Działanie 7.3 – faq

Dodano przez: pub pub | 12 kwietnia 2016

Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej

Proponowane zmiany zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego… Usługi wsparcia ekonomii społecznej są realizowane w ramach projektów wyłącznie przez OWES przy czym: o dofinansowanie w ramach RPO może ubiegać się podmiot lub partnerstwo świadczący łącznie wszystkie rodzaje usług wsparcia ekonomii społecznej wskazane w KPRES nieposiadający akredytacji, o ile uzyskają taką akredytację przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu. W przypadku gdy w trakcie realizacji projektu OWES utracił akredytację z przyczyn od niego niezależnych lub gdy jego akredytacja wygasła, OWES ten kontynuuje udzielanie wsparcia w ramach projektu pod warunkiem, że wystąpi z wnioskiem o przyznanie akredytacji niezwłocznie po jej utracie i ponownie ją uzyska. Wydatki poniesione przez beneficjenta od momentu utraty akredytacji przez OWES są kwalifikowalne pod warunkiem ponownego uzyskania akredytacji przez ten OWES.


1. Czy pole D 9 Zamówienia publiczne, we wniosku o dofinansowanie dotyczy projektów, w ramach których przewidziano jedynie stosowanie pzp, czy należy wypełnić je także w przypadku projektów, w ramach których przewidziano zamówienia publiczne w rozumieniu zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków…, tzn. zgodnie z pzp oraz zasadą konkurencyjności?

Odp. Informacje w przedmiotowym polu należy zawrzeć w odniesieniu do zamówień publicznych w rozumieniu zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków… Zapisy Instrukcji w tym zakresie zostaną doprecyzowane przy najbliższej jej aktualizacji.

2. Czy z uwagi na zakres obowiązków pełnionych przez kierownika OWES zgodnie ze Standardami działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, tj.: planowanie działań OWES, organizację pracy OWES, kierowanie kadrą OWES, odpowiedzialność za jakość usług świadczonych przez OWES, reprezentowanie OWES, kontrolowanie wykonywania działań OWES koszty związane z jego zatrudnieniem należy wskazać w ramach kosztów pośrednich, czy bezpośrednich projektu?

Odp. W przedstawionej sytuacji koszty wynagrodzenia kierownika OWES należy wykazać w ramach kosztów pośrednich. W przypadku, gdy pełni funkcję kierownika projektu jest to koszt kierownika, gdy zaś nie pełni tej funkcji, a wykonuje działania w zakresie przedstawionym w pytaniu – w ramach kosztu zarządu. Koszt kierownika OWES może być ujęty w ramach kosztów bezpośrednich jedynie w przypadku realizacji działań merytorycznych projektu, w zakresie i części odpowiadającej tym zadaniom.

3. Czy istnieje limit znaków dla całego wniosku?

Odp. Limity podane są dla poszczególnych pól, nie zaś dla całego wniosku.

4. Do której godziny w ostatnim dniu naboru można publikować wniosek?

Odp. System SL2014 pozwala na publikację wniosku również po upływie terminu określonego w Regulaminie konkursu. Jednakże ocenie podlegać będą jedynie te wnioski, które zostaną złożone zgodnie z zapisami w/w Regulaminu, tzn. do końca dnia 19.02.2016 r.

5. Czy w ramach pierwszego typu operacji, tj. usług animacyjnych można przeprowadzać działania upowszechniające wiedzę o ekonomii społecznej poprzez publikację biuletynów, artykułów w mediach?

Odp. Należy pamiętać, iż zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków… wydatki na działania świadomościowe są niekwalifikowalne chyba, że wynikają z zatwierdzonego w PO typu projektu. Nie dotyczy to działań informacyjno – promocyjnych projektu ujętych w ramach kosztów pośrednich.

6. W jakim miejscu wniosku o dofinansowanie należy opisać pomoc publiczną udzielaną przedsiębiorstwom społecznym?

Odp. Zgodnie ze stanowiskiem IZ we wniosku o dofinansowanie należy wykazać pomoc publiczną/pomoc de minimis jedynie w przypadku, gdy to wnioskodawca jest beneficjentem pomocy. Zatem w przypadku opisanym w pytaniu nie należy identyfikować projektu jako objętego zasadami pomocy publicznej, jednak we wniosku o dofinansowanie należy wykazać wydatki na poziomi odpowiadającym dofinansowaniu. Ponadto, należy pamiętać, iż Wnioskodawca zobowiązany jest realizować projekt/ udzielać wsparcia zgodnie z prawodawstwem krajowym, co oznacza, iż zobowiązany jest udzielać informacji dot. pomocy publicznej/ de minimis odpowiednim podmiotom/organom. W związku z tym w części G 9 lub 10 wniosku Wnioskodawca winien wskazać, iż będzie on udzielam w ramach projektu pomoc publiczna/de minimis zgodnie z prawodawstwem krajowym, a także wskazane we wniosku koszty są poprawne pod względem intensywności wsparcia.

7. Jakiego okresu dotyczą zakładane wartości wskaźników zawarte w Regulaminie konkursu?

Odp. W Regulaminie konkursu wskazano wartości docelowe wskaźników dotyczą danego projektu realizowanego na wskazanym w opisie kryterium obszarze terytorialnym.

8. Proszę o doprecyzowanie korelacji pomiędzy wskazaniem w typie operacji c – działań skierowanych do istniejących podmiotów ekonomii społecznej, a wskaźnikami obrazującymi zmiany w przedsiębiorstwach społecznych.

Odp.: Pojęcie podmiot ekonomii społecznej jest szersze niż pojecie przedsiębiorstwa społecznego, które się w nim zawiera. Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego… dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu inwestycyjnego 9v, w przypadku usług biznesowych realizowanych w ramach typu operacji c zobowiązano Projektodawców do osiągnięcia wskaźników dotyczących przedsiębiorstw społecznych, zgodnie z definicją przedsiębiorstwa społecznego w rozumieniu w/w Wytycznych. Przedmiotowe wskaźniki wynikają również z akredytacji.

9. Jaki w polu A 4.1 wniosku o dofinansowanie projektu – Typ obszaru realizacji – należy zaznaczyć obszar w ramach Działania 7.3?

Odp. Należy wskazać dominujący dla obszaru realizacji typ obszaru. W przypadku braku możliwości wyboru odpowiadającego obszarowi realizacji należy wybrać “nie dotyczy”.

10. Czy wnioskodawcą w projekcie musi być lider Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, czy też wnioskodawcą może być partner wchodzący w konsorcjum Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej?

Odp. Wnioskodawcą może być OWES, który uzyskał akredytację właściwego ministra lub złożył wniosek o akredytację. W przypadku, gdy akredytację uzyskało konsorcjum wnioskodawcą będzie konsorcjum, zgodnie z uzyskanym świadectwem akredytacji.

11. Czy w przypadku projektu partnerskiego należy podzielić koszty pośrednie pomiędzy partnerów?

Odp. Tak. Należy tego dokonać w proporcjach dopowiadających kosztom pośrednim ponoszonym przez partnerów projektu, zgodnie z zapisami umowy partnerskiej. Należy pamiętać, iż ogólna kwota kosztów pośrednich nie może przekroczyć wartości odpowiadającej właściwemu % kosztów.

12. Czy w ramach projektu można wnieść wkład własny ze źródeł Funduszu Pracy?

Odp. Tak. Jednakże należy pamiętać, iż w ramach budżetu projektu mogą wykazany być jedynie te wydatki, które wynikają z operacji w ramach danego Działania.

13. Czy wskaźnik określony w Regulaminie konkursu „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)” należy mierzyć od ogółu uczestników, czy uczestników będących osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym?

Odp.: Przedmiotowy wskaźnik należ mierzyć w odniesieniu do osób będących osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.