Działanie 6.6 – faq

Dodano przez: pub pub | 12 kwietnia 2016

1. Do jakiego wskaźnika rezultatu bezpośredniego w ramach Działania 6.6 należy kwalifikować osoby z poszczególnych grup odbiorców wsparcia wyszczególnionych w Regulaminie konkursu dla Działania 6.6?

1a. W przypadku, gdy projekt skierowany jest osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy rezultat odnosi się do wskaźnika rezultatu bezpośredniego Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu.

Zgodnie z definicją przyjętą w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (załącznik nr 2) wskaźnik mierzy liczbę osób, które dzięki wsparciu EFS w zakresie zapewnienia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz, w przypadku gdy wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia (diagnoza opcjonalna) – w zakresie aktywizacji zawodowej – znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu. Wskaźnik mierzy liczbę osób, które w dniu przystąpienia do projektu były bezrobotne lub bierne zawodowo. Definicja osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo zgodna z definicjami wskaźników pn.: liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie oraz liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie, zawartymi w części dot. wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich priorytetach inwestycyjnych. Osoby poszukujące pracy są rozumiane jako osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Osoby nowo zarejestrowane w publicznych służbach zatrudnienia jako poszukujące pracy należy wliczać do wskaźnika, nawet jeśli nie mogą one od razu podjąć zatrudnienia.

Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie. We wskaźniku należy uwzględniać wszystkie osoby, które w okresie do czterech tygodni po zakończeniu udziału w projekcie podjęły pracę lub jej poszukują.

1b. W przypadku, gdy projekt skierowany jest osób opiekujących się dziećmi do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osoby zatrudnione na czas określony, pracujące będące w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, rezultat odnosi się do wskaźnika rezultatu bezpośredniego Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu.

Zgodnie z definicją przyjętą w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (załącznik nr 2) wskaźnik mierzy liczbę osób pracujących, które dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach projektu powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka w wyniku działań związanych z zapewnieniem miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. We wskaźniku należy wykazać osoby, które wróciły na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.
We wskaźniku uwzględniane są osoby, które w dniu przystąpienia do projektu były pracujące. Osoby pracujące definiowane jak we wskaźniku liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie.Wskaźnik mierzony w trakcie realizacji projektu, niemniej informacje dotyczące statusu zatrudnienia mogą być weryfikowane do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie.

2.Czy można sfinansować koszt opiekuna, który jest już zatrudniony w placówce?

Odp. Beneficjent wykazuje we wniosku o dofinansowanie swój potencjał kadrowy, przy czym jako potencjał kadrowy rozumie się powiązane z beneficjentem osoby, które zostaną zaangażowane w realizację projektu, w szczególności jako osoby zatrudnione i planowane do oddelegowania do projektu.

3. Potencjał finansowy w przypadku placówki funkcjonującej mniej niż rok.

Odp. W sytuacji, gdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie (lub jego partner) funkcjonuje krócej niż rok, jako obrót powinno się wskazać wartość właściwą dla typu podmiotu (wartość przychodów, wydatków albo kosztów), odnoszącą się do okresu liczonego od rozpoczęcia przez dany podmiot działalności do momentu zamknięcia roku obrotowego, w którym tę działalność rozpoczął. Nie jest konieczne, aby okres, którego te dane dotyczą trwał pełnych 12 miesięcy, istotne jest natomiast, aby kończył się on w momencie zamknięcia roku obrotowego podmiotu. Podczas oceny potencjału finansowego nie jest możliwe stosowanie proporcji – oznacza to, iż w przypadku gdy wnioskodawca wskazuje obrót za okres krótszy niż rok, ocena potencjału odnosi się zawsze do pełnej wartości wydatków w roku w którym są one najwyższe.

4. Jak liczyć wkład własny, gdy posiada się wyposażoną salę?

Odp. W ramach Działania 6.6 beneficjent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego nie mniejszego niż 5%. Wkład własny do projektu może zostać wniesiony w formie wkładu pieniężnego i niepieniężnego. Wkład własny wniesiony w formie wkładu pieniężnego, stanowi opłacenie przez beneficjenta ze środków własnych wydatków kwalifikowalnych w projekcie np.: za wynajem sali lub utrzymania powierzchni biurowych.
Warunkiem kwalifikowalności wkładu niepieniężnego w przypadku wykorzystania nieruchomości na rzecz projektu jest jej wartość, która ma nie przekroczyć wartości rynkowej, ponadto wartość nieruchomości powinna być potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) – aktualnym w momencie złożenia rozliczającego go wniosku o płatność.
W przypadku, gdy wkładem własnym nie jest cała nieruchomość; mogą być to np. sale, których wartość wycenia się jako koszt eksploatacji/utrzymania danego metrażu (stawkę może określać np. taryfikator danej instytucji).
Dowodem poniesienia wydatku jest zapłacona faktura, inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej lub – w przypadku wkładu niepieniężnego – dokumenty, o których mowa w podrozdziale 6.10, bez uszczerbku dla warunków określonych w wytycznych programowych, o których mowa w rozdziale 4 pkt 7, wraz z odpowiednim dokumentem potwierdzającym dokonanie płatności.
Wkład niepieniężny powinien być wnoszony przez wnioskodawcę ze składników jego majątku lub z majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie.
W przypadku, wkładu niepieniężnego zastosowanie mają zapisy podrozdziału 6.10 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

5. Przedszkole i żłobek w jednym budynku, jak to ująć w projekcie (budżet).

Odp. W przypadku, gdy żłobek i przedszkole funkcjonują w jednym budynku w budżecie należy wskazać wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka w części dotyczącej projektu.

6. Informacja o kosztach kwalifikowalnych, dobór grupy docelowej.

Odp. Beneficjent w ramach przedmiotowego konkursu zobowiązany jest do stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 oraz Regulaminu konkursu. W ramach Działania 6.6 kwalifikowalne są m. in. następujące koszty:

 • dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp.;
 • zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki);
 • zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
 • wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
 • modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;
 • zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty żywienia dzieci;
 • finansowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień, w przypadku udziału w projekcie dzieci niepełnosprawnych, np. zatrudnienie asystenta dziecka, dostosowanie posiłków z uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z niepełnosprawności dziecka, zakup pomocy dydaktycznych adekwatnych do specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności, w oparciu o indywidualnie przeprowadzoną diagnozę;
 • finansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi lub wynagrodzenia dziennego opiekuna (w tym finansowanie przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna) lub niani dla opiekunów dzieci do lat 3.

Projekty w ramach Działania 6.6 muszą być skierowane bezpośrednio do następującej grupy odbiorców:

 • osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy,
 • osób opiekujących się dziećmi do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osób zatrudnionych na czas określony, pracujących będących w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.

7. Czy można sfinansować szkolenia kadry żłobka w ramach projektu?

Odp. W ramach Działania 6.6 możliwe jest sfinansowanie przeszkolenia zawodowego opiekuna dziennego w ramach 4 typu projektu.

8. Czy jest przewidziana forma zaliczek? Czy operacje należy najpierw zrealizować, ponieść koszty i złożyć wniosek
o płatność? Czy można najpierw uzyskać dotację i realizować zadania?

Odp. Zasady finansowania projektu określa umowa o dofinansowanie projektu stanowiąca załącznik 7.2 do Regulaminu konkursu, SOOP oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące rozliczania wydatków w projekcie i przekazywania transz zawierają się w pkt. 5.1.9. Regulaminu konkursu oraz umowie o dofinansowanie.

9. Proszę o uściślenie kosztów związanych z cross-financingiem oraz środkami trwałymi. Czy np. klapy oddymiające dachu, dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, tj.: podjazd, schodołaz, szerokie drzwi, uchwyty przy toaletach, pokrycie kosztów projektu architektonicznego, pokrycie kosztów rzeczoznawców będą środkami trwałymi czy cross-financingiem?

Odp. Cross-financing w ramach projektów współfinansowanych z EFS może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Cross-financing może dotyczyć wyłącznie:

 • zakupu nieruchomości,
 • zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku,
 • dostosowania lub adaptacji (prace remontowo – wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.

Zakup środków trwałych, za wyjątkiem zakupu nieruchomości, infrastruktury i środków trwałych przeznaczonych na dostosowanie lub adaptację budynków i pomieszczeń, nie stanowi wydatku w ramach cross-financingu. Koszty pozyskania środków trwałych do realizacji projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile we wniosku zostanie uzasadniona konieczność pozyskania środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.), uwzględniając przedmiot i cel danego projektu; wymóg dotyczy wyłącznie środków trwałych o wartości początkowej równej lub wyższej niż 3 500 PLN netto.

10. Czy jeśli stworzymy 10-12 miejsc pobytu dzieci do lat 3 to czy należy zachować jakieś proporcje osoby niepełnosprawne/osoby pełnosprawne?

Odp. Kryteria wyboru projektu w ramach Działania 6.6 nie określają proporcji w jakiej powinny zostać objęte wsparciem dzieci pełnosprawne i dzieci z niepełnosprawnościami. Regulamin konkursu zakłada zachowanie limitu tylko w przypadku dokonania przez wnioskodawcę wyboru kryterium premiującego 3 Opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami w wieku do lat 3 stanowią co najmniej 10% grupy docelowej projektu.

11. Czy w przypadku realizacji projektu na 3 lata możliwe będzie finansowanie pełnych kosztów wynagrodzenia dwóch miejsc pracy pracowników merytorycznych?

Odp. W ramach Działania 6.6 możliwe jest finansowanie kosztów wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3. Należy jednak mieć na uwadze, iż zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 oraz Regulaminem konkursu okres finansowania działalności bieżącej, nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków lub klubów dziecięcych, nie jest dłuższy niż 24 miesiące, natomiast okres finansowania kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 jest dostępny, względem konkretnego dziecka i opiekuna, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

12. Czy jest możliwe finansowanie dyrektora żłobka, który nie będzie odpowiedzialny za kwestie opieki nad dziećmi i nie będzie kierownikiem projektu, ale jego funkcja jest niezmiernie ważna w celu prawidłowego funkcjonowania całego podmiotu? Jeśli tak, to w ramach kosztów pośrednich czy bezpośrednich?

Odp. Koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane do projektu np.: kierownik jednostki stanowią koszty zarządu, są kwalifikowalne i stanowią koszty pośrednie projektu.

13. Jak należy rozumieć stwierdzenie: monitorowanie na bieżąco sytuacji zawodowej osób objętych wsparciem w projekcie? Czy mają to być narzędzia opracowane na użytek wewnętrzny projektu przez wnioskodawcę np. karta monitorowania itp.?

Odp. Beneficjent w celu potwierdzenia spełnienia kryteriów kwalifikowalności uczestników projektu zobowiązany jest w trakcie realizacji projektu do weryfikacji ich kwalifikowalności. Sposób w jaki będzie dokonywał tej weryfikacji należy do beneficjenta np.: poprzez zobowiązanie uczestnika projektu do przedłożenia dokumentów potwierdzających jego zatrudnienie.

14. Czy dostosowanie/adaptacja pomieszczenia do pracy (tj. biura/pokoju opiekunów), dyrektor żłobka/kadry opiekunów, stanowi koszt kwalifikowalny? Czy jest to koszt bezpośredni?

Odp. Co do zasady koszty związane z dostosowaniem lub adaptacją (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń są kwalifikowalne do wysokości limitu określonego w Regulaminie konkursu i stanowią wydatki objęte cross-financingiem. Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydatki w ramach cross-financingu mogą dotyczyć wyłącznie tych kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem realizacji równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Kwalifikowalność wydatków weryfikowana jest na etapie oceny wniosku o dofinansowanie pod kątem ich, niezbędności, racjonalności i adekwatności do zakresu merytorycznego projektu w tym opisu grupy docelowej i planowanego wsparcia.

15. Czy kwalifikowalny i bezpośredni jest koszt – dyrektor żłobka?

Odp. Koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane do projektu np.: kierownik jednostki stanowią koszty zarządu, są kwalifikowalne i stanowią koszty pośrednie projektu.

16. Kryterium premiujące nr 3. Czy w tym kryterium jest mowa o opiekunach z niepełnosprawnościami, i że stanowią 10% grupy docelowej czy o dzieciach z niepełnosprawnością?

Odp. Kryterium premiujące 3 Opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami w wieku do lat 3 stanowią co najmniej 10% grupy docelowej projektu co oznacza, że 10% grupy docelowej stanowią opiekunowie dzieci niepełnosprawnych do lat 3.

17. Jak należy rozumieć trwałość projektu? Czy trwałość finansowania przedsięwzięcia i struktur organizacyjnych polega na utrzymaniu żłobka w takim samym kształcie jak zostało to przewidziane w projekcie, tj.: liczbą dzieci objętych wsparciem?

Odp. Poprzez trwałość należy rozumieć instytucjonalną gotowość miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do świadczenia usług w ramach utworzonych w projekcie miejsc opieki. Powstała liczba miejsc w projekcie musi być równa liczbie miejsc w gotowości.

18. Czy możliwe jest rozpoczęcie projektu od przyszłego 2017 roku?

Odp. Regulamin konkursu dla Działania 6.6 nie określa początkowej i końcowej daty realizacji projektu, tym samym możliwe jest rozpoczęcie projektu w 2017 r., jednakże należy pamiętać, iż końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.

19. Czy uczelnia jest rozumiana jako zakład pracy?

Odp. Zakład pracy jest jednostką organizacyjną będącą placówką zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę. Powyższe wskazuje, iż uczelnia wyższa jest zakładem pracy.

20. Czy żłobek przyzakładowy może mieć siedzibę w gminie ościennej, innej niż zakład pracy?

Odp. Co zasady nie ma przeciwwskazań aby żłobek przyzakładowy znajdował się w gminie ościennej.

21. Czy projekt może realizować kilka firm w partnerstwie z tej samej branży? Czy przysługują punkty premiujące?

Odp. W ramach Działania 6.6 nie przewiduje się premii punktowej za realizację projektu w partnerstwie.

22. Jaka jest minimalna liczba miejsc dla dzieci?

Odp. Kryteria wyboru projektów nie określają liczby miejsc opieki do lat 3.

23. Czy warunek aktywizacji mam jest spełniony jeżeli pracownik jest na 3 letnim urlopie wychowawczym i wróci do pracy wcześniej?

Odp. Podjęcie pracy przez mamę będącą na urlopie wychowawczym po przerwie związanej z urodzeniem\wychowaniem dziecka w wyniku działań związanych z zapewnieniem miejsc opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, przyczynia się do osiągnięcia oczekiwanych efektów wsparcia tj. wskaźnika rezultatu.

24. Ile czasu rodzic musi utrzymać pracę?

Odp. Dokumenty programowe dla działania 6.6. nie określają okresu zatrudnienia w odniesieniu do opiekuna dziecka do lat 3. Wnioskodawca zobowiązany jest do monitorowania na bieżąco sytuacji zawodowej osób objętych wsparciem w ramach projektu.

25. Czy jest możliwa częściowa odpłatność usługi przez rodziców? Jeśli tak, to w jaki sposób? Czy można by wtedy zróżnicować opłaty w zależności od grupy docelowej? Czy nie będzie to przychód w projekcie?

Odp. Istnieje możliwość częściowej odpłatności usługi przez rodziców jednakże każdorazowo musi zostać to rzetelnie uzasadnione. Możliwość wniesienia opłat nie może ograniczać udziału w projekcie grupom docelowym. W przypadku pobierania powyższych opłat należy mieć na uwadze, iż powinny być one symboliczne i nie stanowić istotnej bariery. Mogą być wykazane jako wkład własny w budżecie projektu, w innym przypadku będzie stanowić to dochód projektu, który podlega zwrotowi.

26. Jeśli osoba/rodzic w ciągu trzech miesięcy od momentu podpisania umowy o świadczenie opieki nad jej dzieckiem nie znajdzie zatrudnienia (mimo podejmowania starań), czy koszt poniesiony za to dziecko nadal będzie kwalifikowalny? Czy rodzic będzie musiał zwrócić pieniądze?

Odp. Koszty poniesione w okresie trzech miesięcy od momentu podpisania umowy o oświadczenie opieki nad dzieckiem, w przypadku braku podjęcia zatrudnienia przez opiekuna dziecka do lat 3, są kwalifikowalne. Pamiętać należy jednak, że zgodnie z kryterium dopuszczalności w przypadku nie podjęcia przez opiekuna dziecka do lat 3 pracy, umowa o świadczenie opieki zostaje rozwiązana.

27. Czy można uwzględnić koszty dzierżawy pomieszczeń?

Odp. Możliwe jest uwzględnienie w ramach projektu kosztów dzierżawy (najmu) pomieszczeń.