponadto, należy pamiętać, iż kryterium premiujące nr 5 mówi o tym, iż dodatkowe punkt dostaną te podmioty, które realizować będą projekt na terenie, na którym dostały dotacje na realizację projektu w ramach 7.3, zatem konstrukcja partnerów winna zostać tożsama z przyjęta w ramach projektów w 7.3.

22. Komplementarne partnerstwo np. szkoła, gmina, stowarzyszenia, instytucja szkoleniowa, przedsiębiorca prywatny. Czy jest wymagane?

Odp. Zawarcie partnerstwa nie jest wymogiem na poziomie obligatoryjnych kryteriów w ramach konkursu. Premiowane są projekty w formie partnerskiej zgodnie z kryterium premiującym nr 1.

Założenie Kryterium Premiującego ma na celu zachęcić projektodawców do realizowania projektów w partnerstwie wielosektorowym (co najmniej dwa sektory spośród sektora społecznego, prywatnego, publicznego).

Każde partnerstwo zawarte na rzecz wspólnej realizacji projektów finansowanych z EFS musi spełniać wymogi określone w Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020.

Kryterium będzie ocenione na podstawie treści wniosku.

23.Kryterium zgodność wsparcia – pkt. 4 Projekt skierowany jest do osób, które nie posiadały wpisu do CEiIDG lub nie były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Wątpliwość: w przedmiotowych rejestrach nie można zweryfikować osób tylko podmioty
i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Ponadto w informacjach dot. osób w KRS widnieją dane zarządu, co nie oznacza, że osoba ta jest zatrudniona, może bowiem pełnić funkcję w zarządzie społecznie, nadal pozostając bez zatrudnienia Dotyczy to głównie stowarzyszeń.

Odp: Przedmiotowe kryterium ma na celu skierowanie wsparcia dla uczestników najbardziej oddalonych od rynku pracy.

Projektodawca podczas kwalifikacji uczestników do projektu winien zweryfikować, czy uczestnik nie posiadał wpisu do wymienionych w kryterium rejestrów. Projektodawca winien dochować wszelkiej staranności podczas weryfikacji przedmiotowego kryterium w stosunku do wszystkich uczestników projektu np. poprzez wpisanie danych potencjalnego uczestnika projektu w wyszukiwarkę rejestru.

W przypadku osób znajdujących się w rejestrach w charakterze zarządu lub innych funkcji, jednakże pełniących w danym podmiocie funkcję społeczną, możliwe jest zakwalifikowanie ich jako uczestników do projektu, po uprzednim zbadaniu ich sytuacji na rynku pracy, w celu zapewnienia dostępu do projektu osobom zgodnym z grupą docelową dla CT9.

24. Czy w związku z tym, iż wsparcie w ramach konkursu należy realizować na obszarze danego (wymienionego w Regulaminie konkursu) subregionu wsparcie w postaci miejsca pracy należy oferować osobom z danego subregionu? Czy możliwa jest sytuacja, w której miejsca pracy
w przedsiębiorstwie społecznym powstają w subregionie szczecińskim, a faktycznie pracować będą osoby z subregionu stargardzkiego?

Odp: Projekty w ramach Działania 7.4 mają na celu stworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych na terenie wymienionych w Regulaminie konkursu subregionów. Zatem Wnioskodawca winien zapewnić, iż założone w projekcie wskaźniki odnoszące się do miejsc pracy zrealizowane będą na terenie subregionu, w którym realizowany będzie projekt.

Dodatkowo, z uwagi na realizację projektu na określonym terenie, w pierwszej kolejności wsparcie winno być kierowane do jego mieszkańców. Jednakże, jeśli na dane stanowisko pracy nie znajdzie się odpowiedni kandydat z danego subregionu możliwe jest zatrudnienie osoby spoza tego obszaru.

Należy pamiętać, iż dotacje udzielane w ramach projektu muszą być przeznaczone na stworzenie miejsca pracy, nie zaś na zatrudnienie danej osoby, co oznacza, iż w ramach przedmiotowego konkursu Wnioskodawca zobowiązany jest do zachowania trwałości miejsca pracy, nie ma natomiast obowiązku zachowania trwałości zatrudnienia konkretnej osoby na utworzonym w ramach projektu stanowisku, która np. z przyczyn leżących po stronie pracownika nie będzie mogła kontynuować zatrudnienia na danym stanowisku.

 25. Czy w ramach przedmiotowego konkursu można udzielić wsparcie – dotację – dla przedsiębiorstwa społecznego – spółdzielni socjalnej tworzonej przez dwie osoby prawne
z innego województwa, gdy spółdzielnia/oddział ma siedzibę w danym subregionie województwa zachodniopomorskiego?

Odpowiedź: Zgodnie z brzmieniem punktu 1 kryterium zgodności wsparcia, przyjętym dla przedmiotowego konkursu, wsparcie może być skierowane do osób lub podmiotów z obszaru województwa zachodniopomorskiego. W przypadku podmiotów minimalnym warunkiem jest posiadanie jednostki organizacyjnej na terenie województwa.

26. Wkład własny rzeczowy. Czy w ramach projektu można wnieść wkład własny w postaci rzeczowej, np. maszyny niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa, które po jego utworzeniu staną się majątkiem tego przedsiębiorstwa?

Odp: Wkładem własnym mogą być koszty związane z utworzeniem miejsca pracy, które w nowopowstałym przedsiębiorstwie będą stanowić majątek podmiotu.

Należy pamiętać, iż wkład własny musi być bezpośrednio związany z przedmiotem projektu  i jak każdy wydatek musi spełniać warunki kwalifikowalności wydatku zgodnie z Wytycznymi  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zasadność wydatku każdorazowo zostaje poddana weryfikacji podczas oceny wniosku  o dofinansowanie projektu.

27. Czy w ramach Działania 7.4 można wnieść wkład własny w postaci różnicy wsparcia pomostowego wypłacanego do projektu, a kosztami przedsiębiorstwa społecznego związanymi z jego funkcjonowaniem w okresie, w którym wypłacane jest wsparcie pomostowe.

Odpowiedź: Wkład własny do projektu mogą stanowić koszty związane z przedmiotem projektu, zatem odpowiednia część wsparcia pomostowego, zarówno w postaci finansowej, jak i w formie zindywidualizowanych usług może stanowić wkład własny do projektu. Jednakże wkładem własnym nie mogą być wydatki ponoszone przez przedsiębiorstwo społeczne  w wyniku bieżącej działalności w okresie realizacji projektu.

Zasadność wydatku każdorazowo zostaje poddana weryfikacji podczas oceny wniosku o dofinansowanie projektu.