Działanie 7.2 – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 8 sierpnia 2016

Najczęściej pojawiające się pytania w ramach konkursu 7.2 RPO WZ
1.    Czy w podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej zaliczyć możemy spółdzielnie socjalną?    Jako jednostka samorządu terytorialnego w partnerstwie z innym podmiotem chcielibyśmy uzyskać wsparcie na utworzenie takiej spółdzielni.
W ramach Działania 7.2 RPO WZ wsparcie ukierunkowane jest na tworzenie podmiotów, które będą realizować zadania wynikające z Priorytetu Inwestycyjnego 9i, a więc usług aktywnej integracji na rzecz osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W celu demarkacji pomiędzy PI 9i a PI 9v Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WZ 2014-2020 wyodrębnia Działanie 7.4, skierowane w głównej mierze na wsparcie związane z tworzeniem i przystępowaniem do spółdzielni socjalnych. W związku z powyższym, w ramach przedmiotowego konkursu, poprzez podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) należy rozumieć np. fundacje i stowarzyszenia, nie zaś spółdzielnie socjalne. Niemniej jednak, po 29 listopada 2016 r., na kiedy to przewidziano rozstrzygnięcie konkursu w ramach Działania 7.4, będą mogli Państwo skontaktować się z potencjalnymi Beneficjentami Działania w celu zgłoszenia chęci założenia spółdzielni, dzięki czemu będą Państwo mogli otrzymać wsparcie w niniejszym zakresie.

 

2. Czy może być wkładem własnym nieruchomość, co do której beneficjent nie ma aktu własności, a użytkuje ją na podstawie umowy użyczenia?

Budynki, urządzenia, pomieszczenia itp., mimo że nie są własnością Beneficenta/Partnera, mogą być wykazane w projekcie jako wkład własny, gdy są udostępnione/ użyczone przez inne podmioty. Przy czym możliwość wykorzystania przez beneficjenta/partnera budynku, urządzenia lub pomieszczenia musi być uregulowana np. w umowie dzierżawy czy użyczenia. O zakwalifikowaniu źródła pochodzenia wkładu własnego (publiczny/prywatny) decydować będzie status prawny beneficjenta/partnera/osoby trzeciej, w tym przypadku podmiotu

 

 3.  Czy kwoty zawarte w Zestawieniu standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu nr: RPZP.07.02.00-IP.02-32-K11/16, w ramach Działania 7.2, dotyczące wynagrodzeń zawierają również narzuty pracodawcy?

Tak kwoty wynagrodzeń zawarte w Zestawieniu standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu nr: RPZP.07.02.00-IP.02-32-K11/16, w ramach Działania 7.2 zawierają pełen koszt, w tym koszty pracodawcy.

4. Czy wkład własny może być wykazany w kosztach pośrednich rozliczanych ryczałtem i w jaki sposób winien on być wykazany we wniosku o dofinansowanie?

Wkład własny może być wnoszony zarówno w ramach kosztów bezpośrednich jak i pośrednich. W ramach kosztów pośrednich, rozliczanych ryczałtem, żadne dokumenty księgowe nie podlegają weryfikacji i monitorowaniu. Wkład własny wnoszony w ramach kosztów pośrednich traktowany jest zawsze jako pieniężny i nie ma konieczności wskazywania we wniosku o dofinansowanie czy jest to wkład pieniężny czy niepieniężny. Jednakże w celu prawidłowego wyliczenia dofinansowania, wnioskodawca winien we wniosku o dofinansowanie w „uzasadnieniu kosztów” wskazać wysokość wkładu własnego ponoszonego w ramach kosztów pośrednich oraz sposób jego wyliczenia, a także z jakich źródeł będzie on pochodził. Ponadto jeśli wkład własny będzie ponoszony w ramach kosztów bezpośrednich i pośrednich wnioskodawca winien wskazać wysokość wkładu własnego dla każdego z tych kosztów.

 

5. Czy osoby zamieszkujące poza województwem zachodniopomorskim, przechodzące z istniejącego WTZ (znajdującego się na terenie woj. zachodniopomorskiego) do ZAZ- u tworzonego na terenie woj. zachodniopomorskiego w ramach projektu, mogą być uczestnikami projektu?

Nie mogą, gdyż zgodnie z kryterium dopuszczalności, zgodność wsparcia, projekt skierowany jest do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego (w przypadku osób fizycznych) tzn. pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego „miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”. Zatem, aby osobę zakwalifikować jako uczestnika projektu musi on spełnić przynajmniej jedną z wymienionych w kryterium przesłankę.

6. Na chwilę obecną został złożony wniosek o dofinansowanie budowy budynku z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej w ramach Działania 9.2. Wnioskodawca chciałby równolegle prowadzić szkolenia dla osób, które podjęłyby zatrudnienie w ZAZ oraz działania mające na celu przygotowanie potencjalnych pracowników do pracy pod kątem działalności, które mają zostać uruchomione w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

Działanie 7.2 w głównej mierze zakłada wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej, w tym ZAZ, zatem efektem projektu musi być powstanie podmiotu, dzięki czemu możliwe będzie wsparcie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osiągniecie założonych dla Działania wskaźników.
Z uwagi jednak na demarkację pomiędzy Działaniami 7.1 i 7.2 – kierowanymi do tej samej grupy docelowej i realizującymi te same wskaźniki – należy zauważyć, iż samo wsparcie dla osób określonych w grupie docelowej należy realizować w ramach Działania 7.1, zaś wsparcie osób poprzedzone powstaniem struktur organizacyjnych podmiotu, uzyskanie statutu ZAZ, doposażenie itp. winno być planowane w ramach Działania 7.2.