Informacja dla beneficjentów PO WER i RPO

Dodano przez: Daniel Sawicki | 13 marca 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje o rozpoczęciu przez Ministerstwo Rozwoju realizacji umowy dotyczącej bieżącego monitoringu projektów Programu Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnych Programów Operacyjnych w części EFS, w zakresie stosowania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Usługa będzie realizowana przez konsorcjum składające się z: Spółdzielni Socjalnej FADO, Fundacji TUS, Utilitia sp. z o.o. i Fundacji Aktywizacja. Umowa będzie realizowana w okresie maksymalnie do 30 stycznia 2018 r.
Celem działania będzie uzyskanie – na podstawie monitoringu projektów – informacji dotyczących rzeczywistego przestrzegania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz informacji o dobrych i złych praktykach stosowanych w przeciwdziałaniu dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. Opracowany na podstawie monitoringu raport pozwoli na identyfikację obszarów problemowych, a następnie opracowanie zaleceń naprawczych / rekomendacji w celu dalszego usprawniania działań równościowych w projektach i programach operacyjnych.
Bieżący monitoring obejmuje głównie projekty EFS, realizowane w 16 RPO oraz w PO WER. Zadanie będzie realizowane na próbie losowo wybranych 150 projektów, będących na różnych etapach realizacji. Weryfikacja projektów będzie prowadzona pod kątem poprawności spełnienia zasady dostępności (w tym np. uwzględnienia potrzeb grup docelowych, celów równościowych, zadań, budżetu, produktów projektów) i oceny jakości działań równościowych. Weryfikacja będzie polegać na sprawdzeniu faktycznej realizacji projektu (np. techniką mystery client, za pomocą wizyt monitoringowych na miejscu realizacji projektu, wywiadów lub ankiet z uczestnikami lub personelem projektu) i polega na sprawdzeniu na ile faktyczna realizacja projektów jest zgodna z jego założeniami.
Mając na uwadze cele powyższych działań, IZ PO WER zwraca się z prośbą o współpracę z Pracownikami konsorcjum. W przypadku wątpliwości dotyczących prowadzonych działań monitoringowych, prosi również o bezpośredni kontakt pod nr telefonu 22 273 79 90.