Zmiana Wytycznych

Dodano przez: Daniel Sawicki | 11 stycznia 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie  informuje o podpisaniu, 30 grudnia 2016 r. przez Ministra Rozwoju i Finansów, zmienionych wytycznych horyzontalnych pn. Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Pobierz plik
Najważniejsze zmiany wprowadzone do drugiej wersji Wytycznych obejmują:

1. dodanie rozdziału 3.7 Rozliczanie kwot podlegających zwrotowi i doprecyzowanie w nim definicji nieprawidłowości i zasad dokonywania zwrotów przez PUP wydatków nieprawidłowo wydatkowanych,
2. doprecyzowanie zapisów odnośnie prowadzenia przez PUP pomocniczego rachunku bankowego na potrzeby realizacji projektu PUP,
3. zwolnienie IZ RPO z obowiązku przekazywania do MR miesięcznych zestawień na temat kwot wydatków z Funduszu Pracy certyfikowanych do KE. Ponadto, w tekście Wytycznych dokonano zmian redakcyjnych i doprecyzowujących obecne zapisy.

Zapisy Wytycznych obowiązują od 1 stycznia 2017 roku.