Działanie 6.5 – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 1 grudnia 2016

FAQ – najczęściej zadawane pytania
1. W związku z uruchomieniem konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K17/16 , zgodnie z kryterium dopuszczalności nr 1 “Beneficjent od co najmniej 1 roku na dzień złożenia wniosku posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa zachodniopomorskiego. W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie, czy biuro handlowe firmy, wnioskującej o dofinansowanie w ramach konkursu stanowi „prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu”, przy założeniu, że nie jest wpisane do KRS? Czy w przypadku projektu partnerskiego, w którym to Partner spełnia warunek min. rocznego prowadzenia oddziału na terenie woj. zachodniopomorskiego, ww. kryterium będzie spełnione?
Przywołane kryterium dotyczy wyłącznie Beneficjenta, zatem posiadanie przez Partnera “siedziby, filii, delegatury, oddziału czy innej prawnie dozwolonej formy organizacyjnej działalności podmiotu na terenie województwa zachodniopomorskiego “nie wykazuje przesłanek wymaganych do spełnienia kryterium. Niemniej jednak, prowadzenie oficjalnej działalności poprzez biuro terenowe firmy, funkcjonujące w danym województwie (informacje o tym powinny znajdować się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), mieści się w kategorii „prawnie dozwolona forma organizacyjna działalności podmiotu”, o której mowa w ww. kryterium.
Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że weryfikacja spełnienia kryterium odbywa się na etapie oceny wniosku o dofinansowanie na podstawie zapisów treści wniosku. Ponadto prawdziwość informacji podanych we wniosku w tym zakresie potwierdzana jest na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu oraz w trakcie realizacji projektu podczas prowadzonych kontroli.
2.Czy istnieje możliwość odprowadzania składek na ubezpieczenie rentowe emerytalne oraz wypadkowe? I czy w przypadku pojawienia się takiej możliwości  można zaplanować stypendia w wysokości więcej niż 120 %
Zgodnie z Regulaminem konkursu oraz Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014- 2020, osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe, które  miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia, wysokość stypendium szkoleniowego ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium to nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pragnę zaznaczyć, iż stypendium szkoleniowe musi  obligatoryjnie wynieść równo 120% zasiłku, chyba, że liczba godzin szkolenia  wynosi mniej niż 150 godzin/ miesięcznie. Kwotę należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
Jednocześnie, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, kwota stypendium jest kwotą brutto nie uwzględniającą składek na ubezpieczenie społeczne. Osoby uczestniczące w szkoleniach w ramach projektu podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym i wypadkowemu, jeśli nie mają innych tytułów powodujących obowiązek ubezpieczeń społecznych (art. 6 ust. 1 pkt 9a w związku z art. 9 ust. 6a oraz art. 12 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych- Dz. U. z 2016r.poz. 963,z późn. zm.). Płatnikiem składek za te osoby jest beneficjent realizujący projekt, w którym uczestniczy dana osoba. Koszt składek ponoszonych przez beneficjenta jest wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie i powinien stanowić odrębny od stypendium szkoleniowego wydatek w budżecie wniosku o dofinansowanie.
3. Jak postepować w generatorze w przypadku pomocy publicznej na pierwszym poziomie.
Obrazując to na przykładzie – jeżeli pieniądze pochodzą ze środków UE, a Wnioskodawca umowę o dofinansowanie podpisuje z Wojewódzkim Urzędem Pracy (poprzez przekazanie ich na pokrycie działań np. instytucji otoczenia biznesu skierowanych do przedsiębiorców), to jako ostatni za te działania płaci Wnioskodawca, z którego rachunku pokrywane są działania. Co za tym idzie, to Wnioskodawca jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej (nie UE i nie WUP), a przedsiębiorcy (grupa docelowa) są odbiorcami pomocy.
Niemniej jednak, w części G.10 należy wykazać wszystkie, wymagane Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu…, informacje dotyczące występowania pomocy publicznej/de minims w projekcie (także na drugim poziomie).
W związku z powyższym, zaznaczenie w teście pomocy publicznej choćby jednej odpowiedzi na „NIE” – o ile będzie to zgodne ze stanem rzeczywistym, który należy interpretować tak, jak wyjaśniono powyżej – nie będzie niezgodne ani z Instrukcją…, ani z przepisami o pomocy publicznej.
4.Czy we wniosku można używać własne skróty jeśli treść już się nie mieści i czy w takim przypadku kryterium dopuszczalności nr 7 zostanie spełnione?
We wniosku o dofinansowanie można używać skrótów powszechnie używanych w języku polskim. Wniosek musi być czytelny i zrozumiały dla osob oceniających.
5. Gdzie ująć budżet szczegółowy w przypadku rozliczania zadań kwotami ryczałtowymi?
Budżet szczegółowy w przypadku rozliczania zadań kwotami ryczałtowymi należy ująć w punkcie G.1.2 wniosku  „Planowane wydatki w ramach kosztów bezpośrednich”, zaznaczając uprzednio w punkcie G.1.1 „Nie” w sekcji „wydatki rzeczywiście ponoszone” co automatycznie przypisze wartość „Tak” w sekcji „wydatki rozliczane ryczałtowo”. Dodawaniu kolejnych wydatków w ramach zadania służy funkcja „dodaj wydatek”.

Pytania dot. RPO WZ

6. IP RPO WZ w Regulaminie naboru rekomenduje wprowadzenie do wniosku o dofinansowanie wskaźników adekwatnych (w II edycji projektów RPO WZ były to tzw. wskaźniki specyficzne, które wybieraliśmy wszystkie). Czy muszą one wszystkie zostać wybrane we wniosku o dofinansowanie, czy PUP-y mogą wybrać kilka z nich (jeśli tak to ile obligatoryjnie?)
Odp.  Należy wybrać wszystkie wskaźniki adekwatne dla grupy docelowej oraz zaplanowanych w projekcie zadań/działań tj. w przypadku, gdy w ramach projektu zaplanowano objęcie wsparciem osób w wieku 50 lat i więcej w części E wniosku o dofinansowanie należy ująć wskaźnik „Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które zakończyły udział w projekcie zgodnie ze ścieżką”. W przypadku, gdy w projekcie zaplanowano realizację staży wówczas należy określić wskaźnik „Liczba osób, które zakończyły udział w praktykach zawodowych/stażach”.
7. Czy wybór rodzaju szkolenia, które zaplanujemy do realizacji w ramach III edycji RPO WZ musi być potwierdzony we wniosku o dofinansowanie opisem, że służy nabywaniu kwalifikacji określonych jako deficytowe w ramach dokumentu Barometr zawodów 2016 lub jest odpowiedzią na potrzeby konkretnych pracodawców?
Odp. W przypadku RPO WZ nie jest wymagane ujęcie opisu we wniosku o dofinansowanie wskazującego aby szkolenia zawodowe prowadziły do zdobycia kwalifikacji lub kompetencji w zawodach wskazanych jako deficytowe w oparciu o dane wynikające z dokumentu Barometr zawodów lub w odpowiedzi na potrzeby konkretnych pracodawców. Jednakże, należy mieć na uwadze, iż realizacja projektu stanowi odpowiedź na rzeczywiste zidentyfikowane problemy na rynku pracy w danym powiecie i rodzaj szkoleń powinien zostać wybrany tak, aby zostały zwiększone szanse na podjęcie stałego zatrudnienia uczestników po ukończonych szkoleniach.
8. Czy osoby, które były uczestnikami I i/lub II edycji projektów w ramach POWER i RPO mogą uczestniczyć w III edycji projektów?
Odp. W opinii IP RPO i PO WER w ramach III edycji projektów mogą uczestniczyć byli uczestnicy I i/lub II edycji. Jednakże, należy  mieć na uwadze efektywność oferowanego wsparcia a tym samym w opinii IP nie jest rekomendowane oferowanie uczestnikowi tożsamych form pomocy np. sfinansowanie tego samego rodzaju szkolenia w I i/lub II edycji oraz w III edycji. Każdorazowo decyzja w tym zakresie należy do PUP i zależy od indywidualnej sytuacji uczestnika projektu w tym zdiagnozowanych w IPD potrzeb.
9. Czy we wniosku o dofinansowanie projektu RPO musi zostać wybrany/określony wskaźnik „Liczba osób, które nabyły kompetencje po opuszczeniu programu”, jeżeli w projekcie przewiduje się wyłącznie szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji?
Odp. W przypadku, gdy w projekcie nie założono szkoleń prowadzących do uzyskania kompetencji w części E wniosku o dofinansowanie nie należy wykazywać wskaźnika „Liczba osób, które nabyły kompetencje po opuszczeniu programu”.
10. Jakie odpowiedzi należy zaznaczyć w polu A.12.1 i 12.2/12.3 oraz G.10 wniosku o dofinansowanie?
Odp. W przypadku projektów realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach naboru nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-P01/17 pomoc publiczna/pomoc de minimis wystąpić może wyłącznie na drugim poziomie, tj. udzielana będzie przez Beneficjenta. W związku z powyższym, we wniosku o dofinansowanie należy: W pkt. A.12.1 Czy projekt jest objęty pomocą publiczną i/lub de minimis? wybrać opcję „NIE” wówczas pkt. A.12.2 Podstawa prawna udzielenia pomocy publicznej wypełnione zostanie automatycznie. W pkt. A.12.3 Analiza wstępowania pomocy publicznej należy wypełnić test odpowiadając na 5 pytań/przesłanek weryfikujących poprawność odpowiedzi wskazanej w pkt. A 12.1. Pole G.10 Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego  – nie dotyczy (wyłączone w naborze).
11. Czy w ramach realizacji projektu możliwe jest refundowanie kosztów opieki nad dzieckiem jako wsparcie towarzyszące podczas realizacji działań jak staże czy szkolenia?
Odp. Możliwe jest zrefundowanie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 jako wsparcie towarzyszące stażom lub szkoleniem w ramach projektu, pod warunkiem zgodności wsparcia z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W ramach projektów PUP mogą być finansowane usługi i instrumenty rynku pracy określone w w/w ustawie.
12. Czy tak jak w poprzednich latach realizacji projektu do okresu długotrwałego bezrobocia (6/12 miesięcy) wlicza się również okres pozostawania bez pracy przed rejestracją w PUP, czy tylko w ramach rejestracji?
Odp. Zarówno w projektach POWER jak i RPO istnieje możliwość wliczenia okresu pozostawania bez zatrudnienia przed rejestracją w PUP do okresu bezrobocia na podstawie oświadczenia uczestnika projektu.
13. Czy PUP podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu powinien wskazywać przewidywaną liczbę podmiotów objętych wsparciem, ponieważ nie ma to odzwierciedlenia we wnioskach o płatność?
Odp. W pkt. D.2.3 Przewidywana liczba podmiotów objętych wsparciem należy wskazać przewidywaną liczbę przedsiębiorstw, które skorzystają z wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy, pomimo braku obowiązku monitorowania we wniosku o płatność.
14. Czy pole D5 dot. opisu czynników ryzyka w projekcie będzie aktywne dla wypełniania przez PUP, czy może PUP będą zwolnione z opisu powyższego pola?
Odp. Pole D5 wypełniane jest tylko przez wnioskodawców, którzy wnioskują o kwotę dofinansowania równą albo przekraczającą 2 mln złotych.
15. Proszę o wyjaśnienie różnicy pomiędzy uzyskaniem kwalifikacji a nabyciem kompetencji oraz o podanie konkretnych przykładów
Odp. Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ 2014-2020 dla projektów w ramach EFS (pkt. E2):
Kwalifikacja – to określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji  oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikowania.
Kompetencja – to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się. Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się oraz kryteria i metody ich weryfikacji.
Szczegółowe informacje dot. procesu uzyskania kwalifikacji zawarte zostały w załącznikach do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (zał. 7.4) Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego/Lista sprawdzająca do weryfikacji, czy dany certyfikat/ dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji do Regulaminu naboru nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-P01/17.
W nawiązaniu do powyższego Wnioskodawca winien zróżnicować wsparcie na szkolenia, które zgodnie ze szczegółowym kryterium dopuszczalności powinny wpłynąć na podwyższenie kwalifikacji tj. kończyć się egzaminem/uzyskaniem odpowiedniego certyfikatu oraz na kursy, warsztaty czy przyuczenie do zawodu, które wiążą się z uzyskaniem umiejętności nie zaś konkretnych kwalifikacji, w rozumieniu definicji użytych w kryteriach oraz wskaźnikach.
16. Jaką wartość wskaźnika rezultatu należy przyjąć dla projektu w ramach RPO odnośnie osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu projektu? Czy na poziomie 31% – zgodnie z pkt. 3.4 Wymagane rezultaty „Regulaminu naboru”, czy wystarczy w wysokości min. 5% – zgodnie ze Szczegółowymi kryteriami dopuszczalności określonymi w w/w dokumencie?
Odp. W pkt. 3.4 „Wymagane rezultaty” wskazano wartość docelową wskaźników do zrealizowania w 2017 roku w województwie zachodniopomorskim. Dla wskaźnika „Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu” wskazano wartość 31%.  Jednocześnie  szczegółowe kryterium dopuszczalności nr 3 zobowiązuje Beneficjenta do  osiągnięcia  przedmiotowego wskaźnika na poziomie co najmniej 5%.  Mając na uwadze powyższe Beneficjent powinien określić przedmiotowy wskaźnik na poziomie możliwie najwyższym, lecz nie mniejszym niż 5%.
17. Czy w ramach niniejszego projektu obligatoryjnie wymaga się stosowania klauzul społecznych? Jeśli tak proszę o podanie przykładów ich zastosowania w ramach niniejszych projektów.
Odp. Obowiązek stosowania klauzul społecznych wynika z pkt. 4 sekcji 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Dotyczy to zarówno zamówień publicznych realizowanych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), jak i zamówień publicznych realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności. W związku z powyższym, Beneficjent zostanie zobowiązany do określenia rodzaju zamówienia w ramach, którego uwzględni aspekty społeczne zgodnie ze wskazanymi przez siebie obszarami w załączniku nr 7.3.4. Oświadczenie o stosowaniu klauzul społecznych, przedkładanym na etapie składania załączników niezbędnych do podpisania umowy. Szczegółowe informacje dotyczące aspektów społecznych są ujęte w podręczniku Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych.
18. Czy jest możliwość skrócenia dla PUP informacji wypełnianych w bardzo obszernym wniosku o dofinansowanie, tak jak ma to miejsce w ramach naboru POWER, chociażby przez wpisywanie formuły: „nie dotyczy” w niektórych polach.
Odp. W fiszce naboru cześć pól został wyłączona np. promocja projektu czy trwałość rezultatów projektu. Pozostałe pola wniosku o dofinansowanie muszą zostać uzupełnione zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ 2014-202 dla projektów w ramach EFS.
19. Czy jak wzorem lat ubiegłych przy realizacji zadania odnoszącego się do wsparcia osób w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej IP dopuszcza, by uczestnicy projektu, którzy posiadają udokumentowane przygotowanie do prowadzenia własnej firmy nie były zmuszane do realizacji dodatkowego wsparcia w ramach projektu w postaci szkoleń/doradztwa umożliwiających nabycie (posiadanej już) wiedzy do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej?
Odp. Stanowisko IP w przedmiotowej kwestii nie uległo zmianie. Uczestnicy projektu posiadający udokumentowane przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej nie muszą uczestniczyć w szkoleniach w tym zakresie.
20. Czy możliwe jest wcześniejsze udostępnienie generatorów wniosków aplikacyjnych?
Odp. Udostępnienie generatora wniosków aplikacyjnych w systemie SOWA nastąpi w dniu rozpoczęcia naboru projektów POWER tj. 15.02.2017 r. W przypadku LSI2014 możliwe jest wypełnianie wniosku o dofinansowanie od 16.02.2017 r.
21. Czy w III edycji projektów w ramach RPO WZ i PO WER odzyskany przez uczestnika VAT podlegać będzie zwrotowi na rachunek bankowy PUP do obsługi środków FP z przeznaczeniem na finansowanie wypłat zasiłków dla osób bezrobotnych i innych obligatoryjnych świadczeń zarówno jeśli dotyczy on roku bieżącego oraz lat ubiegłych?
 Odp. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów  operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020  ( wer. 30.12.2016 r.) zwroty środków dotyczące równowartości odliczonego lub zwróconego podatku VAT od towarów i usług zakupionych w ramach przyznanych w projekcie PUP refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, odnoszące się do wydatków zarówno bieżącego roku budżetowego, jak również lat ubiegłych, stanowią przychód FP i mogą być wydatkowane na finansowanie wypłat zasiłków dla osób bezrobotnych i innych obligatoryjnych świadczeń.
22. Czy w przypadku, gdy została zdiagnozowana korekta rozliczonych wydatków i na uczestnika projektu nałożono obowiązek zwrotu części przyznanych środków z EFS, a środki te nie zostały zwrócone przez niego, to czy PUP-y powinny dokonywać zwrotu ze środków FP na rachunek bankowy projektu (w przypadku wydatku roku bieżącego) lub na rachunek dysponenta FP (w przypadku wydatku z lat ubiegłych)?
Odp. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020  ( wer. 30.12.2016 r.) PUP dokonuje zwrotu środków w momencie otrzymania zwrotu od uczestnika projektu,  natomiast w sytuacji zastosowania wobec uczestnika projektu PUP ulgi w spłacie zobowiązań – PUP nie dokonuje zwrotu środków „za uczestnika”, niemniej jednak zobowiązany jest złożyć korektę rozliczonych wydatków we wniosku o płatność. W przypadku braku zwrotu środków od uczestnika, PUP nie powinien „zakładać środków za uczestnika”. Konieczne jest bieżące monitorowanie sytuacji, podjęcie czynności przyjętych w danym PUP związanych z windykacją środków oraz informowanie IP o postępach windykacji.
23. Czy PUP-y zobowiązane są we wnioskach o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach PO WER i RPO WZ do wyboru wskaźników horyzontalnych? Jeśli tak, to czy wybieramy je z listy rozwijanej, czy musimy je wpisać ręcznie (w której części wniosku o dofinansowanie?). Czy mamy wpisać wartość „0”?
Odp. Wnioskodawca jest zobowiązany do wyboru wszystkich wskaźników horyzontalnych wymienionych w pkt. 3.4.4 Regulaminu naboru oraz do określenia ich wartości docelowej w odniesieniu do założeń projektu. Monitoring wskaźników horyzontalnych, co do zasady prowadzony jest w celach informacyjnych w związku z czym w przypadku braku możliwości określenia wartości docelowej wskaźnika na etapie konstruowania założeń projektu IP dopuszcza możliwość wprowadzenia wartości docelowej równej 0. Natomiast na etapie realizacji projektu (wniosku o płatność) powinien zostać odnotowany faktyczny przyrost wskaźnika (jeśli wystąpi). Wskaźniki należy zamieścić w pkt. 3.1.1 wniosku o dofinansowanie, w części wskaźniki produktu. Jeżeli nie będzie możliwy wybór wskaźników z listy rozwijanej wskaźniki należy wpisać „ręcznie”.
24. Jak w projekcie mają zostać zrealizowane wskaźniki horyzontalne dla POWER/RPO (czy realizacja jest po stronie PUP czy pracodawców, czy to jest po stronie kosztów pośrednich – dotyczy Liczby obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz Liczby projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami?
Odp. Wskaźniki horyzontalne odnoszą się do beneficjentów czyli powiatowych urzędów pracy. Nie mogą być ponoszone w ramach kosztów pośrednich projektu.
25. Czy we wniosku o dofinansowanie w ramach poszczególnych zadań kosztowych należy wskazać tylko wartość liczbową ogółem jednego wybranego wskaźnika produktu, np.: Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie w ramach Zadania Staże, Zadania Prace interwencyjne itp.?
Odp. Nie ma obowiązku rozpisywania wszystkich wskaźników w ramach poszczególnych zadań kosztowych. Projektodawca sam określa, które wskaźniki chce zamieścić i rozpisać w pkt. 4.1 Zadania.
Poprawnym jest zamieszczenie w pkt. 4.1 wskaźnika Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie, gdyż ww. wskaźnik rozpisany na poszczególne formy wsparcia pozwala na ocenę spójności poszczególnych części wniosku np. wskaźników, zadań oraz budżetu projektu.
26. Czy PUP posiadający pełnomocnictwo oraz uchwałę wydane w 2015 roku dla realizacji projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER oraz dla Działania 6.5 RPO WZ na lata 2014-2020, udzielonych do 31.12.2023 r., może posługiwać się nimi również podczas naborów ogłoszonych w 2017 r.?
Odp. O stwierdzeniu ważności ww. dokumentów tj. uchwały oraz pełnomocnictwa decydują literalne zapisy w nich zawarte. W zależności od powiatów dokumenty te mają indywidualne brzmienie. Przy weryfikacji uchwał oraz pełnomocnictw  w szczególności należy zwrócić uwagę nie tylko na okres ich obowiązywania, ale również na tytuł projektu zawarty w dokumentach. Jeśli tytuł wskazuje konkretną edycję projektu poprzez zastosowanie rzymskiej cyfry I, II, dokument nie może zostać zastosowany w III edycji projektów.
27. Czy w ramach kosztów pośrednich istnieje możliwość ponoszenie wydatków na zakup sprzętu i materiałów biurowych dla PUP niezbędnych do realizacji projektu czy tylko na wynagrodzenie pracowników bezpośrednio związanych z obsługą projektu?
Odp.  Koszty pośrednie w ramach projektu można ponosić zgodnie z art. 9 ust. 2d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.